งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประเภทของการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประเภทของการวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปประเภทของการวิจัย
และตัวอย่าง รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

2 จำแนกโดยวงจรการทำงาน
ในที่นี้ จำแนกโดยวงจรการทำงาน อย่างเป็นระบบ ...จำแนกได้ดังนี้

3 สรุปรายการผลงานวิจัย ที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารงาน
กลุ่มที่ 1…ประเมินความต้องการจำเป็น Needs Assessment กลุ่มที่ 2…การวิจัยและพัฒนาทางเลือกในการยกระดับ คุณภาพงาน Research and Development กลุ่มที่ 3…ประเมินความเป็นไปได้ของนโยบาย แผนงาน /โครงการ หลักสูตร หรือ โปรแกรมใด ๆ Feasibility Studies

4 กลุ่มที่ 4...การประเมินความก้าวหน้า ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ

5 Impacts Studies กลุ่มที่ 5 การประเมินสรุปผลการดำเนินงาน
Summative Evaluation กลุ่มที่ 6…ติดตามผล/ศึกษาผลกระทบต่าง ๆ Follow-up Studies Impacts Studies

6 โปรดพิจารณา ตัวอย่างต่อไปนี้

7 การประเมินความต้องการ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในสถานีอนามัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
1. ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ของสถานีอนามัย 2. ศึกษาความต้องการความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อการดำเนินงานของสถานีอนามัย

8 รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ผ่านเว็บไซด์ รายวิชา อารยธรรมโลก หลักสูตรปริญญาตรี โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ผ่านเว็ปไซด์ รายวิชา อารยธรรมโลก หลักสูตรปริญญาตรี โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 2. เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ผ่านเว็ปไซด์

9 การศึกษาความเป็นไปได้ ในการเปิดหลักสูตรปริญญาตรี สาขาเคมีสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 1. ศึกษาความต้องการแรงงานด้านเคมีสิ่งทอของสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2. ศึกษาความต้องการศึกษาต่อ สาขาเคมีสิ่งทอ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3. ประเมินความพร้อมของสถาบันในด้านคณาจารย์ วัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่

10 การประเมินความก้าวหน้า โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กรมการศึกษานอกโรงเรียน ปี 2537-2539
วัตถุประสงค์ 1. วิเคราะห์เชิงบรรยายสภาพการดำเนินงานตามแผน 2. ศึกษาปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน 3. ศึกษาผลการดำเนินงานในระยะ 3 ปีแรกของโครงการ

11 การประเมินผลการฝึกอบรม หลักสูตร การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร/โรงงาน
1. ประเมิน ท่าทีความรู้สึก ของผู้ผ่านการอบรมต่อหลักสูตรฝึกอบรม 2. ประเมิน การเรียนรู้ ของผู้รับการอบรม ในด้านความรู้ ทักษะ และความตระหนักในความจำเป็นของการอนุรักษ์พลังงาน 3. ประเมินพฤติกรรม การปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์พลังงานหลังอบรม 4. ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร/ โรงงาน

12 การประเมินผลกระทบ โครงการผู้ช่วยสอนระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ 1. ศึกษาสภาพการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านประสบการณ์การเป็นผู้ช่วยสอน 2. ศึกษาผลงานทางวิชาการและความก้าวหน้าทางวิชาการ ของ..... 3. ศึกษาความสำเร็จในวิชาชีพ การเป็นที่ยอมรับทางสังคม การสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ของผู้ผ่านประสบการณ์ช่วยสอน

13 การประเมินผลกระทบ โครงการสร้างมัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ โรงเรียนอ่าวลึก จังหวัดกระบี่
วัตถุประสงค์ 1. ศึกษาโอกาสการประยุกต์ใช้ความรู้ของมัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ 2. ศึกษารายได้ และภาวะการดำรงชีพของมัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ 3. ประเมินความตื่นตัวของบรรยากาศการท่องเที่ยว ในเขตอำเภออ่าวลึก

14 การประเมินในกระบวนการ ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
โดยสรุป การประเมินในกระบวนการ ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ...มีกี่ประเภท อะไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt สรุปประเภทของการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google