งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาคุณภาพงานและจดทะเบียนตั้งกลุ่ม รุ่นที่ 1 – 6 (ปีที่ 2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาคุณภาพงานและจดทะเบียนตั้งกลุ่ม รุ่นที่ 1 – 6 (ปีที่ 2)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาคุณภาพงานและจดทะเบียนตั้งกลุ่ม รุ่นที่ 1 – 6 (ปีที่ 2)
โครงการจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนบุคลากรผ่านระบบ CU-HR กลุ่มน้ำใจจามจุรี

2 โครงการจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนบุคลากรผ่านระบบ CU-HR
หน่วยงานที่ร่วมในทีม สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์การจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย (CU-ERP) ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง (หลายขั้นตอน) ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำ (ล่าช้า) ลดการใช้ทรัพยากร (การเก็บสำเนาเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐาน) เป้าหมายและตัวชี้วัด ระยะเวลาการขอหนังสือรับรองลดลงจาก 1 วัน เป็น 10 นาที ลดปริมาณกระดาษ (ตัวสำเนาที่ต้องจัดเก็บ และแบบขอหนังสือรับรอง) อัตราความพึงพอใจของบุคลากร ร้อยละ 80

3 กระบวนการออกหนังสือรับรองเงินเดือน (เดิม)
ในวันถัดไป 180 นาที บุคลากรกรอกเอกสารเพื่อแสดงความจำนงขอหนังสือรับรอง เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรอง เสนอลงนาม บุคลากรมารับเอกสารและลงนามในตัวสำเนา 30นาที 5 นาที

4 ประเด็นปัญหา ระยะเวลาในการออกหนังสือเดิมต้องใช้เวลา 1 วันทำการ เนื่องจากต้องรอรวบรวมหนังสือเพื่อลงนามครั้งละหลายๆ ฉบับ ทำให้บุคลากรต้องรอรับหนังสือรับรองในวันถัดไป รูปแบบหนังสือที่บุคลากรมาขอมีหลากหลายประเภท/รูปแบบ มีข้อผิดพลาดในการนำข้อมูลมาจัดทำหนังสือรับรอง

5 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
ระยะที่ 1 (มิ.ย. – ก.ย. 54) กำหนดแบบฟอร์มการออกหนังสือรับรองให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ปรับลดขั้นตอนในการเสนอลงนาม โดยการให้ผู้มีอำนาจลงนามในแบบฟอร์มเปล่าไว้ จัดทำทะเบียนคุมการออกเลขที่หนังสือรับรองเอง เพื่อลดขั้นตอนในการขอออกเลขหนังสือจากส่วนกลาง พัฒนาโปรแกรมเพื่อออกหนังสือรับรอง ทดลองจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนผ่านระบบ CU-HR เพื่อสำรวจความพึงพอใจ และตรวจสอบรอบระยะเวลาที่ใช้งานจริง ระยะที่ 2 (ต.ค. – ธ.ค. 54) เริ่มจัดทำหนังสือรับรองผ่านระบบ CU - HR ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานคณะ/สถาบัน ที่สนใจใช้โปรแกรมจัดพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือนผ่านระบบ CU-HR ในกรณีที่ใช้แบบฟอร์มมาตรฐานเดียวกัน จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมให้กับหน่วยงานคณะ/สถาบันที่สนใจ

6 ผลลัพธ์ของการพัฒนา

7 ผลการปรับปรุง เจ้าหน้าที่สามารถจัดทำหนังสือรับรองได้ในเวลา 10 นาที บุคลากรได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการขอหนังสือรับรอง และมีความพึงพอใจในการรับบริการ ระบบบริหารงานบุคคล (CU-HR) มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัยต่อการใช้งาน 1 2 3

8 กระบวนการออกหนังสือรับรองเงินเดือน (ใหม่)
รอรับได้ทันที 8 นาที บุคลากรแจ้งความจำนงขอหนังสือรับรองโดยยื่นบัตรประจำตัวพนม./บัตรประจำตัวประชาชน เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองจากระบบ CU-HR บุคลากรเซ็นต์รับเอกสาร 1นาที

9 ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
ระยะเวลาการขอหนังสือรับรอง ก่อนปรับปรุง 1 วันทำการ หลังปรับปรุง 10 นาที

10 ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
ผลการสำรวจความพึงพอใจ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 28 กันยายน 2554 จำนวนผู้มาใช้บริการ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม % ของผู้ตอบแบบสอบถาม 96 คน 45 คน 46.87 %

11 ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
ผลการสำรวจความพึงพอใจ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 28 กันยายน 2554

12 ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
ผลการสำรวจความพึงพอใจ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 28 กันยายน 2554

13 สถิติการขอหนังสือรับรองตั้งแต่เดือน ก.ย. 54 – ธ.ค. 54


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาคุณภาพงานและจดทะเบียนตั้งกลุ่ม รุ่นที่ 1 – 6 (ปีที่ 2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google