งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Community of Practice ชุมชนนักปฏิบัติ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Community of Practice ชุมชนนักปฏิบัติ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Community of Practice ชุมชนนักปฏิบัติ

2 Community of Practice (CoP)
ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนั้น ปัญหาจะมีความซับซ้อนมากขึ้นและเราจำเป็นต้องมีความรู้ที่หลากหลายมากขึ้น

3 Community of Practice (CoP)

4 ชุมชนที่มีการรวมตัวกัน อย่างไม่เป็นทางการ
What ‘ s the CoP ชุมชนที่มีการรวมตัวกัน อย่างไม่เป็นทางการ โดยมีลักษณะดังนี้ ประสบปัญหาลักษณะเดียวกัน มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกันและกัน มีเป้าหมายร่วมกัน ที่จะพัฒนาวิธีการทำงานได้ดีขึ้น วิธีปฏิบัติคล้ายกัน ใช้เครื่องมือ และภาษาเดียวกัน มีความเชื่อ และยึดถือคุณค่าเดียวกัน มีบทบาทในการสร้าง และใช้ความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน อาจจะพบกันด้วยตัวจริง หรือผ่านเทคโนโลยี มีช่องทางเพื่อการไหลเวียนของความรู้ ทำให้ความรู้เข้าไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ได้ง่าย มีความร่วมมือช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาและเรียนรู้จากสมาชิกด้วยกันเอง มีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่อง มีวิธีการเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่สายในทางสังคม

5 องค์ประกอบหลักที่ทำให้ CoP ดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
Facilitator Member Member Sponsor องค์ประกอบหลักที่ทำให้ CoP ดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง Member Community historian Member Member Member Member

6 องค์ประกอบหลักที่ทำให้ CoP ดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
1. Sponsor คือ ผู้สนับสนุนกลุ่มเป็นศูนย์รวมการสื่อสารภายใน CoP และ ระหว่างสมาชิก 2. Facilitator คือ ผู้ดําเนินการหลักทําหน้าที่จัดระบบของ CoP บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุน CoP 3. Community historian คือ ผู้ทําหน้าที่บันทึกสิ่งสําคัญที่ได้จาก การประชุมของ CoP 4. Member คือ สมาชิก CoP ทําหน้าที่แลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์

7 องค์ประกอบที่สำคัญต่อความสำเร็จของ CoP คือ
1. Head : เป็นเรื่องความรู้และประสบการณ์ หรือปัญญาที่เป็นศูนย์กลางที่สนใจร่วมกัน 2. Heart : เสริมสร้างสายสัมพันธ์ บนพื้นฐานของการให้เกียรติ เคารพและเชื่อถือซึ่งกันและกัน เป็นแรงผลักดัน ช่วยสร้างแรงจูงใจ และความสมัครใจ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม 3. Hand : การแสดงออก ด้วยการกระทำ หรือ พฤติกรรม สมาชิกใน CoP WIN -WIN-

8 ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อสร้าง CoP
STEP 1 จัดตั้ง CoP นําร่อง STEP 2 จัดประชุมกลุ่มครั้งที่ 1 ด้วยถามคําถามหลักๆ STEP 3 Facilitator ทําสรุปการประชุมครั้งแรกและส่งให้สมาชิกทุกท่าน หลังจากนั้นเริ่มกระจายข่าวการก่อตั้งกลุ่มเพื่อเพิ่มจํานวนสมาชิก STEP 4 Facilitator หาความต้องการในการใช้เทคโนโลยี เพื่อเสริมการสื่อสารระหว่างสมาชิกและแสดงให้องค์กรได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้น

9 ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อสร้าง CoP (ต่อ)
STEP 5 จัดประชุมกลุ่มครั้งที่ 2 มุ่งเน้นที่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากกว่าการมุ่งให้สมาชิกเสนอเนื้อหา STEP 6 จัดประชุมครั้งที่ 3 และ 4 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อ โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม STEP 7 จัดการบรรยายประสบการณ์ในองค์เพื่อเสวนาเรื่อง ความก้าวหน้าและปัญหาที่พบ STEP 8 ดําเนินการประชุมกลุ่มต่อ ประมาณ 6-7 ครั้ง เชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่อง CoP เยี่ยมชมเพื่อประเมินความแข็งแกร่ง ของกลุ่ม

10 Comment ปัญหาสำคัญของชุมชนที่กำลังเติบโต คือ การที่สมาชิกสูญเสียความสนใจ และปล่อยให้ผู้ประสานงานรับผิดชอบไปคนเเดียว เมื่อผู้ประสานงานหันไปทำงานอื่น ชุมชนก็ล่มสลาย ปัญหาสำคัญของชุมชนที่ประสบความสำเร็จ คือ การที่สนใจอยู่แต่ความสำเร็จของตนเอง

11 Thank you The end


ดาวน์โหลด ppt Community of Practice ชุมชนนักปฏิบัติ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google