งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (THINK)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (THINK)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (THINK)
สรุปผลเบื้องต้น สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 การประชุมเครือข่าย ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (THINK) ครั้งที่ 3/2554 วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

2 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ความเป็นมา กระทรวงมหาดไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำ จัดทำ ครั้งที่ 1-5 ครั้งที่ 6-10, 11 (ปี ) (ปี ,2553) เรียก “สำมะโนครัว”

3 (ใน ปี ค.ศ. ที่ลงท้ายด้วย “0”)
ความถี่ในการจัดทำ ประเทศไทย จัดทำทุก 10 ปี ตามข้อเสนอแนะของ องค์การสหประชาชาติ (ใน ปี ค.ศ. ที่ลงท้ายด้วย “0”)

4 เป็นวาระครบรอบ 100 ปี สำมะโนประชากร
1-30 ก.ย. 53 สำมะโนประชากร  ครั้งที่ 11 สำมะโนเคหะ  ครั้งที่ 5 เป็นวาระครบรอบ 100 ปี สำมะโนประชากร ของประเทศไทย

5 สรุปผลเบื้องต้น ที่สำคัญ

6 ณ วันสำมะโน (1 กันยายน พ.ศ.2553) ประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
65.4 ล้านคน

7 17.5 % 27.7 % 28.7 % 13.5 % การกระจายตัวของ ประชากร รายภาค 12.6 %
11.4 ล้านคน 17.5 % 18.8 ล้านคน 18.1 ล้านคน 27.7 % 28.7 % 8.2 ล้านคน 8.8 ล้านคน 12.6 % 13.5 %

8 จังหวัดที่มีประชากรสูงสุด 10 อันดับ
คน

9 การกระจายตัวของประชากร
เขตการปกครอง ปี 2553 ปี 2543 ในเขตเทศบาล 45.7 31.1 นอกเขตเทศบาล 54.3 68.9

10 ลักษณะ ปี 2553 ปี 2543 จำนวนครัวเรือน 20.3 ล้านครัวเรือน
15.7 ล้านครัวเรือน ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 3.2 คน 3.9 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 127.5 คน/กม.2 118.1 คน/กม.2

11 ประชากร 65.4 ล้านคน เพศใดมากกว่า?
ประชากร ล้านคน เพศใดมากกว่า?  ชาย ล้านคน (49.1%)  หญิง ล้านคน (50.9%)  อัตราส่วนเพศ 96.3

12 เป็นสัญชาติอื่นเท่าใด?
ประชากร ล้านคน เป็นสัญชาติอื่นเท่าใด? สัญชาติไทย ล้านคน (94.9%) สัญชาติอื่น ล้านคน (5.1%)

13 การเปลี่ยนแปลงประชากรประเทศไทย ในรอบ 100 ปี
ล้านคน 65.4 การเปลี่ยนแปลงประชากรประเทศไทย ในรอบ 100 ปี 2553 2453 2462 2472 2480 2490 2503 2513 2523 2533 2543 13

14 อัตราการเพิ่มประชากร
ประชากร (ล้านคน) อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) จำนวนประชากร อัตราเพิ่มประชากรต่อปี

15 แผนภูมิ 3 อัตราเพิ่มประชากรต่อปี จำแนกตามภาค พ.ศ. 2533-2543-2553
แผนภูมิ 3 อัตราเพิ่มประชากรต่อปี จำแนกตามภาค พ.ศ ร้อยละ ภาค ทั่วราช กรุงเทพ กลาง เหนือ ตะวันออก ใต้ อาณาจักร มหานคร (ไม่รวม กทม.) เฉียงเหนือ

16 แผนงานการประมวลผล และนำเสนอรายงานผล
ข้อมูล รายงานผล ระดับนำเสนอ กำหนดเสร็จ ผู้จัดทำ นับจด เบื้องต้น ประเทศ มิ.ย.54 สสค. จังหวัด สถจ./สบจ. แจงนับ 1% ล่วงหน้า ภาค ประเทศ ส.ค.54 แจงนับ 100% สมบูรณ์ ภาค ก.ย.54 เป็นต้นไป

17 แผนงานการประมวลผล และนำเสนอรายงานผล
ข้อมูล รายงานผล ระดับนำเสนอ รายละเอียด นับจด เบื้องต้น ประเทศ จังหวัด จำนวนประชากร ครัวเรือน อัตราการเพิ่ม อัตราส่วนเพศ ความหนาแน่น แจงนับ 1% ล่วงหน้า ภาค ประเทศ ประชากรจำแนกตาม เพศ กลุ่มอายุ สัญชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส การศึกษา การรู้หนังสือ การทำงาน การย้ายถิ่น ฯลฯ

18 แผนงานการประมวลผล และนำเสนอรายงานผล
ข้อมูล รายงานผล ระดับนำเสนอ รายละเอียด แจงนับ 100% สมบูรณ์ จังหวัด ภาค ประเทศ ด้านประชากร - โครงสร้างอายุและเพศ - การศึกษา ศาสนา สัญชาติ - การทำงาน - ภาวะเจริญพันธุ์ - การย้ายถิ่น - การมีชื่อในทะเบียนบ้าน - ความพิการ ฯลฯ

19 แผนงานการประมวลผล และนำเสนอรายงานผล
ข้อมูล รายงานผล ระดับนำเสนอ รายละเอียด แจงนับ 100% สมบูรณ์ จังหวัด ภาค ประเทศ ด้านที่อยู่อาศัย - ประเภท/ลักษณะที่อยู่อาศัย - แหล่งน้ำดื่ม/น้ำใช้ ห้องนอน - การใช้แสงสว่าง การใช้เชื้อเพลิง - การใช้ส้วม - การเป็นเจ้าของเครื่องใช้ ในครัวเรือน - การมี/ใช้เทคโนโลยี ฯลฯ

20 รูปแบบการเผยแพร่ข้อมูล
รายงาน /Pocket book/ VCD แผ่นพับ Internet Data warehouse GIS Census Info

21 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้สูงอายุ ภาวะเจริญพันธุ์ การย้ายถิ่น ประชากรแฝง
การทำงาน การศึกษา ความยากจน ฯลฯ

22 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (THINK)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google