งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานบาดเจ็บอุบัติเหตุจราจร ปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานบาดเจ็บอุบัติเหตุจราจร ปี 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานบาดเจ็บอุบัติเหตุจราจร ปี 2551
รายงานบาดเจ็บอุบัติเหตุจราจร ปี 2551

2 วัตถุประสงค์ : เพื่อสะท้อนสถานการณ์บาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุจราจรที่รับการรักษา ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลสงขลา ปี 2551 เปรียบเทียบการบาดเจ็บ ปี และ 2551

3 ข้อมูล : ข้อมูลมาจาก งานเวชระเบียน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลา ข้อมูลนำเสนอ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ผู้ป่วยเสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉิน : จำนวนรายเดือน เพศ อายุ ผู้ป่วยนอก : จำนวนรายเดือน เพศ อายุ ผู้ป่วยใน : จำนวนรายเดือน เพศ อายุ โรงพยาบาลสงขลา ผู้ป่วยทั้งหมด : จำนวนรายเดือน หมายเหตุ : - การนำเสนอข้อมูล จะเน้นรถจักรยานยนต์ - ผู้ป่วยนอกคือ ผู้บาดเจ็บที่ได้รับการรักษาแล้วกลับบ้าน - ผู้ป่วยในคือ ผู้บาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาต่อเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาล และผู้ป่วยอุบัติเหตุที่รับส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น

4 จำนวน (ข้อมูลดิบ) สัดส่วน (%) วิธีนำเสนอข้อมูล :
หมายเหตุ : สัดส่วน(%) คือ การคำนวณจากจำนวนอุบัติการณ์ในเดือนของปีนั้นๆ /จำนวนอุบัติการณ์เฉลี่ยต่อเดือนของปีนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปีของแต่ละเดือน

5 เสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 2551
เสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 2551 18 ราย เฉลี่ย = 1.5 ราย/เดือน ชาย 14 ราย อายุ ปี อายุเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน(median) = 29.5 หญิง 4 ราย อายุ 1-33 ปี อายุเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน(median) = 19.5

6 ข้อมูล : ชาย จากรถจยย. 11 ราย ใน 14 ราย หญิง จากรถจยย. 1 ราย ใน 4 ราย
เสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : จำแนกรายเดือน จำนวน ข้อมูล : ชาย จากรถจยย. 11 ราย ใน 14 ราย หญิง จากรถจยย. 1 ราย ใน 4 ราย

7 เสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : ระหว่างปี 2548 - 2551
เสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : ระหว่างปี จำนวน

8 ผู้ป่วยนอก(รักษาแล้วกลับบ้าน) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 2551
ผู้ป่วยนอก(รักษาแล้วกลับบ้าน) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 2551 3,054 ราย เฉลี่ย = 255 ราย/เดือน ชาย = 55% (1,676/3,054) จยย. = 81% ของผู้ป่วย (2,469/3,054) อายุ ปี = 46% ของทั้งหมด จยย.ชาย = 54% ของจยย.ทั้งหมด (1,344/2,469)

9 ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : จำแนกหญิง/ชาย รายเดือน
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : จำแนกหญิง/ชาย รายเดือน จำนวน ข้อมูล : ผู้ป่วยรักษาแล้วกลับบ้าน 3,054 ราย เฉลี่ย = 255 ราย/เดือน ชาย 1,676 ราย = 55%(1,676/3,054) หญิง 1,378 ราย = 45%(1,378/3,054)

10 ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : จำแนกจยย.ชาย/จยย.ทั้งหมด
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : จำแนกจยย.ชาย/จยย.ทั้งหมด จำนวน ข้อมูล : จยย.ทั้งหมด 2,469 ราย = 81%(2,469/3,054) จยย.ชาย 1,344 ราย = 54%(1,344/2,469)

11 ข้อมูล : 74%ของทั้งหมด อายุต่ำกว่า 35 ปี(2,282/3,054)
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : จำแนกหญิง/ชาย ตามช่วงอายุ จำนวน 25% 21% 9% 8% 7% 7% 6% 7% 5% 5% ข้อมูล : 74%ของทั้งหมด อายุต่ำกว่า 35 ปี(2,282/3,054)

12 ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : เปรียบเทียบข้อมูลช่วยอายุระหว่างปี 2548-2551
สัดส่วน(%) ข้อมูล : อุบัติเหตุในกลุ่มอายุ ปี อยู่ระหว่างร้อยละ ของสัดส่วนทั้งหมดในช่วง ปี

13 ข้อสังเกต : เดือนสิงหาคม สัดส่วนการบาดเจ็บค่อนข้างสูง
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : เปรียบเทียบข้อมูลรายเดือนระหว่างปี สัดส่วน(%) ข้อสังเกต : เดือนสิงหาคม สัดส่วนการบาดเจ็บค่อนข้างสูง

14 ผู้ป่วยใน(ตรวจแล้วต้องรับไว้รักษา) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 2551
ผู้ป่วยใน(ตรวจแล้วต้องรับไว้รักษา) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 2551 927 ราย เฉลี่ย = 77 ราย/เดือน ชาย = 69% (635/927) จยย. = 67% ของผู้ป่วย (640/927) จยย.ชาย = 70% ของจยย.ทั้งหมด (451/640) จำนวน 64% อายุต่ำกว่า 35 ปี

15 ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : จำแนกหญิง/ชาย รายเดือน
ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : จำแนกหญิง/ชาย รายเดือน จำนวน ข้อมูล : ผู้ป่วยรับไว้รักษา 927 ราย เฉลี่ย = 77 ราย/เดือน ชาย 635 ราย = 69%(635/927)

16 ผู้ป่วยในอก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : จำแนกจยย.ชาย/จยย.ทั้งหมด
ผู้ป่วยในอก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : จำแนกจยย.ชาย/จยย.ทั้งหมด จำนวน ข้อมูล : จยย.ทั้งหมด 640 ราย = 67%(640/927) จยย.ชาย 547 ราย = 70%(451/640)

17 ข้อมูล : 64%ของทั้งหมดอายุต่ำกว่า 35 ปี
ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : จำแนกหญิง/ชาย ตามช่วงอายุ จำนวน 20% 16% 14% 9% 8% 9% 8% 6% 5% 4% ข้อมูล : 64%ของทั้งหมดอายุต่ำกว่า 35 ปี

18 ข้อสังเกต : ปี 2551 กลุ่มอายุ > 45 ปีมีสัดส่วนบาดเจ็บสูงขึ้น
ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : เปรียบเทียบข้อมูลช่วงอายุระหว่างปี สัดส่วน(%) ข้อสังเกต : ปี 2551 กลุ่มอายุ > 45 ปีมีสัดส่วนบาดเจ็บสูงขึ้น

19 ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : เปรียบเทียบข้อมูลรายเดือน ระหว่างปี 2548-2551
สัดส่วน(%) ข้อสังเกต : เดือนสิงหาคม มีสัดส่วนสูงกว่าค่าเฉลี่ยต่อเดือนทุกปี ระหว่างปี

20 ผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร โรงพยาบาลสงขลา 2551 :
ผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร โรงพยาบาลสงขลา 2551 : 4,305 ราย เฉลี่ย = 359 ราย/เดือน จยย. = 81%(3,497/4,305) จยย.ประเภทผู้ป่วยนอก = 66%(2,308/3,497)

21 ข้อมูล : เดือนสิงหาคม ผู้ป่วยสูง
ผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร โรงพยาบาลสงขลา: จำแนกรายเดือน จยย.ทั้งหมด จยย.รักษาแล้วกลับบ้าน จำนวน ข้อมูล : เดือนสิงหาคม ผู้ป่วยสูง

22 ข้อสังเกต : เดือนพฤศจิกายน มีสัดส่วนค่อนข้างต่ำกว่าเดือนอื่น ๆ
ผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร โรงพยาบาลสงขลา: เปรียบเทียบรายเดือนระหว่างปี สัดส่วน(%) ข้อสังเกต : เดือนพฤศจิกายน มีสัดส่วนค่อนข้างต่ำกว่าเดือนอื่น ๆ

23 สรุป ข้อมูลสะท้อนความเสี่ยงอุบัติเหตุจราจร ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ข้อมูลสะท้อนความเสี่ยงอุบัติเหตุจราจร ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ชาย 11/14 เสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉิน จากรถจยย. 81% ของผู้ป่วยนอก จากรถจยย. 70% ของรถจยย. เป็นผู้ป่วยชายที่ต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล กลุ่มอายุ 64 %ของผู้ป่วยที่ต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล อายุต่ำกว่า 35 ปี 74 %ของผู้ป่วยนอก อายุต่ำกว่า 35 ปี กลุ่มอายุมากกว่า 45 ปีมีแนวโน้มบาดเจ็บสูงขึ้น

24 รายงานโดย นางสาวปฐมพร ซื่อธานุวงศ์ ชมรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเมืองหาดใหญ่


ดาวน์โหลด ppt รายงานบาดเจ็บอุบัติเหตุจราจร ปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google