งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 3
EUI ค่าดัชนีการใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ ค่ามาตรฐาน การจัดการใช้พลังงาน มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 3 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

2 บทบาทหน้าที่ กลุ่มที่ 3 กลุ่มโรงเรียน
การให้บริการทางการศึกษาแก่ นักเรียน ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

3 ข้อมูลหน่วยงาน จำนวนหน่วยราชการใน กลุ่มที่ 3 ที่ลงทะเบียนกับระบบ e-report มีอยู่ทั้งสิ้น 24,682 หน่วยงาน สังกัด 3 กระทรวง และ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน (ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (โรงเรียนกีฬา) ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หน่วยงานท้องถิ่น) ข้อมูล ณ.วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2550 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

4 ข้อมูลหน่วยงาน ในกลุ่มนี้จะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อย คือ
โรงเรียน ,073 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่ง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน แห่ง โรงเรียนของกองทัพ แห่ง การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันอุดมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนสาธิต โรงเรียน การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

6 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
โรงเรียน ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันการพลศึกษา หน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน โรงเรียนกีฬา เทศบาล อบต โรงเรียน การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เทศบาล อบต โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

8 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และศูนย์การศึกษาพิเศษ การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

9 โรงเรียนของกองทัพ กระทรวงกลาโหม หน่วยงานไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน โรงเรียนของกองทัพ การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

10 ข้อมูลการใช้พลังงาน จากการสำรวจจริง 27 แห่ง
kWh/student 87.52 kWh/student จากการสำรวจจริง 27 แห่ง การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

11 ข้อมูลการใช้พลังงาน จากการสำรวจจริง 27 แห่ง
การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

12 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน
การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

13 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า จำนวนบุคลากร ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า (kWh) จำนวนพื้นที่ใช้สอย จำนวนนักเรียน กิจกรรมต่างๆ ในการให้บริการ อุณหภูมิ จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

14 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน
น้ำมัน จำนวนบุคลากร ปริมาณ การใช้น้ำมัน (ลิตร) จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ในการให้บริการ ระยะห่างจากตัวจังหวัด พื้นที่ของจังหวัด/อำเภอ การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

15 วิเคราะห์เชิงสถิติ จำนวนบุคลากร จำนวนพื้นที่ใช้สอย จำนวนนักเรียน จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน ระยะห่างจากตัวจังหวัด พื้นที่ของจังหวัด/อำเภอ EEU = (C1 x Staff + C2 x Floor + C3 x bed + C4 x IPD + C5 x OPD) x Temp การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

16 ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน
โรงเรียน จำนวนหน่วยไฟฟ้า = (0.196 x จำนวนบุคลากร x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร x จำนวนนักเรียน x จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน /1000) x อุณหภูมิ การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

17 ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน
โรงเรียน จำนวนน้ำมัน = x จำนวนบุคลากร x จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน x ระยะห่างจากตัวจังหวัด การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

18 ค่าดัชนีการใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ
EUI ค่าดัชนีการใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ ค่ามาตรฐาน การจัดการใช้พลังงาน ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google