งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 5 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 5 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 5 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน EUI ค่าดัชนีการใช้พลังงาน ของหน่วยงานราชการ ค่ามาตรฐาน การจัดการใช้พลังงาน

2 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ บทบาทหน้าที่ กลุ่มที่ 5 กลุ่มเรือนจำและสถานคุมประพฤติ ควบคุมผู้ต้องขังระหว่างสอบสวน ไตสวนมูลฟ้องระหว่างพิจารณาคดี ระหว่างอุทธรณ์ ระหว่างฎีกา และคดีเด็ดขาดที่กระทำผิดอาญา มีอำนาจควบคุมเฉพาะผู้ต้องขังที่มีกำหนดโทษ เป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแล แก้ไขปัญหา รับฝากควบคุมและอยรมแก้ไขเด็กและเยาวชน

3 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ข้อมูลหน่วยงาน จำนวนหน่วยราชการใน กลุ่มที่ 5 ที่ลงทะเบียนกับระบบ e-report มีอยู่ทั้งสิ้น 306 หน่วยงาน สังกัด 2 กระทรวง –กระทรวงยุติธรรม –กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ข้อมูล ณ.วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2550

4 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ข้อมูลหน่วยงาน ในการประเมินจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ –เรือนจำ 139แห่ง –สถานคุมประพฤติ167 แห่ง

5 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ เรือนจำ กระทรวงยุติธรรม กรมพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัด เรือนจำ สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บ้านเมตตา มุทิตา

6 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ข้อมูลการใช้พลังงาน 673.35 kWh ต่อจำนวนนักโทษ

7 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ข้อมูลการใช้พลังงาน

8 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน

9 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน จำนวนนักโทษ จำนวนพื้นที่ใช้สอย จำนวนบุคลากร ไฟฟ้า อุณหภูมิ กิจกรรมต่างๆ ในการให้บริการ ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า (kWh)

10 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน พื้นที่ของจังหวัด/ อำเภอ จำนวนนักโทษ ระยะห่างจากตัว จังหวัด จำนวนบุคลากร น้ำมัน กิจกรรมต่างๆ ในการให้บริการ ปริมาณ การใช้น้ำมัน (ลิตร)

11 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ วิเคราะห์เชิงสถิติ พื้นที่ของจังหวัด/ อำเภอ ระยะห่างจากตัว จังหวัด จำนวนบุคลากร จำนวนนักโทษ จำนวนพื้นที่ใช้สอย จำนวนผู้ถูกคุม ประพฤติ

12 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน เรือนจำ จำนวนหน่วยไฟฟ้า = (2.614 x จำนวนบุคลากร + 0.014 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 0.606 x จำนวนนักโทษ) x อุณหภูมิ

13 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน เรือนจำ จำนวนน้ำมัน = 4.732 x จำนวนบุคลากร + 0.150 x จำนวนนักโทษ + 0.030 x พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง + 1.944 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

14 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน สถานคุมประพฤติ จำนวนหน่วยไฟฟ้า = (4.184 x จำนวนบุคลากร + 0.043 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 0.368 x จำนวนผู้ถูกคุมประพฤติ) x อุณหภูมิ

15 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน สถานคุมประพฤติ จำนวนน้ำมัน = 6.984 x จำนวนบุคลากร + 0.067 x จำนวนผู้ถูกคุมประพฤติ + 0.013 x พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง + 24.346 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

16 ขอบคุณครับ EUI ค่าดัชนีการใช้พลังงาน ของหน่วยงานราชการ ค่ามาตรฐาน การจัดการใช้พลังงาน


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 5 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google