งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกทางธุรกิจ memorandom

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกทางธุรกิจ memorandom"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกทางธุรกิจ memorandom

2 การบันทึกทางธุรกิจ การเขียนบันทึกคืออะไร? การจำแนกประเภทของการบันทึก
1. บันทึกหนังสือราชการภายใน 2. บันทึกรายงานการประชุม 3. บันทึกคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 4. บันทึกย่อเรื่อง

3 การบันทึกทางธุรกิจ การจำแนกประเภทของการบันทึก 5. บันทึกรายงาน
6. บันทึกความเห็น 7. บันทึกช่วยความจำ

4 การบันทึกทางธุรกิจ หลักการเขียนบันทึก ใช้คำขึ้นต้นตามแบบพิมพ์ที่กำหนด
จดเฉพาะใจความสำคัญ บันทึกรายงานต้องอ้างคำสั่งให้ชัดเจน ถ้ามีข้อความหลายประเด็นให้แยกเป็นข้อ หลีกเลี่ยงการใช้คำศัพท์เฉพาะ ต้องเขียนข้อความให้ชัดเจนถูกต้อง ระบุวันเวลา ไม่ต้องเขียนคำลงท้าย มีลายมือชื่อของผู้เขียนบันทึกข้อความ

5 การบันทึกทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ของการบันทึก - เพื่อทราบ - เพื่อพิจารณา
- เพื่อดำเนินการ ประโยชน์ของการบันทึก - ให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ - มีความสะดวก - เป็นหลักฐานยืนยัน - เป็นข้อมูลอ้างอิงและ บรรทัดฐาน

6 การบันทึกทางธุรกิจ * สั้นและกระชับ * เข้าใจง่าย * ชัดเจนและถูกต้อง
หลักการใช้ภาษาในการเขียนบันทึก * สั้นและกระชับ * เข้าใจง่าย * ชัดเจนและถูกต้อง * สื่อให้ตรงตามความต้องการ หลักการใช้สำนวนในการเขียนบันทึก กระชับ เนื้อหาชัดเจน ลีลาสุภาพ

7 การบันทึกทางธุรกิจ ข้อควรคำนึงในขั้นตอนการเขียนบันทึก * เตรียมข้อมูล
* การเขียน * การตรวจทาน ข้อคำนึงในลักษณะการเขียนบันทึก * สั้นและกระชับ * อย่าเขียนย่อจนเกินไป

8 การบันทึกทางธุรกิจ ลักษณะของกระดาษบันทึก
# หัวกระดาษระบุคำว่า “บันทึก” หรือ “memo” ชื่อหน่วยงาน ชื่อเรื่อง วันที่ # ส่วนข้อความที่บันทึก จบข้อความแล้วลงนามผู้บันทึกและวันที่ที่บันทึกต่อท้าย

9 บันทึกที่สมบูรณ์ 1.บันทึก 2. ถึง 3. พนักงานและอาสาสมัครทุกคน
2. ถึง 3. พนักงานและอาสาสมัครทุกคน 4. จาก 5. โจแอน ไรท์วูด 6. วันที่ 7. เรื่อง 8. การเปลี่ยนแปลงทางด้านการบริหาร ทางบริษัทจะทำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารบางประการ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 10 มิถุนายนนี้ การเปลี่ยนแปลงนี้ประกอบด้วย 9. - ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะย้ายไปอยู่ที่ติดต่อสื่อสารของบริษัท 10.- ฝ่ายบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์จะไปรวมกับแผนการพิมพ์หากมีข้อเสนอแนะประการใด กรุณาเสนอในการประชุมพนักงานวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน เวลา น. 11. – (ไม่มีลายเซ็น) 12. – JR:CC 13. –CC : แจ็คกี้ คาร์ด จอห์นแอนเลน ไอลีน เวลเลอร์

10 ตัวอย่างบันทึกที่ชิดขอบกระดาษซ้ายเพียงข้างเดียว

11 วิธีลำดับข้อความในการเขียนบันทึก 5 ประการ
ลำดับเหตุและผล ลำดับวันและเวลา ลำดับปัญหาพร้อมเสนอทางแก้ไข ลำดับเวลาและทิศทาง ลำดับหัวข้อสำคัญ

12 ตัวอย่างบันทึก

13 รูปแบบบันทึกข้อความภาษาอังกฤษ
การกรอกข้อความในหัวข้อ To การกรอกข้อความในหัวข้อ From การกรอกข้อความในหัวข้อ Date การกรอกข้อความในหัวข้อ Subject การเขียนเนื้อเรื่องในบันทึกข้อความ การเขียนส่วนอื่น

14 รูปแบบบันทึกข้อความภาษาอังกฤษ
การกรอกข้อความในหัวข้อ To เช่น @ TO: Michael Young @ TO: Mr.Peater Smith @ TO: Ms. Ann Brown,Accounting Supervisor * กรณีเขียนถึงกลุ่มบุคคล @ TO: All Employee @ TO: Administrative Staff, School of Business

15 รูปแบบบันทึกข้อความภาษาอังกฤษ
การกรอกข้อความในหัวข้อ From @ FROM: Ann Seeborg @ FROM: Ann Seeborg,Accounting Manager การกรอกข้อความหัวข้อ DATE @ DATE: March 15,2002 @ DATE: June 1,2000

16 รูปแบบบันทึกข้อความภาษาอังกฤษ
การกรอกข้อความในหัวข้อ SUBJECT @ SUBJECT: Change in Expense Reimburisement @ SUBJECT: PRODUCTION QUOTAS การเขียนเนื้อเรื่องบันทึกข้อความ การเขียนส่วนอื่นๆ $ ลายมือชื่อ $ สิ่งที่ส่งมาด้วย $ อักษรย่อของชื่อผู้พิมพ์ $ สำเนาส่ง


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกทางธุรกิจ memorandom

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google