งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาศาลาพระเกี้ยว

2 “สั่งง่าย ได้ไว ทันใจชาวจุฬาฯ”
โครงการ “สั่งง่าย ได้ไว ทันใจชาวจุฬาฯ” D E L I V E R Y****

3 จุดตั้งต้นของโครงการเป็นไปเพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรือผู้รับผลงาน
ความต้องการสั่งหนังสือเข้าห้องสมุด และตำราเรียน สำหรับนิสิตเพิ่มมากขึ้น การสั่งซื้อ และการจัดส่งมีความล่าช้า

4 วิธีการเลือกปัญหามาเพื่อทำโครงการพัฒนาคุณภาพ
เป็นการพิจารณาลำดับความสำคัญ การสะท้อนความถี่ และผลกระทบต่อกระบวนการหลักหรือผู้รับผลงาน ที่มีการใช้ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ ประกอบพิจารณาอย่างชัดเจน การโอนสินค้าระหว่างสาขามีความล่าช้า ขั้นตอนการดำเนินงานด้านเอกสารจัดส่งมีความล่าช้า รถ หรือ บุคลากรไม่เพียงพอต่อการจัดส่ง

5 แนวคิดเพื่อการพิจารณา
ต้องประสานงานวางแผนหรือทำงานร่วมกันแผนกข้างเคียงเพื่อปรับแผนการทำงาน การทำงานเป็นทีม เอกสารในการจัดส่งไม่ต้องส่งไปส่วนกลาง สาขาสามารถ ดำเนินการได้เองภายใน 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 2. มีรถประจำสาขา ดำเนินการจัดส่งได้เอง โดยมีทีมธุรการเป็นผู้ประสาน

6 การเลือกตัวชี้วัดและเป้าหมายของผลลัพธ์
วิธีการดำเนินงาน การเลือกตัวชี้วัดและเป้าหมายของผลลัพธ์ 1. จัดส่งสินค้าได้รวดเร็วภายใน 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 1 วัน ทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าทันตามกำหนด สาขาสามารถจัดสรร และบริหารเวลาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถวัดผลได้จากเอกสารการจัดส่ง ที่ได้รับกลับมาจากลูกค้า มีการสรุปทุกสิ้นวัน สำหรับสินค้าที่จัดส่งได้ภายในวัน

7 มีการนำหลัก P-D-C-A มาใช้ วิธีการดำเนินโครงการ
วิธีการดำเนินงาน มีการนำหลัก P-D-C-A มาใช้ PLAN : วางแผนการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม DO : สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่ตั้งไว้ CHECK: สามารถตรวจสอบและประเมินผลใน แต่ละวันได้ วิธีการดำเนินโครงการ การทำป้ายควบคุมการจัดส่งสินค้าในแต่ละวัน กี่งาน/ วัน สาขาสามารถจัดสรร และบริหารเวลาในการจัดส่งสินค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่มีค้าง ณ สิ้นวันทำการ

8 ตัวอย่างป้ายการควบคุมการจัดส่ง

9 ตัวอย่างตารางงานจัดส่งสาขาพระเกี้ยว ในกรุงเทพฯ
วัน/เดือน/ปี สถานที่ จำนวนรายการ จำนวนเล่ม จำนวนกล่อง/มัด เลขที่เอกสาร มูลค่า 22/9/2554 คุณอังคณา 4 20 2 กล่อง 14,130.00 6 225 19 กล่อง 149,150.00 3 95 11 กล่อง 66,850.00 บ.พัฒนาวิเชษฐ์ 70 4 กล่อง 42,400.00 22/9/2554 คุณพรรณพิชชา ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 24 เอกสารอย่างเดียว 6,859.40

10 ตัวอย่างตารางงานจัดส่งสาขาพระเกี้ยว ในจุฬาฯ
วัน/เดือน/ปี สถานที่ จำนวนรายการ จำนวนเล่ม จำนวนกล่อง/มัด เลขที่เอกสาร มูลค่า 22/9/2554 ภาควิชาเคมี จุฬาฯ 1 12 1 กล่อง/ 1 มัด 9,700.- คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ 10 3 กล่อง 27,600.- คุณอัพวัน วิทยาลัยสภากาชาดไทย 3 1 ถุง 3,250.- ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี 5 348.- หมายเหตุ...สามารถจัดส่งได้ครบทุกรายการ

11 รูปแบบวิธีการจัดส่ง จักรยาน มอเตอร์ไซด์ รถตู้

12 แนวทางแก้ไขปัญหา Before After การโอนสินค้าระหว่างสาขา
มีความล่าช้าใช้เวลา 1-2 วัน พนักงานวิ่งโอนด่วน ภายใน 15 นาที เอกสารการส่ง/ดำเนินการ ต้องส่งไปยังส่วนกลาง ใช้เวลา 1-2 วัน เอกสารจัดส่งไม่ต้องส่งไปส่วนกลาง/สาขาดำเนินการจัดส่งได้เลย ภายใน 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 1 วัน รถ/บุคคล ไม่เพียงพอกับการจัดส่งให้ลูกค้า มีรถประจำสาขา ดำเนินการจัดส่ง ได้วันต่อวัน ร่วมกับทีมธุรการ

13 ขั้นตอนหลังจากปรับปรุงแล้ว
รับการสั่งซื้อ / จัดหนังสือ / ทำเอกสาร 20 นาที ตรวจออก / บรรจุ 10 นาที สินค้าส่งถึงมือลูกค้า 30 นาที

14 สรุปผลการปรับปรุงโครงการ
ผลลัพธ์ของการพัฒนา สรุปผลการปรับปรุงโครงการ จัดส่งสินค้าได้รวดเร็ว ภายใน 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 1 วัน ลูกค้าได้รับสินค้าตามกำหนด สาขาได้บริหารจัดสรรงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google