งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CURADIO FEEDBACK SYSTEM TO PUBLIC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CURADIO FEEDBACK SYSTEM TO PUBLIC"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CURADIO FEEDBACK SYSTEM TO PUBLIC
การตอบกลับและสื่อสารข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผ่านสถานีวิทยุจุฬาฯ โดย กลุ่มวิทยุก้าวหน้า จุฬาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพ

2 CURADIO FEEDBACK SYSTEM TO PUBLIC
หลักการและเหตุผล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ มีการวางกลยุทธ์ทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ รวมถึงการทำ CSR อย่างต่อเนื่อง สถานีวิทยุจุฬาฯ ถือเป็นอีกสื่อหนึ่งที่มีส่วนช่วยใน การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน อย่างต่อเนื่อง สถานีวิทยุจุฬาฯ ยังมีระบบที่ไม่ชัดเจนเพื่อตอบกลับให้กับหน่วยงาน และผู้ฟังได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์

3 CURADIO FEEDBACK SYSTEM TO PUBLIC
วัตถุประสงค์ เพื่อสื่อสารข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ให้ผู้ฟังได้รับทราบ และถูกต้อง เพื่อตอบกลับข่าวประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ ที่ส่งมา ได้รับทราบถึงการออกอากาศของข่าวประชาสัมพันธ์นั้นๆ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

4 CURADIO FEEDBACK SYSTEM TO PUBLIC
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ การแจ้งกลับไปยังหน่วยงานที่ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ต้องไม่น้อยกว่า 80 %

5 CURADIO FEEDBACK SYSTEM TO PUBLIC
ขอบเขตของโครงการ ขั้นตอนการรับข่าวประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ให้สถานีวิทยุจุฬาฯ - ส่วนงานต่างๆ รับข่าวประชาสัมพันธ์ ( พิจารณาตามสายงานเพื่อนำไปออกอากาศ ) ขั้นตอนการออกอากาศข่าวประชาสัมพันธ์ - หัวหน้าแผนกข่าว หรือหัวหน้าแผนกรายการ รับทราบข่าวเพื่อนำไปออกอากาศ - หลังจากออกอากาศข่าวประชาสัมพันธ์แล้ว ส่งข่าวนั้นๆ ให้ Center เพื่อรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการตอบกลับข่าวประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานรับทราบ - Center ตอบกลับหน่วยงานที่ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านโทรศัพท์ / หรือ SMS (เฉพาะกรณีที่ได้ออกข่าวประชาสัมพันธ์) ขั้นตอนการสื่อสารข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้ฟังรับทราบ - Center ตอบรายละเอียด พร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ฟังที่สอบถาม

6 CURADIO FEEDBACK SYSTEM TO PUBLIC
ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลารวม 5 เดือน เริ่มต้นวันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 วางแผนขยายผลงาน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2554

7 CURADIO FEEDBACK SYSTEM TO PUBLIC
ขั้นตอนการดำเนินงาน เดือน ขั้นตอน เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค. หมายเหตุ วางแผนการดำเนินงาน การดำเนินการ ตรวจสอบและสรุปผล การวางแผนขยายผลงาน

8 CURADIO FEEDBACK SYSTEM TO PUBLIC
ผู้รับบริการไม่ทราบ Feed Back การออกข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านสถานี ขั้นตอนในการทำงานมีมาก ช่องทางการรับข่าวประชาสัมพันธ์มีหลายช่องทาง รอพิจารณาอนุมัติในแต่ละเรื่อง แต่ละส่วนงานไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้แน่นอน มีข้อจำกัดเรื่องของเวลา ในการออกอากาศข่าว มีข้อจำกัดเรื่องรูปแบบรายการ มีปริมาณงานข่าวประชาสัมพันธ์จำนวนมาก ทรัพยากรในการทำงานไม่เพียงพอ ไม่มีบุคคลากรดูแลเฉพาะในการดำเนินงาน ยังไม่มีระบบงานสารสนเทศ รองรับกระบวนการ แผนภูมิ : วิเคราะห์ปัญหา

9 CURADIO FEEDBACK SYSTEM TO PUBLIC
สาเหตุ วิธีการแก้ไข (กิจกรรม/กระบวนการแก้ไข) ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ 1.ไม่มีบุคลากรดูแลเฉพาะด้าน -จัดตั้งทีมทำงานในการรับผิดชอบ เช่น งานข่าว,งานรายการ, งานประชาสัมพันธ์,งานธุรการ หัวหน้าแผนก/งาน พนักงานธุรการ หัวหน้างานแผนกควบคุม มิย. – ตค. 2554 2.ใช้เวลาในการรอพิจารณาอนุมัติ การออกข่าวประชาสัมพันธ์ 3.ยังไม่มีระบบงานสารสนเทศ รองรับกระบวนการทำงาน ให้ผู้รับผิดชอบติดตามงาน จัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้น เพื่อรองรับระบบการ ทำงานภายใน วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา/โอกาสพัฒนา

10 CURADIO FEEDBACK SYSTEM TO PUBLIC
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ฟังได้รับทราบข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ และถูกต้อง หน่วยงานต่างๆ ที่ส่งข่าวประชาสัมพันธ์เข้ามา สามารถรับทราบผลการออกอากาศของข่าวประชาสัมพันธ์นั้นๆ สถานีวิทยุจุฬาฯ มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อต่อยอดในการทำข่าว หรือการทำกิจกรรมต่างๆ ของสถานีฯ ในอนาคต


ดาวน์โหลด ppt CURADIO FEEDBACK SYSTEM TO PUBLIC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google