งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 7 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 7 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 7 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน EUI ค่าดัชนีการใช้พลังงาน ของหน่วยงานราชการ ค่ามาตรฐาน การจัดการใช้พลังงาน

2 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ บทบาทหน้าที่ กลุ่มที่ 7 กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา –ให้บริการทางการศึกษาแก่ นิสิต นักศึกษา –ให้บริการทางการแพทย์ แก่ผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก –ทำวิจัย และให้บริการวิชาการ แก่บุคคลภายนอก

3 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ข้อมูลหน่วยงาน 854จำนวนหน่วยราชการใน กลุ่มที่ 7 ที่ลงทะเบียนกับระบบ e-report มีอยู่ทั้งสิ้น 854 หน่วยงาน สังกัด 6 กระทรวง ดังนี้คือ –กระทรวงสาธารณสุข –กระทรวงศึกษาธิการ –กระทรวงวัฒนธรรม –กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา –กระทรวงกลาโหม ข้อมูล ณ.วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2550

4 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ข้อมูลหน่วยงาน ในการประเมินจะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มย่อย คือ –มหาวิทยาลัยไม่มีโรงพยาบาล 137 แห่ง –มหาวิทยาลัยมีโรงพยาบาล 15แห่ง –วิทยาลัย523 แห่ง –คณะ ภาควิชา178แห่ง –มหาวิทยาลัยของกองทัพ 1แห่ง

5 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ คณะ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษา รายงานตรง

6 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ วิทยาลัย กรมศิลปากรสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการ สาธารณสุข สถาบันพลศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป วิทยาลัยนาฎศิลป สถาบันพลศึกษา วิทยาเขต กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา

7 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน

8 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน จำนวนนักศึกษา จำนวนพื้นที่ใช้สอย จำนวนบุคลากร ไฟฟ้า อุณหภูมิ กิจกรรมต่างๆ ในการให้บริการ จำนวนวันที่มีการ เรียนการสอน จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยนอก จำนวนผู้ป่วยใน ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า (kWh)

9 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน พื้นที่ของจังหวัด ที่ตั้ง จำนวนบุคลากร น้ำมัน ปริมาณ การใช้น้ำมัน (ลิตร) กิจกรรมต่างๆ ในการให้บริการ

10 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ วิเคราะห์เชิงสถิติ จำนวนนักศึกษา จำนวนพื้นที่ใช้สอย จำนวนบุคลากร จำนวนวันที่มีการ เรียนการสอน จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยนอก จำนวนผู้ป่วยใน พื้นที่ของจังหวัด ที่ตั้ง

11 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน มหาวิทยาลัย จำนวนหน่วยไฟฟ้า = (14.129 x จำนวนบุคลากร + 0.085 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 0.181 x จำนวนนักศึกษา x จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน /100 + 3.286 x จำนวนเตียง + 0.217 x จำนวนผู้ป่วยนอก + 0.011 x จำนวนวันนอนรวมผู้ป่วยใน) x อุณหภูมิ

12 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน มหาวิทยาลัย จำนวนน้ำมัน = 3.911 x จำนวนบุคลากร + 20.437 x (พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง) 0.5

13 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน วิทยาลัย จำนวนหน่วยไฟฟ้า = (5.178 x จำนวนบุคลากร + 0.058 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 0.072 x จำนวนนักศึกษา x จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน/100) x อุณหภูมิ

14 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน วิทยาลัย จำนวนน้ำมัน = 4.808 x จำนวนบุคลากร + 4.443 x (พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง) 0.5 + 6.245 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

15 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน คณะ จำนวนหน่วยไฟฟ้า = (13.861 x จำนวนบุคลากร + 0.152 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 2.587 x จำนวนนักศึกษา x จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน/100 + 3.286 x จำนวนเตียง + 0.217 x จำนวนผู้ป่วยนอก + 0.011 x จำนวนวันนอนรวมผู้ป่วยใน) x อุณหภูมิ

16 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน คณะ จำนวนน้ำมัน = 1.043 x จำนวนบุคลากร + 17.732 x (พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง) 0.5

17 ขอบคุณครับ EUI ค่าดัชนีการใช้พลังงาน ของหน่วยงานราชการ ค่ามาตรฐาน การจัดการใช้พลังงาน


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 7 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google