งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction Newsgroups Newsgroup Names Major Newsgroup Categories Newsreaders Reading Newsgroup Articles Posting Articles Cross - Posting.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction Newsgroups Newsgroup Names Major Newsgroup Categories Newsreaders Reading Newsgroup Articles Posting Articles Cross - Posting."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Introduction Newsgroups Newsgroup Names Major Newsgroup Categories Newsreaders Reading Newsgroup Articles Posting Articles Cross - Posting

3

4 เมื่อส่งข้อความทาง e-mail บุคคลเพียงคนเดียว ที่จะสามารถอ่านข้อความนั้นได้นั่นคือ ผู้รับ แต่แมื่อส่ง ข้อความบน usenet news ทุกๆ คนที่อยู่บน internet สามารถอ่านข้อความหรือบทความและสามารถโต้ตอบ ข้อความเหล่านั้นได้ usenet news จะมีการอภิปรายและถกเถียงใน หัวข้อเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันต่อเนื่องทำให้ เกิดงานและเวลาว่าง usenet news พยายามที่จะ รวบรวมบุคคลที่มีความสนใจในหัวข้อเรื่องเดียวกัน โดย แบ่งพื้นที่ตามหัวข้อเรื่องนั้นกลายมาเป็น newsgroups

5

6 USENET NEWS แบ่งแยก newsgroup ตาม หัวข้อเรื่องตามความสำคัญของคำแรกหรือคำ ต่อมาใน newsgroup name ส่วนมากคำที่เป็น ลำดับแรกจะประกอบด้วย

7 Major Newsgoup Categories Alt comp rec soc sci Talk news misc can K12

8 Newsreaders เมื่ออ่านหรือส่งบทความใน newsgroup ต้อง มี software ที่เหมาะสม เรียก software นี้ ว่า newsreader มี newsreader เป็นจำนวน มากที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ บางอย่างก็ ฟรี บางอย่างเป็น shareware และมันจะเกิด ประโยชน์เมื่อมีผู้บอกต่อๆกัน เมื่อติดต่อกับผู้ให้ บริการทางอินเตอร์เน็ต หรือ ISP newsreader program สามารถร้องขอรายการ newsgroup ทั้งหมดที่มีประโยชน์ต่อซึ่งหามาได้จาก ISP อาจจะใช้เวลา 2-3 นาที ขึ้นอยู่กับจำนวน newsgroup ที่ ISP สามารถนำมาได้ และ ความเร็วในการติดต่อนี่เป็นเพียงเล็กน้อยของ newsgroup ที่มีประโยชน์ที่หามาได้ผ่านทาง ISP

9 Reading Newsgroup Articles การอ่านบทความใน newsgroup คล้าย กับการอ่าน e – mail หลังจากที่เราได้ บทความจากหัวข้อที่เราสนใจ เราจะให้ newsreader แสดงเนื้อหาของบทความ Newsreader จะแสดงชื่อผู้เขียน บทความ newsreader อาจจะแสดงยกข้อความมาจากบทความก่อน หน้านี้ บาง newsreader ระบุข้อความที่ยกมาด้วย เครื่องหมาย “ > “ ที่ด้านซ้ายของข้อความ อีกอย่างอาจจะแสดง ข้อความเป็นตัวเอียง ดูจากตัวอย่าง

10 Posting Articles การส่งบทความถึง newsgroup คล้าย กับการส่ง e – mail มี newsreader program จำนวนมากที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ในการที่เราจะส่งบทความใหม่ๆ หรือการตอบ รับกับบทความที่มีอยู่ บทความใหม่ๆเราจัดแนวทางของหัวข้อข้อมูล ข่าวสารและพิมพ์ เนื้อหาของบทความ เมื่อได้เตรียมบทความไว้ สามารถใช้ newsreader ในการส่ง บทความไปให้ newsgroup ภายในระยะเวลา อันสั้น บทความจะถูกนำไปออกในรายการของ newsgroup บทความนั้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อ บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มาอ่าน

11 Cross - Posting cross – posting คือ การส่ง บทความให้ ไหเพนียมากกว่า 1 newsgroup newsreader ส่ง บทความที่เหมือนกันไปให้ newsgroup ที่ระบุ มี newsreader จำนวนมากที่แสดงรายการ newsgroup ที่มีบทความนี้ ( cross – posted newsgroup ) ใน บทความ เมื่อมีบุคคลตอบกลับ บทความที่ส่งไป ( cross – posted article ) จะพบ คำตอบกลับใน รายการของแต่ละ newsgroup

12 ตัวอย่างบทความ subject : Re : Toolbars change when I open someone else’s document Date : Tue, 22 Apr 1997 20 : 07 : 20 -0400 From : “ Steve Millet “ Newsgroup : bit.listserv.wpwin-l On Tru, 22 Apr 1997, Mhampton wrote : >On a seemingly random basis, the icons on my toolbar change when I open a >Document created by someone else. I know that this happens if I use >Another template, but it is sometimes happening when I simply open another >Document. Is there a way to always keep my toolbar when opening another >Document and/or template ? It may be that the toolbar definitions are coming over with the docs. Simplest workaround is to import the file into a new doc, which should Strip off the old header, and leave you in your own standard template. Steve Millet millets@as4.nyd.edu


ดาวน์โหลด ppt Introduction Newsgroups Newsgroup Names Major Newsgroup Categories Newsreaders Reading Newsgroup Articles Posting Articles Cross - Posting.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google