งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สูงอายุไทย : ปัจจุบันและอนาคต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สูงอายุไทย : ปัจจุบันและอนาคต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สูงอายุไทย : ปัจจุบันและอนาคต
โดย ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ในสัมมนาวิชาการเรื่อง “เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ” 26 มีนาคม 2550 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

2 พีระมิดประชากรไทย พ.ศ. 2513 - 2573
พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2573 ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง แหล่งข้อมูล : พ.ศ. 2513, 2533 สำมะโนประชากรและเคหะ, สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2553, 2573 การฉายภาพประชากรของประเทศไทย, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

3 การเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศไทย
จำนวน (ล้านคน) อัตรา (ต่อพัน) จำนวนประชากร อัตราเกิด อัตราตาย ปี พ.ศ.

4 ประชากรรุ่นเกิดล้าน (พ.ศ. 2506 – 2526) ของประเทศไทย
ประชากรรุ่นเกิดล้าน (พ.ศ – 2526) ของประเทศไทย “ประชากรรุ่นเกิดล้าน” ปัจจุบันอายุ 24 – 44 ปี ที่มา: ปราโมทย์ ประสาทกุล และ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ “สถานการณ์ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2548” ใน กฤตยา อาชวนิจกุล และ ปราโมทย์ ประสาทกุล (บรรณาธิการ). ประชากรและสังคม 2548.

5 ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป (ต่อประชากรทั้งหมด )
“ระเบิดประชากร”ลูกที่ 2:การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัย ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป (ต่อประชากรทั้งหมด ) สังคมสูงอายุ ระเบิด ประชากรสูงวัย

6 ประชากรวัยเด็กและผู้สูงอายุ พ.ศ. 2548 - 2583
จำนวน (ล้านคน) 26.9 % 25.1 % 23.0 % 22.7 % 20.7 % 19.8 % 19.0 % 17.2 % 16.8 % 16.0 % 64.1% 15.1 % 66.7% 67.4% 67.0% 66.0% 62.2% 60.5% 14.0 % 14.4 % 13.8 % 11.8 % 10.3 % ปี พ.ศ.

7 จำนวนและร้อยละของประชากรกลุ่มต่าง ๆ พ.ศ. 2550 , 2580
จำนวนและร้อยละของประชากรกลุ่มต่าง ๆ พ.ศ , 2580 กลุ่มอายุ 2550 2580 จำนวน (ล้าน) ร้อยละ ต่ำกว่า 15 ปี 13.9 22.1 8.9 14.1 15 – 59 ปี 42.1 67.1 37.7 60.0 60 ปีขึ้นไป 6.8 10.9 16.2 25.9 รวม 62.8 100.0

8 จำนวนผู้สูงอายุกลุ่มอายุต่าง ๆ จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2550 , 2580
จำนวนผู้สูงอายุกลุ่มอายุต่าง ๆ จำแนกตามเพศ พ.ศ , 2580 (พันคน) กลุ่มอายุ 2550 2580 ชาย หญิง รวม 60 – 69 ปี 1,859.8 2,114.3 3,974.1 3,783.9 4,538.9 8,322.8 70 – 79 ปี 965.4 1,232.0 2,197.4 2,456.7 3,361.4 5,818.1 80 ปีขึ้นไป 261.8 390.1 651.9 800.9 1,296.7 2,097.6 3,087.0 3,736.4 6,823.4 7,041.5 9,197.0 16,238.5


ดาวน์โหลด ppt ผู้สูงอายุไทย : ปัจจุบันและอนาคต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google