งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม Mahidol Eco University (การจัดการขยะ) ครั้งที่ 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม Mahidol Eco University (การจัดการขยะ) ครั้งที่ 4"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม Mahidol Eco University (การจัดการขยะ) ครั้งที่ 4
ณ ประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555 เวลา น.

2 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การรณรงค์สมัครสมาชิกโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ในหอพักนักศึกษา

3 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.2 ผลการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลฯ และปุ๋ย หมักเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

4 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
จำนวนสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล ณ เดือนสิงหาคม 2555 นักศึกษา 405 บุคลากร 307 ร้านค้าในมหาวิทยาลัย 21 คณะ/สถาบัน/หน่วยงาน 56 บริษัทที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 194 บุคลภายนอก 19 รวม 1,002

5 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ผลการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล รายการ กรกฎาคม 55 สิงหาคม 55 สรุปรวมทั้งปี ปริมาณขยะ (กิโลกรัม) 19,185.10 22,698.00 661,947.93 ยอดจำหน่าย (บาท) 116,414.00 130,463.60 4,592,305.53 ยอดรายรับ (บาท) 19,027.85 21,415.79 608,066.40

6 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ผลการดำเนินงานโครงการปุ๋ยหมัก เดือน กรกฎาคม สิงหาคม ยอดจำหน่ายปุ๋ย (ถุงเล็ก) 270.00 354.00 ถุง ยอดจำหน่ายปุ๋ย (ถุงใหญ่) 85.00 110.00 ยอดจำหน่ายปุ๋ย (แบบเม็ด) 148.00 69.00 ยอดจำหน่ายปุ๋ย (แบบผง) 1,000.00 กิโลกรัม ยอดจำหน่ายสะสมทั้งเดือน 19,090.00 19,050.00

7 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.3 ตัวชี้วัดการลดปริมาณขยะส่วนงาน ปริมาณการเบิกใช้กระดาษลดลง 10% โดยแบ่งประเภทพื้นที่ดังนี้ - สถานศึกษา/จำนวนนักศึกษา หรือหลักสูตร หรือพื้นที่ใช้สอย - สถานพยาบาล/จำนวนผู้ป่วยใน - ห้องปฏิบัติการ/พื้นที่ใช้สอย

8 วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
เอกสารประกอบรายงานการประชุมครั้งที่ 3 จากเว็บไซต์กองกายภาพฯ

9 วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 แบบสอบถามตามหลักเกณฑ์ UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING 2012 จากเว็บไซต์กองกายภาพฯ

10 วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.2 (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมหาวิทยาลัยมหิดล 2555 จากเว็บไซต์กองกายภาพฯ

11 วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ขอความร่วมมือส่วนงานในการจำหน่ายขยะให้แก่โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


ดาวน์โหลด ppt การประชุม Mahidol Eco University (การจัดการขยะ) ครั้งที่ 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google