งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 น.
การประชุม Mahidol Eco University ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา น.

2 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ งานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (นำเสนอ VDO)

3 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.2 การดำเนินงานโครงการธนาคารขยะ เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2555

4 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.2 การดำเนินงานโครงการธนาคารขยะ เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2555

5 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
รายการ เมษายน พฤษภาคม รวม 2 เดือน ปริมาณขยะรีไซเคิล (กิโลกรัม) 27,976.10 25,820.50 53,796.60 ยอดรับฝาก (บาท) 166,299.60 137,316.55 303,616.15 ยอดจำหน่าย (บาท) 192,015.10 159,121.40 351,136.50 จำนวนสมาชิก (ณ ปัจจุบัน 884 คน) 3 5 8

6 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.3 ภาพรวมการดำเนินงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานของส่วนงาน

7 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
จากส่วนงานเข้าร่วมประชุม Mahidol Eco University ครั้งที่ 1/2555 มีการคัดแยกขยะในเบื้องต้น 27 ส่วนงาน มีมาตรการลดใช้กระดาษ 12 ส่วนงาน เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าช่วยประหยัดพลังงาน 9 ส่วนงาน มีโครงการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 11 ส่วนงาน มีมาตรการประหยัดน้ำ-ไฟ 27 ส่วนงาน (มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กองกายภาพ)

8 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.4 สรุปข้อมูล UI Green Metric มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (เอกสารประกอบจากเว็บไซต์กองกายภาพฯ จัดทำข้อมูลโดยโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อการจัดการด้านยุทธศาสตร์ฯ)

9 วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
เอกสารประกอบรายงานการประชุมครั้งที่ 1 จากเว็บไซต์กองกายภาพฯ

10 วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 โครงการ MU 3Rs (มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กองกายภาพฯ)

11 วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.2 ดัชนีชี้วัดด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (ระยะเริ่มต้น)

12 วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ตัวชี้วัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ระยะที่ 1 ปริมาณน้ำที่ใช้ต่อเดือน (ลบ.ม.) อัตราการใช้น้ำเฉลี่ย (ลิตร/คน/วัน) ปริมาณกระแสไฟฟ้าต่อเดือน (kwh) ค่ากระแสไฟฟ้าเฉลี่ย (บาท/คน/เดือน) ปริมาณขยะ (แห้ง) ต่อเดือน (ตัน) อัตราการผลิตขยะ (กก./คน/วัน)

13 วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ผลการจัดกิจกรรมประกวดการออกแบบถังขยะของสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


ดาวน์โหลด ppt วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google