งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 การตลาดออนไลน์ 2 (ต่อ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 การตลาดออนไลน์ 2 (ต่อ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 การตลาดออนไลน์ 2 (ต่อ)
Electronic Commerce บทที่ 7 การตลาดออนไลน์ 2 (ต่อ) อ.ธารารัตน์ พวงสุวรรณ

2 Outline การตลาดแบบเชื่อมโยง การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย
การวัดประสิทธิภาพของการโฆษณาออนไลน์ การคำนวณราคาค่าโฆษณาออนไลน์

3 การตลาดแบบเชื่อมโยง (Affiliate Marketing)
เว็บไซต์ใดต้องการมียอดขายเพิ่มขึ้น จะมีการใช้โปรแกรมเชื่อมโยง (Affiliate program) เว็บไซต์ใดต้องการมีรายได้ สามารถนำโปรแกรมเชื่อมโยงนี้ไปติดตั้ง โปรแกรมจะสร้างลิงค์ที่สามารถเชื่อมโยงจากเว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่ง เว็บไซต์ที่เป็นทางผ่านจะได้รับค่าคอมมิชชันจากยอดขายที่เกิดขึ้น การคิดค่าคอมมิชชันอาจจะคิดจากรูปแบบอื่น ๆ ได้

4 การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย
จากหนังสือ Marketing 3.0 (ฟิลิป คอตตเลอร์ และคณะ,2554:3-5) แบ่งการตลาดออกเป็น 3 ยุค ยุค 1.0 ให้ความสำคัญกับสินค้าเป็นหลัก ยุค 2.0 ให้ความสำคัญกับผู้บริโภค ยุค 3.0 เน้นการขับเคลื่อนด้วยค่านิยม หรือเรียกว่า ยุค User Generated Content (UGC)

5 ความหมายของโซเชียลมีเดีย
คือ รูปแบบสื่อออนไลน์และเครื่องมือที่ถูกใช้สำหรับการปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมและพูดคุย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน (Turban et al (2012:301)

6 องค์ประกอบของโซเชียลมีเดีย
เป็นสื่อที่เน้นปฏิสัมพันธ์และพูดคุย วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน ผู้ใช้คือคนธรรมดาทั่วๆ ไป ผลิต ควบคุม ใช้และจัดการเนื้อหา ความสามารถในการแบ่งปันได้ทันที

7 ประเภทของโซเชียลมีเดีย
ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2553: 27-33) ได้แยกประเภทโดยถือลักษณะร่วมกัน คือ การมีผู้บริโภคเป็นคนสร้างเนื้อหา Blog Twitter และ Micro Blog Social Network Media Sharing Social News และ Bookmarking Online Forum

8 เป้าหมายของการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการตลาด
เพื่อใช้เป็นหน้าร้านสำหรับขายสินค้า เพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงแบรนด์ เป็นเครื่องมือในการรับฟังความคิดเห็นและบริการลูกค้า เพื่อสร้างชุมชน

9 ระดับความแนบแน่นของชุมชนคนออนไลน์
Rayport and Jaorski (2002: 205) ให้เกณฑ์ ไว้ดังนี้ ความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของสมาชิก การช่วยเหลือกัน สายสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มยอดขาย

10 การวัดประสิทธิภาพของการโฆษณาออนไลน์
Ad Impression Page View (Visit) Click-Through Page Impression (Hit Counts) Unique Visitors Reach

11 การคำนวณราคาค่าโฆษณาออนไลน์
คำนวณราคาบนพื้นฐานของจำนวนการแสดงโฆษณานั้น คำนวณราคาบนพื้นฐานของการคลิกเข้าไปยังเว็บไซต์ที่เป็นผู้ลงโฆษณา คำนวณราคาบนพื้นฐานของการทำกิจกรรมที่ต้องการ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 การตลาดออนไลน์ 2 (ต่อ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google