งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 9 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 9 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 9 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน EUI ค่าดัชนีการใช้พลังงาน ของหน่วยงานราชการ ค่ามาตรฐาน การจัดการใช้พลังงาน

2 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ บทบาทหน้าที่ กลุ่มที่ 9 กลุ่มสถานีวิทยุและสถานีส่งสัญญาณ จัดรายการโทรทัศน์ วิทยุ และทำการแพร่ภาพ จัดส่งสัญญาณ

3 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ข้อมูลหน่วยงาน จำนวนหน่วยราชการใน กลุ่มที่ 9 ที่ลงทะเบียนกับระบบ e-report มีอยู่ทั้งสิ้น 160 หน่วยงาน สังกัด 2 กระทรวง ดังนี้คือ –กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ –สำนักนายกรัฐมนตรี ข้อมูล ณ.วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2550

4 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ สถานีวิทยุและสภานีส่งสัญญาณ กรมประชาสัมพันธ์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถานีวิทยุชายฝั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักประชาสัมพันธ์เขตสถานี วิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย สถานีเครื่องส่ง วิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย สถานี วิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษา สถานีวิทยุ โทรทัศน์แห่ง ประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง ประเทศไทย จังหวัด สถานีเครื่องส่ง วิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทย จังหวัด สถานี วิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษา จังหวัด

5 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ข้อมูลการใช้พลังงาน

6 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน

7 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน ขนาดเครื่องส่ง จำนวนพื้นที่ใช้สอย จำนวนบุคลากร ไฟฟ้า ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า (kWh) อุณหภูมิ กิจกรรมต่างๆ ในการให้บริการ เวลาให้บริการ

8 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน พื้นที่ให้บริการ ระยะห่างจากตัว จังหวัด จำนวนบุคลากร น้ำมัน ปริมาณ การใช้น้ำมัน (ลิตร) กิจกรรมต่างๆ ในการให้บริการ

9 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ วิเคราะห์เชิงสถิติ พื้นที่ให้บริการ ระยะห่างจากตัว จังหวัด จำนวนบุคลากร ขนาดเครื่องส่ง จำนวนพื้นที่ใช้สอย เวลาให้บริการ

10 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน สถานีวิทยุและโทรทัศน์ จำนวนหน่วยไฟฟ้า = (29.147 x จำนวนบุคลากร + 0.358 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 0.035 x ขนาดรวมของเครื่องส่ง x เวลาให้บริการ / 1000) x อุณหภูมิ

11 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน สถานีวิทยุและโทรทัศน์ จำนวนน้ำมัน = 13.224 x จำนวนบุคลากร + 0.208 x (พื้นที่ให้บริการ) 0.5 + 0.762 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

12 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน สถานีส่งสัญญาณ จำนวนหน่วยไฟฟ้า = (14.503 x จำนวนบุคลากร + 0.805 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 0.139 x ขนาดรวมของเครื่องส่ง x เวลาให้บริการ / 1000) x อุณหภูมิ

13 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน สถานีส่งสัญญาณ จำนวนน้ำมัน = 10.249 x จำนวนบุคลากร + 0.502 x (พื้นที่ให้บริการ) 0.5 + 0.645 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

14 ขอบคุณครับ EUI ค่าดัชนีการใช้พลังงาน ของหน่วยงานราชการ ค่ามาตรฐาน การจัดการใช้พลังงาน


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 9 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google