งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของแผนกบริการตำราและห้องสมุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของแผนกบริการตำราและห้องสมุด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของแผนกบริการตำราและห้องสมุด
ชื่อโครงการ ลดระยะเวลาในการทำเอกสารใบส่งของ หรือ inv. จากการสั่งซื้อสินค้าลูกค้า ของแผนกบริการตำราและห้องสมุด

2 หน่วยงาน ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 แผนกบริการตำราและห้องสมุด สาขาสยามสแควร์
แผนกบริการตำราและห้องสมุด สาขาสยามสแควร์

4 ประธานกลุ่ม คุณรัตนา อัญชลีภิรัตน์
ประธานกลุ่ม คุณรัตนา อัญชลีภิรัตน์

5 เพื่อให้ลูกค้าได้รับเอกสารในการตั้งเบิกได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น
ที่มาของโครงการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับเอกสารในการตั้งเบิกได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น

6 เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย เพื่อลดระยะเวลาการทำ เอกสารใบส่งของหรือ invoice ตัวชี้วัด ระยะเวลาในการทำเอกสารใบส่งของไม่เกิน 2 วันทำการ

7 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุ
ข้อมูลจากการสั่งซื้อไม่ครบถ้วน

8 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
จัดทำฟอร์มรายละเอียดข้อมูลการสั่งซื้อลูกค้าใหม่ รวมสมุดสารบรรณของแผนกให้เหลือเพียง 1 เล่ม และเพิ่มรายละเอียดที่สำคัญให้ครบถ้วน

9

10 สิ่งที่ลูกค้าต้องการ
สารบรรณก่อนปรับปรุง วันที่ เลขที่สารบรรณ ชื่อ - ลูกค้า สิ่งที่ลูกค้าต้องการ admin สารบรรณหลังปรับปรุง วันที่ รับเข้า เลขที่ สารบรรณ ชื่อ - ลูกค้า จำนวนรายการ สิ่งที่ลูกค้าต้องการ admin เอกสารขาย ยอดเงิน วันที่ออก

11 เก็บเป็นฐานข้อมูลในการติดต่อภายหลัง
ผลลัพธ์การดำเนินการ ข้อ. 1 การจัดทำฟอร์มใบสั่งซื้อใหม่มีผลทำให้ข้อมูลรายละเอียดลูกค้าชัดเจนขึ้น และ เก็บเป็นฐานข้อมูลในการติดต่อภายหลัง

12 ระยะเวลาในการทำเอกสาร จาก 3 วันเหลือ 2 วัน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์การดำเนินการ ผลลัพธ์การดำเนินการ ข้อ 2 ระยะเวลาในการทำเอกสาร จาก 3 วันเหลือ 2 วัน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

13 ขอบคุณค่ะ ฉัฐยา อุดมเจริญชัยกิจ 13


ดาวน์โหลด ppt ของแผนกบริการตำราและห้องสมุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google