งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำอธิบาย ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำอธิบาย ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินการ ตามมาตรการประหยัดพลังงาน

2 คำอธิบาย ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน หมายถึง การที่หน่วยงานสามารถ จัดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงภายในหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้ไฟฟ้าและ น้ำมันเชื้อเพลิงลดลงได้ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ กำหนด หน่วยงานส่วนกลาง หมายถึง หน่วยงาน(สำนัก/กอง) ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในตัวอาคารกรมอนามัย ศูนย์พัฒนา อนามัยพื้นที่สูง กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข ระหว่างประเทศ และ ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย หน่วยงานส่วนภูมิภาค หมายถึง ศูนย์อนามัยที่ 1-12

3 คำอธิบาย (ต่อ) การประหยัดพลังงาน พิจารณาจากการใช้พลังงาน
2 ชนิด ได้แก่ ไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง การประเมินผล พิจารณาจากความครบถ้วนของ ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินปริมาณการใช้ พลังงาน ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน ข้อมูล การติดตามกำกับการใช้พลังงานของหน่วยงาน และ ผลการประหยัดพลังงานตามเกณฑ์การให้คะแนน

4 สูตรการคำนวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน
 สูตรการคำนวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Utilization Index, EUI) = (90% ของปริมาณการใช้พลังงานมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้พลังงานจริง ปริมาณการใช้พลังงานจริง

5 เกณฑ์การให้คะแนน ขั้นตอนที่ ประเด็นการประเมินผล คะแนน ไฟฟ้า
น้ำมันเชื้อเพลิง 1 มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามรูปแบบที่ สนพ. กำหนด 10 2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินปริมาณการใช้พลังงานมาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ 2557 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กำหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานที่ใช้จริง ประจำปีงบประมาณ 2557 ครบถ้วน 12 เดือน 5 3 มีผลการคำนวณ EUI ด้านการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 อยู่ในช่วง ถึง 4 มีผลการคำนวณ EUI ด้านการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 อยู่ในช่วง ถึง มีผลการคำนวณ EUI ด้านการพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 อยู่ในช่วง 0 ถึง ในกรณีที่มากกว่า 0 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 30 คะแนน รวม 50

6 หมายเหตุ หน่วยงานจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 20)
ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผล ระดับคะแนนที่ 3,4 และ 5 กรณีที่ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการ คำนวณที่ สนพ. กำหนดมีค่าน้อยกว่า หน่วยงานจะได้คะแนนระดับที่ 3,4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ คะแนน

7 หลักฐานอ้างอิง กำหนดให้สำนักงานเลขานุการกรม
เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ ประมวล วิเคราะห์ข้อมูล ทุกหน่วยงานรายงานข้อมูลการใช้พลังงาน ไฟฟ้าและน้ำมันไปยังสำนักงานนโยบายและ แผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ผ่านทางเว็บไซต์

8 Thank You


ดาวน์โหลด ppt คำอธิบาย ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google