งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดโครงสร้าง ตาม ว 108 (ว 1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดโครงสร้าง ตาม ว 108 (ว 1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดโครงสร้าง ตาม ว 108 (ว 1)
โครงสร้างระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ ก.พ.อ.กำหนด ตำแหน่งประเภทผู้บริหารตามข้อ 18 (ข) (7) (8)

2 1. โครงสร้างในสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี หัวหน้าสำนักฯ ระดับ 8, 9 กอง ผู้อำนวยการกองฯ ระดับ 7 - 8 กอง ผู้อำนวยการกองฯ ระดับ 7 - 8 งาน หัวหน้าหน่วยงานฯ ระดับ 7 งาน หัวหน้าหน่วยงานฯ ระดับ 7 งาน หัวหน้าหน่วยงานฯ ระดับ 7

3 หัวหน้าหน่วยงานฯ ระดับ 7 หัวหน้าหน่วยงานฯ ระดับ 7
2. โครงสร้างระดับคณะ มหาวิทยาลัย สำนักงานคณบดี หัวหน้างานฯ ระดับ 7,8 งาน หัวหน้าหน่วยงานฯ ระดับ 7 งาน หัวหน้าหน่วยงานฯ ระดับ 7

4 3. โครงสร้างระดับสำนัก/สถาบัน
มหาวิทยาลัย สำนัก/สถาบัน กลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงานฯ ระดับ 7,8 กลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงานฯ ระดับ 7,8 กลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงานฯ ระดับ 7 กลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงานฯ ระดับ 7

5 ตำแหน่งระดับในกรอบอัตรากำลัง ฯ
กำหนดตามโครงสร้างระดับตำแหน่ง ระดับตำแหน่งจะเป็นไปตามโครงสร้างหรือไม่ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และประเมินค่างานของตำแหน่ง โปรดศึกษา ประกาศ ก.พ.อ. (ว.4)

6 การกำหนดตำแหน่งตาม ว 110 (ว 3)

7 1. กำหนดตำแหน่งตาม บัญชีถือจ่าย เดิม

8 2. เปลี่ยนตำแหน่งให้ตรงกับงานที่ทำ
การเปลี่ยนให้ยึดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเป็นหลัก ก.พ.อ. ยังไม่มีหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง มาให้ปฏิบัติ - ถ้ามีหลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ แจ้งมาก็ขอให้ตรวจสอบ ปรับแก้ให้เป็นไปตาม ก.พ.อ.

9 3. การออกคำสั่ง - ขณะนี้ไม่ทราบว่าผิดหรือถูก
เมื่อมีตัวอย่างจาก สกอ. ถ้าไม่ถูกต้อง ให้ปรับให้ถูกต้อง

10 ประกาศ ก.พ.อ. (ว 4)

11 หลักเกณฑ์ในการกำหนดระดับตำแหน่ง
- มีองค์ประกอบอย่างน้อย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง 2. ความยุ่งยากของงาน ความสามารถที่จำเป็นใน การปฏิบัติงาน 3. การควบคุม กำกับ ตรวจสอบหรือบังคับบัญชา 4. ความรู้ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน

12 ต้องออกข้อบังคับ - กองระดับ 7 – 8 - เลขานุการคณะ 7, 8 - เลขานุการสำนัก/สถาบัน 7, 8

13 ศึกษาตัวอย่างแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์ ในการกำหนดระดับตำแหน่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย2) - ในขั้นต้นอาจกำหนดฯ เฉพาะ กอง เลขานุการคณะ/สำนัก/สถาบัน

14 คุณโอกาส เขียววิชัย จะเป็นวิทยากร ชี้แจงที่โรงแรมมิราเคิล
- วันที่ 13 มีนาคม 2550 คุณโอกาส เขียววิชัย จะเป็นวิทยากร ชี้แจงที่โรงแรมมิราเคิล

15 หลักเกณฑ์ในการประเมินเพื่อแต่งตั้ง
ศึกษาตัวอย่างแนวทางการกำหนด หลักเกณฑ์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

16 ตำแหน่งระดับปฏิบัติการ ระดับต้นที่มีประสบการณ์ - แต่งตั้งเป็น ระดับ 6 - จัดทำแบบประเมิน โดยยึดองค์ประกอบที่กำหนด ประเมินผลงาน ประเมินคุณลักษณะ

17 ตำแหน่งผู้บริหาร - แต่งตั้งเป็น ระดับ 7 - จัดทำแบบประเมิน การประเมินการปฏิบัติงาน - การประเมินคุณลักษณะของบุคคลที่จำเป็น ในช่องเกณฑ์ความเหมาะสมจะปรับเปลี่ยนให้เป็นไป ตามข้อบังคับ โดยกำหนดคะแนน

18 - การประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะหลัก (Core Competency)
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์ - การบริการที่ดี - การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ - จริยธรรม - ความร่วมแรงร่วมใจ

19 - สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
- ความเป็นผู้นำ - การคิดเชิงกลยุทธ์ - การตัดสินใจแก้ปัญหา - วิสัยทัศน์


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดโครงสร้าง ตาม ว 108 (ว 1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google