งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียนครั้งที่ 9 บทที่ 4: “Telecommunications, the Internet, Intranets, and Extranets” โดย อ.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ อ.เพ็ญจิรา คันธวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียนครั้งที่ 9 บทที่ 4: “Telecommunications, the Internet, Intranets, and Extranets” โดย อ.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ อ.เพ็ญจิรา คันธวงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเรียนครั้งที่ 9 บทที่ 4: “Telecommunications, the Internet, Intranets, and Extranets” โดย อ.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ อ.เพ็ญจิรา คันธวงศ์

2 แผนการสอน แจ้งเกี่ยวกับการบรรยายจากวิทยากรพิเศษ 2 ท่าน
แจ้งเกี่ยวกับการงดสอนวันที่ 1 พ.ค. 2545 บรรยายเนื้อหาในบทที่ 4 (ช่วงที่ 1) อ.เพ็ญจิรา คันธวงศ์

3 Telecommunications (โทรคมนาคม) หมายถึง การส่งสัญญาณอิเล็คทรอนิกส์ในการสื่อสาร
Telecommunication Device (อุปกรณ์โทรคมนาคม) จะหมายถึง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทำให้เกิดการสื่อสารแบบอิเล็คทรอนิกส์ อ.เพ็ญจิรา คันธวงศ์

4 จากรูปหน้า 132 Figure 4.1 แสดงส่วนประกอบของระบบโทรคมนาคม (Telecommunication Systems)
อ.เพ็ญจิรา คันธวงศ์

5 หน่วยวัดความเร็วในการรับส่งข่าวสาร
Bit per second (bps) คือ ข่าวสาร 1 bit ต่อการส่งใน 1 วินาที Thousand of bits per second (Kbps) คือ ข่าวสาร 1,000 bits ต่อการส่งใน 1 วินาที Million of bits per second (Mbps) คือ ข่าวสาร 1,000,000 bits ต่อการส่งใน 1 วินาที giga of bits per second (Gbps) คือ ข่าวสาร 1,000,000,000 bits ต่อการส่งใน 1 วินาที อ.เพ็ญจิรา คันธวงศ์

6 ความหมายของส่วนประกอบต่างๆ ของ โทรคมนาคม
Transmission Media หมายถึง ตัวกลางในการส่งสัญญาณ การเลือกใช้ ตัวกลางฯ ควรเลือกให้เหมาะกับจุดประสงค์ของการสร้างระบบสารสนเทศขององค์กร และจุดประสงค์โดยรวมของการดำเนินธุรกรรมขององค์กร อ.เพ็ญจิรา คันธวงศ์

7 Media Types (a) Twisted-pair wire cable (b) Coaxial cable
(c) Fiber-optic cable Microwave transmission Cellular transmission Infrared transmission อ.เพ็ญจิรา คันธวงศ์

8 Telecommunication Devices
อ.เพ็ญจิรา คันธวงศ์

9 Dedicated Line (สายเชื่อมต่อทางกายภาพ) หรือ บางครั้งเรียกว่า leased line (สายให้เช่า)
Digital Subscriber Line (DSL) (ผู้เช่าสายสัญญาณแบบดิจิตอล) ให้ความเร็วในการส่งสัญญาณถึง 500 Kbps ในราคาประมาณ 20 เหรียญสหรัฐฯ อ.เพ็ญจิรา คันธวงศ์

10 DSL versus Cable Modems
อ.เพ็ญจิรา คันธวงศ์

11 Comparison of Line and Service Types
อ.เพ็ญจิรา คันธวงศ์

12 Computer Network การเชื่อมต่อโดยใช้ ตัวกลาง อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่า 2 เครื่องเข้าด้วยกัน อ.เพ็ญจิรา คันธวงศ์

13 1. Centralized Processing (การประมวลผลแบบมีศูนย์กลาง)
กลยุทธ์พื้นฐานในการประมวลผลมี 3 กลยุทธ์หลักๆ ดังนี้ Data Processing Strategies 1. Centralized Processing (การประมวลผลแบบมีศูนย์กลาง) 2. Decentralized Processing (การประมวลผลแบบกระจาย) 3. Distributed Processing (การประมวลแบบแบ่งปัน) อ.เพ็ญจิรา คันธวงศ์

14 ถ้าองค์กรใดองค์กรหนึ่งเลือกการประมวลผลแบบ Distributed Processing องค์กรนั้นสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้หลายแบบ เช่น แบบ Terminal-To-Host แบบ File server แบบ client/ server อ.เพ็ญจิรา คันธวงศ์

15 Terminal-to-Host Connection
อ.เพ็ญจิรา คันธวงศ์

16 File Server Connection
การเข้าถึงข้อมูลส่วนที่ต้องการ จัดรูปแบบข้อมูล และ จัดแสดงภาพข้อมูลให้แก่ผู้ใช้ ณ เครื่องของผู้ใช้เอง อ.เพ็ญจิรา คันธวงศ์

17 Client/Server Connection
ส่วน เครื่อง Clients คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการรับข้อมูล ซึ่งเครื่อง Clients สามารถทำการประมวลผลได้ด้วย อ.เพ็ญจิรา คันธวงศ์

18 Local Area Network (LAN)
การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานหรือโรงงาน ดูรูปหน้า 139 อ.เพ็ญจิรา คันธวงศ์

19 Wide Area Network (WAN)
เป็นการเชื่อมต่อในพื้นที่ที่กว้างกว่า LAN มักครอบคลุมประเทศใดประเทศ อ.เพ็ญจิรา คันธวงศ์

20 International Networks
เป็นการเชื่อมต่อระหว่างประเทศต่างๆ ถ้ากฏหมายเข้มงวด เรียก Transborder Data Flow ถ้ากฏหมายไม่เข้มงวด เรียก Data Havens อ.เพ็ญจิรา คันธวงศ์

21 Home Computer Network อ.เพ็ญจิรา คันธวงศ์

22 The Internet ดูรูปหน้า 142 (Internet Protocol = IP)
(Transport Control Protocol = TCP) อ.เพ็ญจิรา คันธวงศ์

23 Arpanet เป็นโครงการเริ่มโดย กระทรวงกลาโหม (Department of Defense) ถือเป็นต้นกำเหนิดของ Internet ในปัจจุบัน โครงการ Project Oxygen การใช้สายใยแก้วนำแสง (Fiber-optic) ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั่วโลก มากกว่า 80 ประเทศ โครงการจะสำเร็จในขั้นแรกในปี 2003 อ.เพ็ญจิรา คันธวงศ์

24 Internet2 (I2) เป็นวิวัฒนาการขั้นต่อไปของการใช้อินเตอร์เน็ต เกิดขึ้นโดย UCAID ในการพัฒนาการใช้อินเตอร์เน็ตให้มีความรวดเร็วมากขึ้นถึง 2 Gbits per second อ.เพ็ญจิรา คันธวงศ์

25 Accessing the Internet
อ.เพ็ญจิรา คันธวงศ์


ดาวน์โหลด ppt การเรียนครั้งที่ 9 บทที่ 4: “Telecommunications, the Internet, Intranets, and Extranets” โดย อ.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ อ.เพ็ญจิรา คันธวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google