งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม Mahidol Eco University (การบริหารจัดการขยะ) ครั้งที่ 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม Mahidol Eco University (การบริหารจัดการขยะ) ครั้งที่ 5"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม Mahidol Eco University (การบริหารจัดการขยะ) ครั้งที่ 5
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม เวลา น.

2 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 สรุปจำนวนสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล นักศึกษา 1,340 บุคลากร 514 ร้านค้าในมหาวิทยาลัย 21 คณะ/สถาบัน/หน่วยงาน 62 บริษัทที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 197 บุคคลภายนอก 20 รวม 2,154

3 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.2 ผลการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลฯ และปุ๋ยหมัก ประจำเดือน กันยายน 2555

4 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ผลการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล รายการ กันยายน สรุปรวม ปริมาณขยะ (กิโลกรัม) 15,478.38 677,426.31 ยอดจำหน่าย (บาท) 99,062.41 4,691,367.94 ยอดรายรับ (บาท) 14,539.61 622,606.01

5 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ผลการดำเนินงานโครงการปุ๋ยหมัก ประจำเดือน กันยายน 2555 ยอดจำหน่ายปุ๋ย (ถุงเล็ก) 134 ถุง ยอดจำหน่ายปุ๋ย (ถุงใหญ่) 20 ยอดจำหน่ายปุ๋ย (แบบเม็ด) 22 ยอดจำหน่ายปุ๋ย (แบบผง) 1,000 กิโลกรัม ยอดจำหน่ายสะสมทั้งเดือน 9,340 บาท

6 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.3 การคัดแยกขยะในจุดพักขยะที่ 2

7 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.3 การคัดแยกขยะในจุดพักขยะที่ 2

8 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ผลการคัดแยกขยะในจุดพักขยะที่ 2 ประเภทขยะ ปริมาณ (%) ชนิดของขยะที่พบ 1.พลาสติก 45.25 ถุงพลาสติก,แก้วน้ำพลาสติก,ถุงขนม,ถุงบรรจุอาหาร 2.กระดาษ 13.25 กระดาษห่อขนม,กระดาษห่อเครื่องใช้,กล่องนม 3.เศษอาหาร 6.62 เศษข้าว,น้ำแกง,บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป,ขนม,พืชผัก 4.แก้ว 4.42 หลอดไฟ,ขวดเครื่องดื่ม 5.โฟม 3.97 กล่องบรรจุอาหาร 6.โลหะ 2.21 กระป๋องกาแฟ,กระป๋องน้ำอัดลม,อาหารกระป๋องสำเร็จรูป 7.ทั่วไป 24.28 เศษพืช,เศษผ้า,ขยะติดเชื้อ (ผ้าอนามัย)

9 วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
เอกสารประกอบรายงานการประชุมครั้งที่ 4 จากเว็บไซต์กองกายภาพฯ

10 วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 การตอบแบบสอบถาม UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING 2012 ของแต่ละส่วนงาน

11 วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt การประชุม Mahidol Eco University (การบริหารจัดการขยะ) ครั้งที่ 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google