งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มาของโครงการ เจ้าหนี้การค้าในประเทศมากกว่า 5 พันราย ซึ่งเดิมจ่ายชำระด้วย CHQ และเปลี่ยนเป็นการจ่ายชำระหนี้เงินโอน 1,970 ราย พบปัญหา เจ้าหนี้เงินโอนสอบถามรายการจ่ายชำระหนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มาของโครงการ เจ้าหนี้การค้าในประเทศมากกว่า 5 พันราย ซึ่งเดิมจ่ายชำระด้วย CHQ และเปลี่ยนเป็นการจ่ายชำระหนี้เงินโอน 1,970 ราย พบปัญหา เจ้าหนี้เงินโอนสอบถามรายการจ่ายชำระหนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

0 โครงการ ระบบสอบถามการจ่ายชำระหนี้เงินโอน ผ่าน WEB โดย แผนกบัญชีเจ้าหนี้ การเงินจ่าย และฝ่ายสารสนเทศ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 ที่มาของโครงการ เจ้าหนี้การค้าในประเทศมากกว่า 5 พันราย ซึ่งเดิมจ่ายชำระด้วย CHQ และเปลี่ยนเป็นการจ่ายชำระหนี้เงินโอน 1,970 ราย พบปัญหา เจ้าหนี้เงินโอนสอบถามรายการจ่ายชำระหนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก ไม่ได้รับเอกสาร อยากได้ข้อมูล/ เอกสาร ย้อนหลังฯ เอกสารหาย รายละเอียดในเอกสาร ไม่ชัดเจน ตอบข้อซักถามแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 15 นาที

2 การเดินทางไม่สะดวก สถานที่คับแคบ ในการมาวางบิล หรือ มารับCHQ

3 เป้าหมายและเครื่องชี้วัดของโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ขยายฐานข้อมูลเจ้าหนี้การจ่ายเงินโอน เพิ่มอำนาจในการต่อรองเงื่อนไขเจ้าหนี้ ปริมาณการใช้กระดาษลดลง เครื่องชี้วัด อัตราการติดต่อสอบถามของเจ้าหนี้ลดลง 50% อัตราเจ้าหนี้โอนเงินเพิ่มขึ้น 2 % ในระยะเวลาของโครงการ

4 สาเหตุของปัญหา

5 ปัญหาและอุปสรรค สมาชิกหลักในกลุ่ม เป็นสมาชิกโครงการอื่นด้วย
สมาชิกหลักในกลุ่ม เป็นสมาชิกโครงการอื่นด้วย บุคลากร IT มีความสามารถในการพัฒนา WEB ปานกลาง จัดทำโปรแกรมเพิ่ม ซึ่งมีผลจากวิธีการในระบบไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้น จากกรณี มีข้อมูลเจ้าหนี้เงินโอน 0.50% ที่มีหลายรหัสเจ้าหนี้ โอนเข้าบัญชีเดียวกัน แต่ระบบ 1 รหัสเจ้าหนี้ : 1 ยอดจ่าย : ค่าธรรมเนียมการโอน 25 บาท จึงต้องมีการปรับปรุงค่าธรรมเนียม แต่ละงวดการจ่ายเงินโอน มีข้อมูล 2% ที่มีการปรับยอด ซึ่งจ่ายหลายรหัสเจ้าหนี้ มาจ่ายรวมเป็น 1 ยอดการจ่าย จึงต้องมีการปรับยอดการจ่าย

6 หน้าจอปรับลดค่าธรรมเนียม

7 ดึงข้อมูลการจ่ายเงินโอนเจ้าหนี้
การแสดงผลทางWEB ERP ดึงข้อมูลการจ่ายเงินโอนเจ้าหนี้

8 การแสดงผลทางWEB

9 การแสดงผลทางWEB

10 การแสดงผลทางWEB ตัวอย่าง ใบสำคัญจ่ายและรายละเอียดชุดจ่าย

11 การแสดงผลทางWEB

12 ผลที่ได้รับ เจ้าหนี้ ศูนย์หนังสือฯ
สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่าน WEB ได้ ทั้งข้อมูลใหม่ เก่า ตลอดเวลา ได้รายงานที่มีรายละเอียดชัดเจน ทำให้ตรวจสอบการจ่ายว่า มาจากใบส่งของ ของเจ้าหนี้ เลขที่ใดบ้าง ใน 1 รายงาน (เดิมได้รับแยกเป็น 4 รายงาน) ศูนย์หนังสือฯ ลดปริมาณการพิมพ์เอกสาร และ การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ซึ่งใน 1 เดือน มีการจ่าย 2 ครั้ง รวมประมาณ 800 ชุดจ่าย ค่าส่งเฉลี่ยชุดละ 5 บาท เหลือเพียงส่ง หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ลดการตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ จาก เดือนละประมาณ 100 ครั้ง เหลือ 50 ครั้ง ตัดขั้นตอนพนักงานรับโทรศัพท์และค้นหาข้อมูลให้เจ้าหนี้ เจ้าหนี้เงินโอนเพิ่มขึ้น 60 ราย ( 2% จากเจ้าหนี้รับชำระเป็น CHQ )

13 จบการรายงาน


ดาวน์โหลด ppt ที่มาของโครงการ เจ้าหนี้การค้าในประเทศมากกว่า 5 พันราย ซึ่งเดิมจ่ายชำระด้วย CHQ และเปลี่ยนเป็นการจ่ายชำระหนี้เงินโอน 1,970 ราย พบปัญหา เจ้าหนี้เงินโอนสอบถามรายการจ่ายชำระหนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google