งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ของไทยต่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและทวิภาคี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ของไทยต่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและทวิภาคี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ของไทยต่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและทวิภาคี

2 การรวมกลุ่มภูมิภาคและทวิภาคี

3 กรณีประเทศไทย +1 +3 Singapore Philippines Indonesia Brunei Malaysia
Viet Nam Thailand Myanmar Cambodia Laos Yunan China Japan Korea ASEAN ASEM APEC EU New Zealand Australia Russia Chile Papua New Guinea Peru Mexico Canada USA India Bangladesh Sri Lanka BIMST-EC GMS AFTA-CER Pakistan Bahrain +1 +3

4 ทำไมการเจรจาภูมิภาคนิยมและทวิภาคีจึงแพร่หลาย
ความไม่มั่นใจในความสำเร็จของการเจรจาระดับพหุภาคี มีความคิดว่าเจรจาวงเล็กดีกว่าวงใหญ่ ความสำเร็จของสหภาพยุโรป ต้องการแสดงจุดยืนการค้าเสรี เหตุผลทางการเมือง เหตุผลทางธุรกิจสมัยใหม่ที่อาศัย Logistics

5 ทำอย่างไรให้ประโยชน์มาก ต้นทุนน้อย (2)
วิธีการ กลุ่มที่เข้าร่วมควรมีขนาดใหญ่ หลากหลาย และเป็นประเทศที่ไปเข้ากลุ่มกับคู่แข่ง ความแตกต่างภาษีกับประเทศนอกกลุ่มน้อย สาขาที่เปิดเสรีครอบคลุมกว้าง ครอบคลุมมากกว่าเรื่องภาษี มีกลไกที่จะให้สมาชิกดำเนินการตามความตกลง กรอบการเจรจามีกรอบใกล้เคียงกัน

6 หลักยุทธศาสตร์สำหรับประเทศไทย
อาจมองได้ 4 แนวทาง 1. เป็นวิธีการไปสู่การเปิดเสรีในระดับพหุภาคี 2. เป็นเครื่องมือในการเพิ่มอำนาจต่อรองในกรอบที่ใหญ่ขึ้น 3. เป็นเครื่องมือแสวงหาสิทธิพิเศษเหนือคู่แข่ง 4. เป็นการป้องกันการถูกโดดเดี่ยว โดยยึดหลักยุทธศาสตร์ข้อ 1 และ 2 เป็นสำคัญ

7 หลักยุทธศาสตร์สำหรับประเทศไทย (2)
เน้นการเจรจากับประเทศเศรษฐกิจใหญ่และหลากหลาย ลดความซ้ำซ้อนของการเจรจา เพื่อเป็นการลดต้นทุน อาจทำได้โดย 1. มีกรอบเดียวที่เป็นมาตรฐานในการเจรจา เช่น ใช้กรอบ AFTA-ACCESS เป็นหลักในการเจรจากรอบข้อตกลงอื่นๆ 2. ผลักดันความร่วมมือ ASEAN+3 เป็นเขตการค้าเสรี ตามมาด้วย APEC เนื่องจากหลายประเทศในกลุ่มมีความตกลง FTA ระหว่างกัน

8 หลักยุทธศาสตร์สำหรับประเทศไทย (3)
มีมาตรการรองรับผลกระทบจากการรวมกลุ่ม มีโครงสร้างภาษี (MFN) ที่สอดคล้องระหว่าง สินค้าต้นน้ำและปลายน้ำ ในและนอกกลุ่ม มีกรอบเวลาที่แน่นอนชัดเจน มีการช่วยเหลืออุตสาหกรรมที่ได้รับผลลบที่ไม่ บิดเบือนกลไกตลาด

9 การรวมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตร

10 ความร่วมมือในภูมิภาคทางด้านสินค้าเกษตร
ระบบการค้าโลกสร้างปัญหาให้แก่การค้าสินค้า เกษตรของประเทศกำลังพัฒนา วิเคราะห์รูปแบบความร่วมมือในภูมิภาคทางสินค้าเกษตรว่าควรมีรูปแบบใด ใช้กรณียางพาราและข้าวของไทยเป็นตัวอย่าง

11 ความร่วมมือในภูมิภาคทางด้านสินค้าเกษตร (2)
ข้อสรุป ความร่วมมือทางด้านสินค้าจะได้รับความสำเร็จได้ยาก ความร่วมมือหรือนโยบายเพื่อทำให้ราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้นจะมีประโยชน์น้อยกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้าง value chain สู่การแปรรูป

12 ความร่วมมือควรมีเป้าหมายเพื่อ
ข้อสรุป (2) ความร่วมมือควรมีเป้าหมายเพื่อ ให้ลดการอุดหนุนสินค้าเกษตรในกรอบ WTO สร้างความสามารถทาง SPS เพื่อค้าขายระหว่างกันได้สะดวกขึ้น ลด NTBs อื่นๆ ที่มี

13 การประเมินความร่วมมือ ทางการเงินภายใน EA
มีความพยายามให้มีความร่วมมือ ทางการเงิน ในภูมิภาคหลังเกิดวิกฤติทางการเงินในเอเชียและในหลายประเทศในโลก

14 รูปแบบของความร่วมมือทางการเงิน
ภายในกลุ่ม EA - ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด - ระบบเตือนภัยล่วงหน้า - กู้เงินระยะสั้นระหว่างธนาคารกลางด้วยกัน - ร่วมมือทางด้านนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม - ร่วมมือทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน - พัฒนาตลาดทุนระยะยาวของภูมิภาค - จัดตั้ง AMF

15 ป้องกันตนเองจากความเสี่ยงและความผันผวน
จุดประสงค์ ป้องกันตนเองจากความเสี่ยงและความผันผวน พัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างมีเสถียรภาพ ทดแทนการพึ่ง IMF

16 เหตุผลที่สำคัญ 4 ประการ
1. เลี่ยงการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจอีกครั้ง 2. แม้เกิดขึ้นอีกก็สามารถต่อสู้ได้ดี 3. เพิ่มอิทธิพลที่จะคุมสภาพแวดล้อมทางการเงิน 4. สนับสนุนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาค EA

17 การอภิปรายของกลุ่ม หลังวิกฤติมีความร่วมมือใกล้ชิดขึ้น โดยมีช่องทาง คือการประชุมรัฐมนตรีการคลัง ASEAN และ APEC ความร่วมมือที่เกิดขึ้นแล้วผ่านการประชุมรัฐมนตรีคลังคือ การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด การมีระบบเตือนภัยล่วงหน้า การร่วมมือทางด้านนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม

18 การอภิปรายของกลุ่ม (2)
การกู้เงินระยะสั้นระหว่างธนาคารกลางด้วยกันโดยการทำ SWAP มีแล้วเช่นกัน มีปัญหาว่าบางประเทศต้องให้เป็นตามเกณฑ์ IMF การจัดตั้ง AMF คงไม่เกิดขึ้นในระยะสั้น การพัฒนาตลาดทุนระยะยาวของภูมิภาค ควรส่งเสริม เพราะสภาพคล่องในภูมิภาคมีมาก ลดการพึ่งพิงตลาด NY, London

19 การอภิปรายของกลุ่ม (3)
การเกิด Asian Bond มีความเป็นไปได้สูงและมีประโยชน์ ภูมิภาคควรมีการใช้เงินสกุลภูมิภาคมากขึ้น และมีการร่วมมือทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยระยะยาวอาจพัฒนาเป็นเงินสกุลเอเชีย


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ของไทยต่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและทวิภาคี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google