งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปเรขาคณิต แบ่งเป็น 2 ประเภท รูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปเรขาคณิต แบ่งเป็น 2 ประเภท รูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปเรขาคณิต แบ่งเป็น 2 ประเภท รูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ

2 รูปเรขาคณิตสองมิติ รูปวงกลม รูปวงรี

3 รูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม มีด้าน 3 ด้าน มีมุม 3 มุม

4 รูปสี่เหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม มีด้าน 4 ด้าน มีมุม 4 มุม

5 รูปห้าเหลี่ยม รูปห้าเหลี่ยม มีด้าน 5 ด้าน มีมุม 5 มุม

6 รูปหกเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม มีด้าน 6 ด้าน มีมุม 6 มุม

7 รูปแปดเหลี่ยม รูปแปดเหลี่ยม มีด้าน 8 ด้าน มีมุม 8 มุม

8 รูปเรขาคณิตสามมิติ ทรงกลม

9 ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

10 ทรงกระบอก

11 แบบทดสอบ 1. รูปใดไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยม ก. ข. ค. ง.

12 2. ก. 4 ด้าน 4 มุม ข. 5 ด้าน 5 มุม ง. 8 ด้าน 8 มุม ค. 6 ด้าน 6 มุม
จากรูปมีกี่ด้านกี่มุม 2. ก. 4 ด้าน 4 มุม ข. 5 ด้าน 5 มุม ง. 8 ด้าน 8 มุม ค. 6 ด้าน 6 มุม

13 3. ก. ทรงกลม ข. ทรงสี่เหลี่ยม ค. ทรงกระบอก ง. ทรงสามเหลี่ยม
จากรูปเป็นรูปทรงอะไร 3. ก. ทรงกลม ข. ทรงสี่เหลี่ยม ค. ทรงกระบอก ง. ทรงสามเหลี่ยม

14 4. กรอบนอกของภาพนี้เป็นเป็นรูปอะไร ก. วงกลม ข. สามเหลี่ยม
ค. ห้าเหลี่ยม ง. หกเหลี่ยม สม

15 5. ข้อใดเป็นรูปทรงเรขาคณิต
ก. ข. ค. ง.


ดาวน์โหลด ppt รูปเรขาคณิต แบ่งเป็น 2 ประเภท รูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google