งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Meterial Requirement Planning)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Meterial Requirement Planning)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Meterial Requirement Planning)
COE MRP แนะนำ project (Meterial Requirement Planning)

2 ระบบบริหารแผนงานการใช้วัสดุเพื่อการผลิต
ผู้เสนอโครงการ นายสมัชชา สีหบุตร นายอัครวัตร คูณคำตา อาจารย์ที่ปรึกษา อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อาจารย์ร่วมประเมิน อ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช อ. อนันต์ เจ่าสกุล ไม่มีอะไร

3 สิ่งที่จะนำเสนอโครงการ
วัตถุประสงค์โครงการ ขอบเขตของโครงงาน แผนการดำเนินงาน ระบบการทำงานของ MRP สิ่งที่ได้ศึกษามา สรุปโครงการ

4 วัตถุประสงค์โครงการ ใช้หลักการของ MRP เพื่อจัดการระบบวัสดุให้มีประสิทธิภาพ รู้จักการออกแบบและสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ SQL SERVER 2000 สร้างโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้ในการจัดการระบบวัสดุโรงงานโดยใช้ภาษา C# เป็นเครื่องมือในการพัฒนา พูดตามสไลด์

5 ขอบข่ายของงาน ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของระบบการผลิตในโรงงานของบริษัท
Energy System Co. , Ltd วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลของระบบการผลิต สร้างโปรแกรมประยุกต์ เพื่อใช้จัดการระบบการผลิตในโรงงาน พูดตามสไลด์ อาจเพิ่มเติมรายละเอียดนิดหน่อย เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น

6 แผนการดำเนินงาน รายการ การดำเนินงาน มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 1. ศึกษาระบบ MRP , UML ระบบฐานข้อมูล, การใช้งาน SQL server 2000 และ C# 2. ทำการสำรวจและเก็บข้อมูล 3. ทำการออกแบบ UML และ ฐานข้อมูล 4. เขียนโปรแกรม 5. ทำการทดสอบโปรแกรม 6. จัดทำคู่มือการใช้โปรแกรม พูดตามสไลด์

7 สิ่งที่คาดว่าจะทำต่อไป
ทำการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของระบบโรงงาน ทำการออกแบบ Unified Model Language (UML) ทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล พูดตามสไลด์ อาจเพิ่มเติมรายละเอียดอีกนิดหน่อยเกี่ยวกับ scope ของงาน

8 MRP คืออะไร ? MRP คือ การวางแผนความต้องการวัสดุ โดยการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อให้มีสินค้าคงคลังน้อยที่สุด และสามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ ตรงเวลา เพื่อทำให้ระบบการไหลเวียนวัสดุขององค์กรมีประสิทธิภาพ. พูดตามสไลด์

9 วัตถุประสงค์ของ MRP ลดปริมาณวัสดุคงคลัง (Inventory Reduction)
ลดเวลาการผลิตและการจัดส่งผลิตภัณฑ์ (Reduction in Production and Delivery) การให้สัญญาที่เป็นไปได้ (Realistic Commitment) เพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต (Increased Efficiency) อธิบายเพื่อขยายความเพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น

10 MRP input BOM (Bill of Materials) On-hand Inventory Scheduled Receipts MPS (Master Production Schedule)

11 MRP output Planned Order Releases Change Notices Exception Notices

12 การทำงานของระบบ MRP On-hand Inventory Scheduled Receipts BOM MPS MRP:
Netting Lot sizing Offsetting BOM exploding อธิบายคำศัพท์ input output รวมทั้งขั้นตอนต่างๆ Planned Order Releases Change Notices Exception Notices

13 สิ่งที่ได้จากระบบ MRP
โดยสามารถใช้ข้อมูลตารางรายการวัสดุในการพยากรณ์วัสดุ ที่จะขาดแคลน ระบบ MRP จะทำการปรับตารางการเพิ่มเติมวัสดุคงคลังโดยอัตโนมัติและจะทำการเตือนผู้วางแผนว่าต้องส่วนประกอบอื่น ๆ เพิ่มเติม พูดตามสไลด์

14 สิ่งที่ได้ศึกษามา บริษัทที่จัดทำ Software ทางด้าน MRP
Merlin MRP Software INMASS MRP Software Atlantic Business Solutions Solid State Software Rover Data Systems , INC.

15

16

17

18 สรุปโครงการ จัดทำซอฟท์แวร์ระบบบริหารแผนงานการใช้วัสดุเพื่อการผลิต
รายละเอียดในการจัดทำ ภาคการศึกษาต้น สร้าง UML และฐานข้อมูลทั้งหมด ภาคการศึกษาปลาย เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# เพื่อสร้างโปรแกรมของระบบ

19 ข้อมูลอ้างอิง www.atsi.or.th/cgi-bin/readnews.asp?no=152
library.kmitnb.ac.th/projects/eng/PE/pe0017e.html


ดาวน์โหลด ppt (Meterial Requirement Planning)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google