งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TGO/CFP-P01-2013 บริษัท.................................... การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์……………… ขอบเขตการศึกษา..B2B..or..B2C ชื่อที่ปรึกษา ...............................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TGO/CFP-P01-2013 บริษัท.................................... การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์……………… ขอบเขตการศึกษา..B2B..or..B2C ชื่อที่ปรึกษา ..............................................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TGO/CFP-P บริษัท การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์……………… ขอบเขตการศึกษา..B2B..or..B2C ชื่อที่ปรึกษา ชื่อผู้ทวนสอบ หมายเหตุ : Template นี้สามารถใช้เป็นแนวทางให้กับที่ปรึกษาเพื่อสามารถใช้สำหรับการนำเสนอ แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของที่ปรึกษาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของที่ปรึกษาได้

2 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ รายการ คำอธิบาย รูปภาพ ข้อมูลทั่วไป ชื่อผลิตภัณฑ์
Model ลักษณะเฉพาะ อื่นๆ Functional Unit ข้อมูลวัฏจักรชีวิต วัตถุดิบที่ใช้ กระบวนการผลิต

3 วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์
B2B or B2C การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การกระจายสินค้า การใช้งาน การจัดการซาก Flow diagram System boundary

4 วิธีการและสมมติฐานการเก็บข้อมูล
ช่วงวัฏจักรชีวิต ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ อ้างอิง การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การกระจายสินค้า การใช้งาน การกำจัดซาก

5 แผนผังการได้มาซึ่งวัตถุดิบ
Show Input and Output Flow diagram or Table System boundary

6 การผลิต Flow diagram or Table แผนผังกระบวนการผลิต
Show Input and Output Flow diagram or Table System boundary

7 แผนผังการกระจายสินค้า
Show Input and Output Flow diagram or Table System boundary

8 การใช้งาน Flow diagram or Table แผนผังการใช้งาน Show Input and Output
System boundary

9 การกำจัดซาก Flow diagram or Table แผนผังการกำจัดซาก
Show Input and Output Flow diagram or Table System boundary

10 การได้มาซึ่งวัตถุดิบ
Carbon footprint, kg CO2/ Functional unit การได้มา และการใช้ประโยชน์วัตถุดิบ พลังงานและทรัพยากร ช่วงวัฎจักรชีวิต ค่า LCI (จาก Fr-09) ค่า EF (kgCO2 eq./หน่วย) ที่มา Subsitute แหล่งอ้างอิง ผลคูณ สัดส่วน (%) Cut-off* คำอธิบายเพิ่มเติม 1st 2nd Other รายการ Self collct Supplier PCR Gen. TH LCI DB Thai Res. Int. DB หน่วย ปริมาณ การได้มาซึ่งวัตถุดิบ 0.00 รวม การผลิต การกระจายสินค้า การใช้งาน การจัดการซาก รวมทั้งหมด kgCO2 eq.

11 Carbon footprint, kg CO2/ Functional unit การขนส่งวัตถุดิบ พลังงานและทรัพยากร
ช่วงวัฎจักรชีวิต รายการสิ่งที่ขนส่ง เชื้อเพลิง / รูปแบบการขนส่ง หน่วย ปริมาณ EF (kgCO2 eq./หน่วย) ที่มา EF จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง (kgCO2 eq. /หน่วย) แหล่งที่มา ผลคูณ คำอธิบายเพิ่มเติม TH LCI DB Int. DB การได้มาซึ่งวัตถุดิบ 0.00 รวม การผลิต การกระจายสินค้า การใช้งาน การจัดการซาก รวมทั้งหมด kgCO2 eq.

12 สรุปผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ช่วงวัฏจักรชีวิต ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ , kg CO2 / Functional Unit ผลิตภัณฑ์ การได้มา และการใช้ประโยชน์วัตถุดิบ พลังงานและทรัพยากร การขนส่งวัตถุดิบ พลังงานและทรัพยากร ผลรวม การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การกระจายสินค้า การใช้ประโยชน์ การกำจัดซาก รวม

13 สรุปผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
XXX kg

14 เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ทั้งในและต่างประเทศ
หมายเหตุ : ถ้าในกรณีที่ไม่มีผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบทางที่ปรึกษาจะต้องระบุอธิบายเหตุผลด้วยว่าได้ศึกษาแล้ว แต่ไม่มีผลิตภัณฑ์เดียวกัน หรือใกล้เคียง ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์เลย เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt TGO/CFP-P01-2013 บริษัท.................................... การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์……………… ขอบเขตการศึกษา..B2B..or..B2C ชื่อที่ปรึกษา ...............................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google