งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยงาน สำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยงาน สำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยงาน สำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน สำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มไอทีก้าวล้ำหน้า

2 สื่อมีชีวิต (Life Media)
ชื่อโครงการ สื่อมีชีวิต (Life Media)

3 ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ
เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้งานในระบบ LMS มากขึ้น และ ผู้ใช้งานมีปัญหาจากการใช้งานเช่น ระบบมีความล่าช้าในการให้บริการ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารไม่เพียงพอ ผู้ใช้ไม่เข้าใจในวิธีการทำงานของระบบ แต่ปัญหาที่มีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างมีรูปธรรมมากที่สุดคือ ผู้ใช้ไม่เข้าใจในวิธีการ ทำงานของระบบ ซึ่งสามารถ แก้ไขได้โดยวิธีการเพิ่มจำนวนสื่อ เอกสารคู่มือต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ระบบ และ พัฒนาการนำเสนอรูปแบบของสื่อให้ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ดังนั้นทางทีมจึงได้คิดพัฒนาโปรเจค Life Media หรือสื่อมีชีวิต ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการ แก้ปัญหาของผู้ใช้งานระบบ และนอกจากนี้ยังเป็นการประหยัดทรัพยากรกระดาษที่ ผู้ใช้จะต้องทำการ print เอกสาร คู่มือต่างๆ ออกมาอ่านอีกด้วย

4 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของ ผู้ใช้ไม่เข้าใจในวิธีการทำงานของระบบ
1. เครื่องมือที่มีอยู่ไม่ดึงดูดในการใช้งาน วิธีการแก้ปัญหาคือ การจัดให้มีสื่อวีดีทัศน์และรูปแบบเอกสาร ที่จัดหมวดหมู่เป็นเรื่องๆ 2. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ วิธีการแก้ปัญหาคือ จัดทำสื่อคู่มือออนไลน์

5 ระบบมีความล่าช้าในการให้บริการ
แนวทางการแก้ไข ได้เพิ่มเครื่องแม่ข่ายและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิ์ภาพ ให้มากยิ่งขึ้น ละสามารถรองรับผู้ใช้งานได้มากขึ้น

6 มีช่องทางการติดต่อสื่อสารไม่เพียงพอ
แนวทางการแก้ไข ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ดูแลระบบกับผู้ใช้งาน ให้มากขึ้น โดยสามารถติดต่อผ่านทั้ง ทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ และเจ้าหน้าที่เค้าเตอร์ที่สำนักไอที

7 แนวทางการแก้ไข ผู้ใช้ไม่เข้าใจในวิธีการทำงานของระบบ
ทำคู่มือ เอกสารแจก จัดอบรม ปัญหาที่ยังพบอยู่คือ ผู้ใช้งานไม่สนใจที่จะอ่านคู่มือ เอกสารคู่มือไม่น่าสนใจ ไม่สะดวกในการมาฟังการอบรม เปลืองทรัพยากรในการพิมพ์เอกสารแจก ฯลฯ ทางทีมจึงคิดหาแนวทางการจัดการเพิ่มเติมคือ ผลิตเป็น สื่ออีเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ และเรียกดูได้เฉพาะส่วนที่สนใจ จะใช้งานได้

8 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผู้ใช้งานระบบ Blackboard

9 เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านคู่มือการใช้บริการ 2. จำนวนโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน ลดลง 3. จำนวนอีเมล์ที่สอบถามเกี่ยวกับวิธีการใช้งานลดลง

10 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (ก้างปลา)
1. เครื่องมือที่มีอยู่ไม่ดึงดูดในการใช้งาน วิธีการแก้ปัญหาคือ การจัดให้มีสื่อวีดีทัศน์และรูปแบบเอกสาร ที่จัดหมวดหมู่เป็นเรื่องๆ 2. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ วิธีการแก้ปัญหาคือ จัดทำสื่อคู่มือออนไลน์

11 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
ยังไม่ได้มีการนำโครงการนี้ไปใช้งานจริง

12 ผลลัพธ์การดำเนินการ (ข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง)
ผลลัพธ์การดำเนินการ (ข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง) ยังไม่มีผลลัพธ์ในการดำเนินการ

13 ตัวอย่างหน้าจอโครงการสื่อมีชีวิต
ขั้นตอนการใช้งาน ขั้นที่ 1 ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ blackboard จาก URL ทำการใส่ username และ password

14 ตัวอย่างหน้าจอโครงการสื่อมีชีวิต
ขั้นตอนการใช้งาน ขั้นที่ 2 เลือกที่ Tab User Help Manual

15 ตัวอย่างหน้าจอโครงการสื่อมีชีวิต
ขั้นตอนการใช้งาน ขั้นที่ 3 เลือกที่หัวข้อที่ต้องการ สามารถเรียกดูได้ทั้ง ในรูปแบบ pdf. และ vdo.

16 ตัวอย่างหน้าจอโครงการสื่อมีชีวิต
ขั้นตอนการใช้งาน ตัวอย่างหน้าจอของการใช้งานในรูปแบบของ pdf.

17 ตัวอย่างหน้าจอโครงการสื่อมีชีวิต
ขั้นตอนการใช้งาน ตัวอย่างหน้าจอของการใช้งานในรูปแบบของ vdo.

18 THANK YOU.


ดาวน์โหลด ppt หน่วยงาน สำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google