งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการข้อมูลออนไลน์จากศูนย์สารสนเทศนานาชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการข้อมูลออนไลน์จากศูนย์สารสนเทศนานาชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการข้อมูลออนไลน์จากศูนย์สารสนเทศนานาชาติ
หน่วยงาน ศูนย์สารสนเทศนานาชาติ สมาชิกในกลุ่ม นางสาวพรทิพย์ เอื้ออภัยกุล ประธานกลุ่ม นางสาวสุนิสา ชูยิ่ง นางสาวอมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์ นางวิไล อติชาติธเนศวร

2 ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการโดยการส่งหน้าสารบัญวารสารและรายชื่อบทความทาง ปรับปรุงเป็นบริการข้อมูลออนไลน์ โดยเพิ่มเติมบริการอื่นๆตามความประสงค์เฉพาะบุคคล

3 เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

4 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (ก้างปลา)
บทความที่ส่งให้ไม่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ แบบฟอร์มสมัครสมาชิกข้อมูลยังไม่สมบูรณ์

5 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
ทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจและสอบถามเนื้อหาที่ผู้ใช้สนใจ ส่งและรวบรวมแบบสอบถาม คัดบทความของวารสารที่จะจัดส่งให้ตรงตามความสนใจของผู้ใช้ สร้างแบบฟอร์มการสมัครใหม่ และนำขึ้นหน้าเว็บศูนย์วิทยทรัพยากร

6 ผลลัพธ์การดำเนินการ (ข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบก่อนหลังการปรับปรุง)
ผลลัพธ์การดำเนินการ (ข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบก่อนหลังการปรับปรุง) มีผู้สนใจเข้ามาขอรับบริการข้อมูลออนไลน์ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการใหม่ มีผู้ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น

7 แผ่นประชาสัมพันธ์บริการข้อมูลออนไลน์
บนพื้นที่ทองคำของหน้าเว็บศูนย์วิทยทรัพยากร

8 ตัวอย่าง การดำเนินงานที่ผ่านมา
การจัดทำหน้าข่าวประสาพันธ์บนเว็บของศูนย์วิทยทรัพยากร

9 แบบฟอร์มออนไลน์ของบริการข้อมูลออนไลน์

10

11 เพิ่มขึ้น 41 คน จำนวนสมาชิกใหม่ 156 คน จำนวนสมาชิกเดิม 115 คน
จำนวนสมาชิกเดิม คน จำนวนสมาชิกใหม่ 156 คน เพิ่มขึ้น 41 คน (30 กย มค. 2555)

12 ขอบคุณทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt บริการข้อมูลออนไลน์จากศูนย์สารสนเทศนานาชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google