งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ. ศ
แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ เสนอต่อที่ประชุม Regulator Board วันที่ 11 ธันวาคม 2556

2 การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวง นโยบายสำคัญ ภารกิจเร่งเด่วน ธรรมมาภิบาล ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ ปี 2548 นโยบายปฏิรูปกระทรวง การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 การตรวจราชการ แบบบูรณาการ การตรวจราชการ กรณีปกติ การตรวจราชการ กรณีพิเศษ การตรวจ ธรรมมาภิบาล สำนักนายกฯ Internal Audit External Audit - เมื่อมีนโยบายเร่งด่วน - ตามความประสงค์ ของผู้บริหาร - เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ - คดี ทุจริต - ตรวจสอบภายใน แผนสำนักนายกฯ แผนตรวจราชการ ผู้ตรวจ ราชการกระทรวง ผู้ตรวจ ราชการกระทรวง - สาธารณสุขนิเทศก์ - ผู้ตรวจราชการกรม - ผู้ตรวจราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข นิเทศก์ - คตป. - กลุ่มตรวจสอบภายใน กสธ. - กลุ่มตรวจสอบภายใน สป. - สวค. * KPI * Performance * ผลลัพธ์ถึงประชาชน * กำกับท้องถิ่น เอกชน

3 การตรวจ ติดตาม กำกับราชการ
กระทรวงสาธารณสุข แผนตรวจราชการ การรายงานผลการตรวจราชการ ข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ ประสานความร่วมมือ กรม + สป.

4 การตรวจราชการกรณีปกติ
1 แผนตรวจราชการ Agenda Policy Health Strategy Function Governance เสนอผู้บริหารสป./ผู้บริหารกรม แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจ Area Base + 6 KPI รายงานรายไตรมาส Semi-annual Report Annual Report คณะกรรมการฯ (สธน/กรม./สำนัก/สตป.) 2 ตรวจราชการ 12 เขต ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับประเทศ ทีมตรวจราชการ (สธน./ผู้ตรวจกรม./สำนัก ผู้ตรวจจังหวัด) 3 รายงานการตรวจราชการ ทีมตรวจราชการ คณะกรรมการฯ กรม/กอง + สตป ระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ สตป. + กองแผนของ กรมและสำนักสังกัด สป. Back up office :

5 รูปแบบการตรวจราชการกรณีปกติ
รอบที่ 1 รอบที่ 2 เก็บข้อมูล เก็บข้อมูล ประชุมสรุปผล ในพื้นที่ (ก.พ.- มี.ค.) ประชุมสรุปผล ในพื้นที่ (ก.ค.- ส.ค.) ประชุมสรุปผล ประจำปี (ก.ย.) กรมเจ้าภาพ+ผู้ตรวจราชการกรม ออกแบบการเก็บข้อมูลในพื้นที่ ทีมตรวจราชการแต่ละเขตบริการ ออกแบบกำหนดการตรวจราชการในพื้นที่ รายงานรายเดือนต่อที่ประชุม Regulator Board รายไตรมาส ต่อที่ประชุม สป. และที่ประชุม กสธ.

6 ข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ
กองแผนของ กรม/สำนักเจ้าภาพ สตป. KPI -Service Plan ข้อมูลรายงานอื่น ตามกรอบประเด็น การตรวจราชการ ตามประเด็นตรวจราชการ ระบบการรายงาน ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด REPORT สนย. ผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการ ระดับกระทรวง ระดับกรม ระดับจังหวัด 44 KPI Regulator Board ปลัด/ รองปลัดกระทรวงฯ อธิบดีกรม CEO

7 เขต สสจ. รพศ./รพท. รพช. สสอ. รพ.สต.
(ร่าง) กรอบประเด็นการตรวจราชการ ปี 2557 ตรวจติดตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ตรวจติดตาม นโยบายสำคัญ 2 ภารกิจ 4 หัวข้อ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 2 การพัฒนาระบบและจัดระบบบริการฯ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการฯ 4 กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค 14 ประเด็นการตรวจราชการ 1.1 กระบวนการ บริหารงานส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรค 1.2 ผลลัพธ์ภาวะสุขภาพ ตามกลุ่มวัย 5 กลุ่ม 1.3 ผลลัพธ์ของการ ดำเนินงานปัญหา สุขภาพใน พื้นที่ (Area Base) 2.1 ผลการดำเนินงาน Service Plan 2.2 ผลการดำเนินการ จัดบริการร่วม 2.3 ผลการจัดบริการ เฉพาะ 2.4 การตรวจรับรอง คุณภาพ 3.1 การวางแผน 3.2 การบริหารและ จัดการทรัพยากร บุคคล 3.3 การบริหาร งบประมาณ การเงินและการคลัง 3.4 การบริหารเวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ที่ ไม่ใช่ยา 3.5 การควบคุมภายใน 4.1 การบังคับใช้ กฎหมายสาธารณสุข 4.2 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข หน่วยรับตรวจ เขต สสจ. รพศ./รพท. รพช. สสอ. รพ.สต.

8 ทีมตรวจ ติดตาม กำกับราชการ
ปลัดกระทรวงฯ รองปลัดฯ ดูแลภาคเหนือ (เขต 1 2 3) นพ.ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัดฯ ดูแลภาคกลาง (เขต 4 5 6) นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดฯ ดูแลภาคอีสาน (เขต กทม) นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัดฯ ดูแลภาคใต้ (เขต ) นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้ทำหน้าที่ ตรวจราชการ กรม ทีมผู้ตรวจ สป. -กอง/สำนัก ใน สป. -ผู้ตรวจการจังหวัด เขตบริการสุขภาพ

9 การรายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ
ภาพรวมระดับพื้นที่ สาธารณสุขนิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มตรวจเขต สตป. รวบรวมรายงาน สรุปภาพรวมรายเขต จัดทำ Executive summery แจ้งต่อหน่วยรับตรวจ , CEO , ปลัดกระทรวง ทีมตรวจราชการฯ ในพื้นที่ จัดทำรายงาน ภาพรวมระดับประเทศ กองแผนงาน ของกรมและสำนัก สป. รวบรวมรายงานตามภารกิจ สรุปรายงานเสนอผู้บริหารกรม/สำนัก คณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ (คตก.) ให้ความเห็น กลั่นกรอง การสรุปภาพรวมระดับประเทศรายคณะ สตป. รวบรวมรายงาน วิเคราะห์/สังเคราะห์ รายงาน สตป. รายงานรายไตรมาส Semi-annual Report, Annual Report - เสนอผู้บริหาร - เผยแพร่

10 คณะกรรมการด้านการตรวจราชการ
คณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผล การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (คตก.) 4 ด้าน 1.1 ด้านการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 1.2 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ 1.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ 1.4 กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค 2. คณะกรรมการสนับสนุนการกำหนดแผนและติดตามผล การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (คสต.)

11 ความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมการตรวจราชการ
ประชุมกำหนดประเด็นการตรวจราชการ ประชุมหารือร่วมกับผู้รับผิดชอบงานในประเด็นการตรวจราชการของกรมและสำนัก กำหนดกรอบการตรวจราชการ รายคณะ รวบรวมรายชื่อผู้ตรวจกรม ทีมตรวจของ สป. และผู้ตรวจจังหวัด ประชุมหารือร่วมกับกองแผนของกรม/ผู้รับผิดชอบงานตามประเด็นตรวจราชการของกรม (11 พ.ย.56) เพื่อ - ทำความเข้าใจระบบการตรวจราชการ ปี 2557 - ตกลงร่วมกันในเรื่องความร่วมมือในการ 1) การปรับปรุงกรอบประเด็นการตรวจราชการในภารกิจของกรม 2) จัดทำข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ 3) การประสานการรายงานผลการตรวจราชการต่อผู้บริหารกรมและ กระทรวง 5. เตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ วันที่ 19 ธันวาคม 2556

12 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google