งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รู ป ว ง ก ล ม พัฒนาโดย นายวรวุธ อัครกตัญญู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รู ป ว ง ก ล ม พัฒนาโดย นายวรวุธ อัครกตัญญู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รู ป ว ง ก ล ม พัฒนาโดย นายวรวุธ อัครกตัญญู
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อ.พล จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รู ป ว ง ก ล ม

2 รู ป ว ง ก ล ม

3 ส่วนต่าง ๆ ของรูปวงกลม
การตัดกันหรือสัมผัสกันของรูปวงกลม รูปวงกลม การสร้างรูปวงกลม แบบฝึกหัด

4 รูปวงกลม รูปบนระนาบที่มีจุดทุกๆจุดห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะเท่ากันเรียกว่า รูปวงกลม   ขอบของรูปวงกลม เรียกว่า เส้นรอบรูปวงกลม หรือ เส้นรอบวง จุดคงที่ เรียกว่า จุดศูนย์กลาง

5 ส่วนต่าง ๆ ของรูปวงกลม
เส้นรอบวง หรือเส้นรอบรูปวงกลม รัศมี A . B จุดศูนย์กลาง จุดทุกจุดบนเส้นรอบวงจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะทางเท่ากันเสมอ ส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายข้างหนึ่งอยู่ที่จุดศูนย์กลางของรูปวงกลม จุดปลายอีกข้างหนึ่ง อยู่บนเส้นรอบวง เรียกว่า รัศมี ตัวอย่าง เช่น ดังรูป

6 E B C D คอร์ด เส้นผ่านศูนย์กลาง . A ส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายทั้งสองอยู่บนเส้นรอบวง เรียกว่า คอร์ด ตัวอย่าง เช่น ดังรูป ส่วนของเส้นตรงที่ลากผ่านจุดศูนย์กลาง และมีจดปลายทั้งสองอยู่บนเส้น รอบวง เรียกว่า เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวอย่าง เช่น ดังรูป การเรียกชื่อรูปวงกลม อาจเรียกตามอักษรที่เป็นจุดศูนย์กลาง เช่น รูปวงกลมที่มี A เป็นจุดศูนย์กลาง เรียกว่า รูปวงกลม A

7 ส่วนประกอบของรูปวงกลม
จุดศูนย์กลาง คือจุดคงที่อยู่ตรงกลางของรูปวงกลมซึ่งอยู่ห่างจากเส้นรอบวงเป็นระยะเท่ากัน เส้นผ่านศูนย์กลาง เป็นส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดหนึ่งบนเส้นรอบวงด้านหนึ่งผ่านจุดศูนย์ไปยังอีกจุดหนึ่งบนเส้นรอบวงอีกด้านหนึ่ง เส้นรอบวง  เป็นเส้นขอบของรูปวงกลมที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากัน รัศมี  เป็นระยะห่างระหว่างจุดศูนย์และเส้นรอบวงของรูปวงกลม คอร์ด เป็นส่วนของเส้นตรงที่ลากจากเส้นรอบวงด้านไปยังเส้น รอบวงอีกด้านหนึ่ง คอร์ดที่ยาวที่สุด คือเส้นผ่านศูนย์กลาง

8 1.จุดคงที่ เรียกว่า จุดศูนย์กลาง ใช่หรือไม่
แบบทดสอบ เรื่อง รูปวงกลม 1.จุดคงที่ เรียกว่า จุดศูนย์กลาง ใช่หรือไม่ ใช่จ้า ไม่ใช่จ้า

9 2.จงลากข้อความให้ตรงกับรูปภาพ
รูปวงกลมตัดกัน รูปวงกลมสัมผัสภายนอก รูปวงกลมสัมผัสภายใน

10 การสร้างรูปวงกลม ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3
พิจารณา การสร้างรูปวงกลมที่มีรัศมี 3 เซนติเมตร โดยใช้วงเวียน ขั้นที่ 1 กำหนดจุด A . A ขั้นที่ 2 ใช้วงเวียนวัด ระยะ 3 เซนติเมตร ขั้นที่ 3 ใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลาง เขียนวงกลมรัศมี 3 เซนติเมตร . A

11 การตัดกัน หรือ สัมผัสกัน ของวงกลม
วงกลม A และ B ตัดกันที่จุด C และ D จุด C และ D เรียกว่า จุดตัด และ เป็น คอร์ดร่วม A . C D B .

12 . . . . . . วงกลม P และ Q สัมผัสภายนอกที่ จุด R
วงกลม M และ N สัมผัสภายในที่ จุด O เรียก จุด O ว่า จุดสัมผัสภายใน จุด M,N และ O จะอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน . M . N . O

13 การตัดกันและสัมผัสกันของรูปวงกลม
รูปวงกลมตัดกัน  รูปวงกลม 2 รูป ตัดกันเมื่อเส้นรอบวงของรูปวงกลมตัดกันจะเกิดจุดตัด 2 จุด และเส้นที่ลากระหว่างจุดตัดทั้งสองเป็นคอร์ดร่วมของวงกลมทั้งสองวงนั้นด้วย          

14 การตัดกันและสัมผัสกันของรูปวงกลม
รูปวงกลมสัมผัสภายนอก   รูปวงกลม 2 วงแตะกันด้านนอก เรียกว่า สัมผัสภายนอกจะสัมผัสกันได้เพียงจุดเดียว

15 การตัดกันและสัมผัสกันของรูปวงกลม
รูปวงกลมสัมผัสภายใน  รูปวงกลม 2 วงแตะกันรูปหนึ่งอยู่ภายในอีกรูปหนึ่ง เรียกว่า สัมผัสภายใน จะสัมผัสกันได้เพียงจุดเดียว

16 แบบฝึกหัด . 1. จากรูปวงกลม จุด Q เรียกว่าอะไร รัศมี A Q B D R C E P
คอร์ด จุดศูนย์กลาง เส้นรอบวง

17 แบบฝึกหัด . 2. จากรูปวงกลม เรียกว่าอะไร รัศมี A Q B D R C E P คอร์ด
2. จากรูปวงกลม เรียกว่าอะไร รัศมี A Q B D R C E P . คอร์ด จุดศูนย์กลาง เส้นรอบวง

18 แบบฝึกหัด . รัศมี A Q B D R C E P คอร์ด จุดศูนย์กลาง
3. จากรูปวงกลม เรียกว่าอะไร รัศมี A Q B D R C E P . คอร์ด จุดศูนย์กลาง เส้นผ่านศูนย์กลาง

19 แบบฝึกหัด 4. จากรูปวงกลม เรียกคอร์ด A Q B D R C E P . ใช่ ไม่ใช่

20 แบบฝึกหัด . 5. รูปวงกลมนี้ ชื่อว่าอะไร รูปวงกลม A A Q B D R C E P
5. รูปวงกลมนี้ ชื่อว่าอะไร รูปวงกลม A A Q B D R C E P . รูปวงกลม Q รูปวงกลม RP รูปวงกลม สีเขียว

21 แบบฝึกหัด 3.2 เซนติเมตร 4.5 เซนติเมตร 6.4 เซนติเมตร 7.7 เซนติเมตร
6. รูปวงกลมที่มีรัศมียาว 3.2 เซนติเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่าใด 3.2 เซนติเมตร 4.5 เซนติเมตร 6.4 เซนติเมตร 7.7 เซนติเมตร

22 แบบฝึกหัด 7. จงลากส่วนของเส้นตรงที่แบ่งครึ่งรูปวงกลมเป็น 2 ส่วน เท่า ๆ กัน .

23 แบบฝึกหัด 8. จงลากรัศมี 10 เส้น .

24 แบบฝึกหัด รูปวงกลม A รูปวงกลม B เท่ากัน
รูปวงกลมใดใหญ่กว่า รูปวงกลม A รูปวงกลม B เท่ากัน

25 10. ต่อภาพจิกซอให้ถูกต้อง
10. ต่อภาพจิกซอให้ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt รู ป ว ง ก ล ม พัฒนาโดย นายวรวุธ อัครกตัญญู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google