งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ
สำนักงานตรวจสอบภายใน ม.ขอนแก่น

2 ระเบียบเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2 ระเบียบเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527, ฉบับที่ 3 พ.ศ.2528 ฉบับที่ 4 พ.ศ , ฉบับที่ 5 พ.ศ.2534 ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2541, ฉบับที่ 7 พ.ศ.2548 ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 ระเบียบการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเนื่องในการ เดินทางไปราชการ กค /ว 42 ลว 26 ก.ค. 2550 สำนักงานตรวจสอบภายใน ม.ขอนแก่น

3 ผู้ที่มีสิทธิ์เดินทางไปราชการ
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งได้รับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย เว้นแต่ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง “บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดามารดาของผู้เดินทางและหรือ บิดามารดาของคู่สมรส ผู้ติดตาม สำนักงานตรวจสอบภายใน ม.ขอนแก่น

4 ลักษณะการเดินทาง ไปราชการชั่วคราว ไปราชการประจำ กลับภูมิลำเนา
การเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร การเดินทางไปราชการ ต่างประเทศ ไปราชการชั่วคราว ไปราชการประจำ กลับภูมิลำเนา ไปราชการชั่วคราว ไปราชการประจำ สำนักงานตรวจสอบภายใน ม.ขอนแก่น

5 การเดินทางไปราชการชั่วคราว
ได้แก่ การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสำนักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในตำแหน่งหรือไปรักษาราชการแทน การเดินทางไปราชการเฉพาะระหว่างเวลาที่อยู่ในราชาอาณาจักรของผู้ซึ่งรับราชการประจำในต่างประเทศ การเดินทางข้ามแดนชั่วคราว เพื่อไปปฏิบัติราชการในดินแทนต่างประเทศตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึง ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ สำนักงานตรวจสอบภายใน ม.ขอนแก่น

6 เบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ (เบิกแบบเหมาจ่าย)
ประเภท ระดับ ค่าเบี้ยเลี้ยง (บาท:วัน:คน) ทั่วไป อาวุโส, ชำนาญงาน, ปฏิบัติงาน 240 วิชาการ ชำนาญการพิเศษ, ชำนาญการ, ปฏิบัติการ อำนวยการ ต้น, ระดับ 8 ลงมาหรือเทียบเท่า ทักษะพิเศษ 270 เชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ สูง บริหาร สูง, ระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า สำนักงานตรวจสอบภายใน ม.ขอนแก่น

7 การนับเวลาเดินทางไปราชการ เพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
การนับเวลาเดินทางไปราชการ เพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง พักแรม ไม่ได้พักแรม 24 ชั่วโมง=1 วัน หรือ เศษ เกิน 12 ชม = 1 วัน เกิน 12 ชม. = 1 วัน ไม่เกิน 12 ชม.แต่เกิน 6 ชั่วโมง =1/2 วัน สำนักงานตรวจสอบภายใน ม.ขอนแก่น

8 ค่าเช่าที่พัก หมายความว่า
ค่าเช่าที่พัก หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักในโรงแรมหรือที่พักแรม ค่าพาหนะ หมายความว่า ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ยานพาหนะประจำทาง หมายความว่า รถไฟ รถโดยสารประจำทาง เรือกลเดินประจำทาง รวมถึงยานพาหนะอื่นใด ที่ให้บริการขนส่งแก่บุคคลทั่วไปเป็นประจำโดยมีเส้นทางและค่าระวางที่แน่นอน ค่าพาหนะส่วนตัว หมายความว่า รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ของทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เดินทางไปราชการหรือไม่ก็ตาม สำนักงานตรวจสอบภายใน ม.ขอนแก่น

9 ค่าเช่าที่พัก เบิกได้ 2 ลักษณะ ห้ามเบิก กรณี 1.การเบิกแบบเหมาจ่าย
2.การเบิกเท่าที่จ่ายจริง ห้ามเบิก กรณี 1. พักในยานพาหนะ 2. ทางราชการจัดที่พักให้ กรณีการเดินทางเป็นหมู่คณะ ต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ สำนักงานตรวจสอบภายใน ม.ขอนแก่น

10 ค่าเช่าที่พัก (เบิกแบบเหมาจ่าย)
ประเภท ระดับ ค่าเช่าที่พัก ทั่วไป อาวุโส, ชำนาญงาน, ปฏิบัติงาน 800 วิชาการ ชำนาญการพิเศษ, ชำนาญการ, ปฏิบัติการ อำนวยการ ต้น, ระดับ 8 ลงมาหรือเทียบเท่า ทักษะพิเศษ 1,200 เชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ สูง บริหาร ระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า (บาท:วัน:คน) สำนักงานตรวจสอบภายใน ม.ขอนแก่น

11 ค่าเช่าที่พัก (เบิกเท่าที่จ่ายจริง)
ประเภท ระดับ ห้องพักเดี่ยว ห้องพักคู่ ทั่วไป อาวุโส, ชำนาญงาน, ปฏิบัติงาน 1,500 850 วิชาการ ชำนาญการพิเศษ, ชำนาญการ, ปฏิบัติการ อำนวยการ ต้น, ระดับ 8 ลงมาหรือเทียบเท่า (บาท:วัน:คน) กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะให้พัก 2 คน/ห้อง โดยให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราห้องพักคู่ ยกเว้น มีเหตุจำเป็นไม่อาจพักร่วมกันได้ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราห้องพักเดี่ยว สำนักงานตรวจสอบภายใน ม.ขอนแก่น

12 ค่าเช่าที่พัก (เบิกเท่าที่จ่ายจริง)
ประเภท ระดับ ห้องพักเดี่ยว ห้องพักคู่ ทั่วไป ทักษะพิเศษ 2,200 1,200 วิชาการ เชี่ยวชาญ อำนวยการ สูง บริหาร ต้น, ระดับ 9 หรือเทียบเท่า (บาท:วัน:คน) เบิกในอัตราค่าเช่าห้องพักเดี่ยวหรือห้องพักคู่ก็ได้ สำนักงานตรวจสอบภายใน ม.ขอนแก่น

13 ค่าเช่าที่พัก (เบิกเท่าที่จ่ายจริง)
ประเภท ระดับ ห้องพักเดี่ยว ห้องพักคู่ วิชาการ ทรงคุณวุฒิ 2,500 1,400 บริหาร สูง, ระดับ 10 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า (บาท:วัน:คน) เบิกในอัตราค่าเช่าห้องพักเดี่ยวหรือห้องพักคู่ก็ได้ กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าคณะมีความจำเป็นต้องใช้สถานที่เดียวกันกับที่พักเพื่อประสานงาน ให้เบิกได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งห้อง ในอัตราห้องพักเดี่ยวหรือห้องชุดไม่เกินสองเท่าของห้องพักเดี่ยว สำนักงานตรวจสอบภายใน ม.ขอนแก่น

14 การใช้พาหนะส่วนตัวให้เบิกเงินชดเชย
เบิกเท่าจ่ายจริง โดยประหยัดตามสิทธิของผู้เดินทางที่พึงจะได้รับ ค่า ยานพาหนะ รถโดยสารประจำทาง =เบิกเท่าที่จ่ายจริง รถรับจ้าง ระหว่างที่พักหรือที่ทำงานกับสถานีรถประจำทาง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินเที่ยวละ 600 บาท สำหรับข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับกรุงเทพฯ หรือข้ามเขตจังหวัดที่ผ่านเขตกรุงเทพ ไม่เกินเที่ยวละ 500 บาท สำหรับการเดินทางข้ามเขตจังหวัดอื่น การใช้พาหนะส่วนตัวให้เบิกเงินชดเชย รถยนต์ = 4 บาท/กม. รถจักรยานยนต์ = 2 บาท/กม. สำนักงานตรวจสอบภายใน ม.ขอนแก่น

15 การเดินทางไปราชการต่างประเทศ(ชั่วคราว)
ค่าเบี้ยเลี้ยง การเบิกแบบเหมาจ่าย ประเภท ระดับ ค่าเบี้ยเลี้ยง ทั่วไป อาวุโส, ชำนาญงาน, ปฏิบัติงาน 2,100 วิชาการ ชำนาญการพิเศษ, ชำนาญการ, ปฏิบัติการ อำนวยการ ต้น, ระดับ 8 ลงมาหรือเทียบเท่า ทักษะพิเศษ 3,100 เชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ สูง บริหาร ระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า (บาท:วัน:คน) หมายเหตุ ไม่แยกประเภท ก,ข,ค สำนักงานตรวจสอบภายใน ม.ขอนแก่น

16 การเดินทางไปราชการต่างประเทศ(ชั่วคราว)
กรณีไม่เบิกเหมาจ่าย ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง ค่าใช่จ่าย อัตรา (ไม่เกิน ) ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าภาษี ค่าบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร 4,500 ค่าทำความสะอาดเสื้อผ้า สำหรับระยะเวลาที่เกิน 7 วัน 500 ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ดให้เบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้คิดคำนวณเบิกจ่ายในแต่ละวัน จำนวนเงินส่วนที่เหลือจะนำมาสมทบเบิกในวันถัดไปไม่ได้ (บาท:วัน:คน) สำนักงานตรวจสอบภายใน ม.ขอนแก่น

17 การเดินทางไปราชการต่างประเทศ(ชั่วคราว)
ค่าเช่าที่พัก ประเภท ระดับ ประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค ทั่วไป อาวุโส, ชำนาญงาน, ปฏิบัติงาน ไม่เกิน 7,500 5,000 3,100 วิชาการ ชำนาญการพิเศษ, ชำนาญการ, ปฏิบัติการ อำนวยการ ต้น, ระดับ 8 ลงมาหรือเทียบเท่า ทักษะพิเศษ 10,000 7,000 4,500 เชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ สูง บริหาร ระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า (บาท:วัน:คน) สำนักงานตรวจสอบภายใน ม.ขอนแก่น

18 การเดินทางไปราชการต่างประเทศ(ชั่วคราว)
ค่าเช่าที่พัก มีสิทธิเบิกเพิ่มขึ้น ประเภท ง เพิ่มจากประเภท ก ไม่เกินร้อยละ 40 = ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส รัสเซีย สวิส อิตาลี ประเภท จ เพิ่มจากประเภท ก ไม่เกินร้อยละ 25 =เบลเยี่ยม สเปน เยอรมนี อเมริกา บริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ โปรตุเกส สิงคโปร์ ประเภท ก ข และ ค ประกอบด้วย ประเทศ รัฐ เมือง ดูตามเอกสารแนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 สำนักงานตรวจสอบภายใน ม.ขอนแก่น

19 การเดินทางไปราชการต่างประเทศ(ชั่วคราว)
ค่าเครื่องแต่งตัว การเบิกแบบเหมาจ่าย ประเภท ระดับ อัตรา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 7,500 วิชาการ ปฏิบัติการ, ระดับ 5 ลงมาหรือเทียบเท่า ทักษะพิเศษ,อาวุโส, ชำนาญงาน 9,000 ทรงคุณวุฒิ, เชี่ยวชาญ, ชำนาญการพิเศษ, ชำนาญการ อำนวยการ ต้น, สูง, ระดับ 6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า บริหาร (บาท:คน) หมายเหตุ คู่สมรสเบิกได้ในอัตราเดียวกัน สำนักงานตรวจสอบภายใน ม.ขอนแก่น

20 การเดินทางไปราชการต่างประเทศ(ประจำ)
ค่าเครื่องแต่งตัว ประเภท ระดับ ข้าราชการ คู่สมรส/บุตร ประเภท ก ประเภท ข ทั่วไป ปฏิบัติงาน 40,000 30,000 25,000/ 14,000 18,000/ 9,000 วิชาการ ปฏิบัติการ, ระดับ 5 ลงมาหรือเทียบเท่า ทักษะพิเศษ,อาวุโส, ชำนาญงาน 45,000 32,000 30,000/ 15,000 20,000/ 10,000 เชี่ยวชาญ, ชำนาญการพิเศษ, ชำนาญการ อำนวยการ ต้น, สูง, ระดับ 6-9 หรือเทียบเท่า บริหาร (บาท:คน) สำนักงานตรวจสอบภายใน ม.ขอนแก่น

21 การเดินทางไปราชการต่างประเทศ(ประจำ)
ค่าเครื่องแต่งตัว ประเภท ระดับ ข้าราชการ คู่สมรส/บุตร ประเภท ก ประเภท ข วิชาการ ทรงคุณวุฒิ 60,000 40,000 40,000/ 18,000 30,000/ 15,000 บริหาร สูง, ระดับ 10 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า (บาท:คน) - ประเภท ก ได้แก่ ประเทศอื่นนอกเหนือจาก ประเภท ข ประเภท ข ได้แก่ ประเทศเวียดนาม, ลาว, กัมพูชา, พม่า, มาเลเซีย, ศรีลังกา, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, บรูไน ข้าราชการที่มีหน้าที่ต้องเข้างานพิธีต่างๆของประเทศนั้น ที่ต้องใช้เครื่องแต่งตัว ราตรีสโมสรหรือมอร์นิ่งโค้ต ให้เบิกได้อย่างละหนึ่งชุดเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินชุดละ 15,000 บาท สำนักงานตรวจสอบภายใน ม.ขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google