งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นหน่วยงานสนับสนุน ภารกิจหลักตามพันธกิจของ ศูนย์วิทยทรัพยากร ในการ บริหารจัดการด้านงานพัสดุ เพื่อให้สามารถจัดหาพัสดุที่มี คุณภาพ ด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นหน่วยงานสนับสนุน ภารกิจหลักตามพันธกิจของ ศูนย์วิทยทรัพยากร ในการ บริหารจัดการด้านงานพัสดุ เพื่อให้สามารถจัดหาพัสดุที่มี คุณภาพ ด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป็นหน่วยงานสนับสนุน ภารกิจหลักตามพันธกิจของ ศูนย์วิทยทรัพยากร ในการ บริหารจัดการด้านงานพัสดุ เพื่อให้สามารถจัดหาพัสดุที่มี คุณภาพ ด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง รวดเร็วและสามารถ ตรวจ สอบได้ งานคลังและพัสดุ

3 Shopping Online ความ ผิดพลาดใน การเบิกวัสดุ ไม่ตรงกับ ความ ต้องการ ของผู้ใช้ วัสดุ ที่มาของ โครงการ การเบิก วัสดุ บางครั้งผู้ เบิกไม่ สามารถ เห็นสิ่งของ ที่ต้องการ เบิก ผู้เบิกวัสดุ ได้รับวัสดุ ล่าช้า รหัสวัสดุคง คลัง 700 รายการ รหัสวัสดุไม่ คงคลัง 1,365 รายการ ระยะเวลา เฉลี่ย ในการ ได้รับ วัสดุ 56 วัน

4 เป้าหมายของโครงการ ไม่เกิน 3 วัน ไม่เกิน 30 วัน ความพึงพอใจ ร้อยละของการได้รับวัสดุที่เบิก ตรงตามความต้องการ 95% วัสดุไม่คงคลัง มีของในคลัง ไม่มีของในคลัง วัสดุคงคลัง การเบิกวัสดุ

5 ระบบ Shopping Online ออกใบเบิกผ่าน ระบบ Shopping Online ส่งใบเบิกทาง e- mail ให้กับเจ้าหน้าที่ คลังวัสดุ ออกใบเบิก อัตโนมัติ ใบเบิก จัดส่งวัสดุให้กับผู้เบิก พร้อมสำเนาใบเบิก INV กรณีไม่มีของในคลัง จัดทำใบเบิกส่งให้ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ทำการตรวจสอบรายการ ใบเบิกและตัดเบิกวัสดุ GL ส่งสำเนาใบเบิก เพื่อบันทึกการ ปรับปรุง งบประมาณไป ยังระบบบัญชี แยกประเภท ตัดเบิกวัสดุคงคลังใน ระบบ CU-ERP ผู้ขอเบิก web


ดาวน์โหลด ppt เป็นหน่วยงานสนับสนุน ภารกิจหลักตามพันธกิจของ ศูนย์วิทยทรัพยากร ในการ บริหารจัดการด้านงานพัสดุ เพื่อให้สามารถจัดหาพัสดุที่มี คุณภาพ ด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google