งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา การเขียนเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา การเขียนเว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา การเขียนเว็บไซต์
การออกแบบเว็บไซต์ รายวิชา การเขียนเว็บไซต์

2 การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี
เว็บไซต์ที่ดูสวยงามหรือมีลูกเล่นมากมายนั้น อาจจะไม่นับเป็นการออกแบบที่ดีก็ได้ถ้าความสวยงามและลูกเล่นเหล่านั้นไม่เหมาะสมกับลักษณะของเว็บไซต์ เป็นเรื่องยากที่จะระบุว่าการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีนั้นเป็นอย่างไร เนื่องจากว่าการออกแบบบางอย่างที่เหมาะสมกับเว็บไซต์หนึ่ง อาจจะไม่เหมาะกับอีกเว็บไซต์หนึ่งก็ได้ ดังนั้นการออกแบบเว็บไซต์จะต้องออกแบบให้ตรงกับเป้าหมาย และลักษณะของเว็บไซต์นั้น

3 องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์
ความเรียบง่าย (Simplicity) หมายถึง เว็บที่ออกแบบอย่างเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และใช้งานอย่างสะดวก ความสม่ำเสมอ (Consistency) หมายถึง การออกแบบเว็บไซต์ที่มีการใช้รูปแบบเดียวกันทั้งหมด ทั้งรูปแบบของหน้า, สไตล์ของกราฟิก, ระบบเนวิเกชัน และโทนสีที่ใช้ ความเป็นเอกลักษณ์ (Identity) หมายถึง การออกแบบต้องคำนึงถึงลักษณะขององค์กร เนื่องจากรูปแบบของเว็บไซต์สามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์และลักษณะขององค์กรนั้นได้

4 องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์ (ต่อ)
เนื้อหาที่มีประโยชน์ (Useful Content) หมายถึง การจัดเตรียมเนื้อหาและข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการให้ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ ระบบเนวิเกชันที่ใช้งานง่าย (User-Friendly Navigation) หมายถึง การออกแบบเนวิเกชันให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่าย และใช้งานสะดวก มีรูปแบบและลำดับของรายการที่สม่ำเสมอ มีลักษณะที่น่าสนใจ (Visual Appeal) เช่น การใช้ชนิดของตัวอักษรที่อ่านง่าย สบายตา และการใช้โทนสีที่เข้ากันอย่างสวยงาม

5 องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์ (ต่อ)
การใช้งานอย่างไม่จำกัด (Compatibility) หมายถึง การออกแบบเว็บไซต์ให้ผู้ใช้เข้าถึงได้มากที่สุด ไม่จำกัดว่าต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม หรือเลือกใช้บราวเซอร์ชนิดใดชนิดหนึ่ง สามารถแสดงผลได้ในทุกระบบปฏิบัติการ เป็นต้น คุณภาพในการออกแบบ (Design Stability) หมายถึง การออกแบบเว็บไซต์โดยมีการเรียบเรียงเนื้อหาอย่างรอบคอบ มีมาตรฐานในการออกแบบและการจัดระบบข้อมูล ระบบการใช้งานที่ถูกต้อง (Functional Stability) หมายถึง ระบบการทำงานต่างๆในเว็บไซต์ต้องมีความแน่นอนและทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เช่น ในเว็บไซต์มีการกรอกแบบฟอร์ม หรือมีลิงค์เชื่อมโยงก็ต้องแน่ใจว่าสามารถใช้งานได้จริง

6 กระบวนการในการสร้างและออกแบบเว็บ
การวางแผน (Planning)เป็นขั้นตอนที่ผู้สร้างเว็บจะต้องรวบรวมข้อมูลที่ต้องการจะนำมาสร้างเว็บ กำหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นกำหนดขอบเขตและความต้องการของเว็บว่าจะต้องมีอะไรบ้าง

7 กระบวนการในการสร้างและออกแบบเว็บ (ต่อ)
การออกแบบ (Design)เป็นขั้นตอนที่นำข้อมูลและแผนที่วางไว้ไปปฏิบัติ โดยการลงมือปฏิบัติโดยจัดพิมพ์เนื้อหา กำหนดการเชื่อมโยง และคุณลักษณะอื่นที่ต้องใช้ในเว็บ การออกแบบก็จะเน้นที่การจัดหน้าจอของเว็บให้สอดคล้องกันและระมัดระวังปัญหาต่าง ๆ ในการออกแบบ การพัฒนา (Development)เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการออกแบบและการสร้าง โดยเน้นไปที่การตกแต่งและเสริมเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับเว็บ เช่น การกำหนดสี ภาพ การใช้ Flash ช่วยให้เว็บเร้าความสนใจ และเพิ่มเติมเทคนิคต่าง ๆ ของโปรแกรมสนับสนุนการสร้างเว็บ

8 กระบวนการในการสร้างและออกแบบเว็บ (ต่อ)
การติดตั้ง (Publishing)เป็นขั้นตอนที่จะนำเอาเว็บที่ได้สร้างขึ้นเข้าไปติดตั้งในเว็บเซอร์เวอร์เพื่อให้แสดงผลได้ในระบบอินเทอร์เน็ต หรือจะเรียกว่า การอับโหลด (Up load) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการอยู่เสมอเมื่อสร้างเว็บเสร็จ การบำรุงรักษา (Maintenance) เป็นขั้นตอนประเมินผลและติดตามผลการติดตั้งเว็บไซต์ว่ามีข้อขัดข้องหรือต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเว็บเพิ่มเติมให้ทันสมัยอยู่เสมอ อาจจะเรียกได้ว่าขั้นตอนการอับเดท (Up date)

9 ส่วนประกอบของเว็บไซต์ที่ดี

10

11


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา การเขียนเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google