งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ต. ค.54- ก. ย.55 เปรียบเทียบ ต. ค.55- ก. ย.56 ต. ค.54 – ก. ย.55 เปรียบเทียบ ต. ค.55- ก. ย.56 ต. ค.54 – ก. ย.55 เกิด 54 จับ 43 (79.63%) ต. ค.55 – ก. ย.56.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ต. ค.54- ก. ย.55 เปรียบเทียบ ต. ค.55- ก. ย.56 ต. ค.54 – ก. ย.55 เปรียบเทียบ ต. ค.55- ก. ย.56 ต. ค.54 – ก. ย.55 เกิด 54 จับ 43 (79.63%) ต. ค.55 – ก. ย.56."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ต. ค.54- ก. ย.55 เปรียบเทียบ ต. ค.55- ก. ย.56

3 ต. ค.54 – ก. ย.55 เปรียบเทียบ ต. ค.55- ก. ย.56 ต. ค.54 – ก. ย.55 เกิด 54 จับ 43 (79.63%) ต. ค.55 – ก. ย.56 เกิด 59 จับ 47 (79.66)% คดีเพิ่มขึ้น + 5 คดี ผลการจับกุม บรรลุเป้า ( เป้า 75.47 %)

4 กลุ่มที่ 1 อุกฉกรรจ์สะเทือน ( ต. ค.55 – ก. ย.56 รอบ 12 เดือน ) กลุ่มที่ 1 หน่วยรับ แจ้ง จั บ ผล จับกุม หน่วยรับ แจ้ ง จับผล จับกุม รับแจ้งเมือง 2722 ไม่ บรรลุ บ้านฝาง 21 ไม่ บรรลุ 59 รายพล 11 บรรลุแวงน้อย จับได้บ้านไผ่ 11 บรรลุแวงใหญ่ 22 บรรลุ 47 ราย ชุมแพ 54 บรรลุสีชมพู 11 บรรลุ น้ำพอง 22 บรรลุพระยืน 1 ไม่ บรรลุ กระนวน 42 ไม่ บรรลุ เปือยน้อย 11 บรรลุ ภูเวียง 22 บรรลุภูผาม่าน มัญจาคีรีซำสูง ชนบทโคกโพธิ์ ไชย 22 บรรลุ หนองสอง ห้อง 33 บรรลุบ้านแฮด หนองเรือ 1 ไม่ บรรลุ โนนศิลา 11 บรรลุ อุบลรัตน์ 11 บรรลุหนองนาคำ 11 บรรลุ เขาสวน กวาง 1 ไม่ บรรลุ เวียงเก่า

5 ต. ค.54 – ก. ย.55 เปรียบเทียบ ต. ค.55 – ก. ย.56 ต. ค.54 – ก. ย.55 เกิด 484 จับ 358 (73.96%) ต. ค.55 – ก. ย.56 เกิด 409 จับ 260 (63.57 %) คดีลดลง - 75 ราย ผลการจับกุมไม่บรรลุเป้า ( เป้า 71.49 %)

6 กลุ่มที่ 2 หน่วยรับ แจ้ง จับผล จับกุ ม หน่วยรับ แจ้ ง จับผล จับกุม รับแจ้งเมือง 10564 ไม่ บรรลุ บ้านฝาง 92 ไม่ บรรลุ 409 ราย พล 1615 บรรลุแวงน้อย 21 ไม่ บรรลุ จับได้บ้านไผ่ 128 ไม่ บรรลุ แวงใหญ่ 55 บรรลุ 260 ราย ชุมแพ 3014 ไม่ บรรลุ สีชมพู 2519 บรรลุ น้ำพอง 2213 บรรลุพระยืน 1411 ไม่ บรรลุ กระนวน 138 ไม่ บรรลุ เปือยน้อย 41 ไม่ บรรลุ ภูเวียง 1210 บรรลุภูผาม่าน 53 ไม่ บรรลุ มัญจา คีรี 1310 ไม่ บรรลุ ซำสูง 53 ไม่ บรรลุ ชนบท 11 บรรลุโคกโพธิ์ ไชย 32 บรรลุ หนอง สองห้อง 1310 ไม่ บรรลุ บ้านแฮด 1914 บรรลุ หนอง เรือ 2511 ไม่ บรรลุ โนนศิลา 1110 บรรลุ อุบลรัตน์ 128 ไม่ บรรลุ หนองนา คำ 71 ไม่ บรรลุ เขาสวน กวาง 74 ไม่ บรรลุ เวียงเก่า 92 ไม่ บรรลุ

7 ต. ค.54- ก. ย.55 เปรียบเทียบ ต. ค.55 – ก. ย.56 ต. ค.54- ก. ย.55 เกิด 762 จับ 487 (63.91%) ต. ค.55- ก. ย.56 เกิด 772 จับ 386 (50.00 %) คดีเพิ่มขึ้น + 10 คดี ผลการจับกุมไม่บรรลุเป้า ( เป้า 61.60 %)

8 กลุ่มที่ 3 หน่วยรับ แจ้ง จับผล จับกุ ม หน่วยรับ แจ้ง จับผล จับกุ ม รับแจ้งเมือง 392187 ไม่ บรรลุ บ้านฝาง 43 บรรลุ 772 ราย พล 129 บรรลุแวงน้อย 64 บรรลุ จับได้บ้านไผ่ 197 ไม่ บรรลุ แวงใหญ่ 63 บรรลุ 386 ราย ชุมแพ 6032 บรรลุสีชมพู 2411 ไม่ บรรลุ น้ำพอง 5125 บรรลุพระยืน 126 ไม่ บรรลุ กระนวน 178 ไม่ บรรลุ เปือยน้อย 11 บรรลุ ภูเวียง 63 ไม่ บรรลุ ภูผาม่าน 128 บรรลุ มัญจาคีรี 32 บรรลุซำสูง 124 ไม่ บรรลุ ชนบท 169 ไม่ บรรลุ โคกโพธิ์ ไชย 73 บรรลุ หนองสอง ห้อง 107 ไม่ บรรลุ บ้านแฮด 2217 ไม่ บรรลุ หนองเรือ 219 บรรลุโนนศิลา 95 บรรลุ อุบลรัตน์ 127 ไม่ บรรลุ หนองนา คำ 74 บรรลุ เขาสวน กวาง 2310 ไม่ บรรลุ เวียงเก่า 82 ไม่ บรรลุ

9 ต. ค.54- ก. ย.55 เปรียบเทียบ ต. ค.55 – ก. ย.56 ต. ค.54- ก. ย.55 เกิด 655 จับ 254 (38.78%) ต. ค.54- ก. ย.56 เกิด 627 จับ 214 (34.13%) คดีลดลง - 28 คดี

10 กลุ่มที่ 4 หน่วยรับ แจ้ง จับผล จับกุม หน่วยรับ แจ้ง จั บ ผล จับกุม รับแจ้งเมือง 381120 ไม่ บรรลุ บ้านฝาง 2 ไม่ บรรลุ 627 ราย พล 1814 บรรลุแวงน้อย 53 ไม่ บรรลุ จับได้บ้านไผ่ 194 ไม่ บรรลุ แวงใหญ่ 33 บรรลุ 214 ราย ชุมแพ 4613 ไม่ บรรลุ สีชมพู 52 ไม่ บรรลุ น้ำพอง 309 ไม่ บรรลุ พระยืน 61 ไม่ บรรลุ กระนวน 2512 ไม่ บรรลุ เปือยน้อย 1 ไม่ บรรลุ ภูเวียง 72 ไม่ บรรลุ ภูผาม่าน 43 บรรลุ มัญจาคีรี 82 ไม่ บรรลุ ซำสูง 1 ไม่ บรรลุ ชนบท 62 ไม่ บรรลุ โคกโพธิ์ ไชย 21 ไม่ บรรลุ หนองสอง ห้อง 108 บรรลุบ้านแฮด 53 บรรลุ หนองเรือ 204 ไม่ บรรลุ โนนศิลา 95 ไม่ บรรลุ อุบลรัตน์ 41 ไม่ บรรลุ หนองนา คำ 21 ไม่ บรรลุ เขาสวน กวาง 81 ไม่ บรรลุ เวียงเก่าบรรลุ

11 ต. ค.54 – ก. ย.55 เปรียบเทียบ ต. ค.55 – ก. ย.56 ต. ค.54- ก. ย.55 จับ 8,148 ผู้ต้องหา 11,625 คน ต. ค.55- ก. ย.56 จับ 8,677 ผู้ต้องหา 12,110 คน ผลการจับกุมเพิ่มขึ้น + 529 ราย

12 กลุ่มที่ 5 หน่วยจับผู้ต้องห า หน่วยจับผู้ต้องห า จับเมือง 25533211 บ้านฝาง 211300 8,677 พล 311455 แวงน้อย 75118 ผู้ต้องห า บ้านไผ่ 555762 แวงใหญ่ 118151 12,110 ชุมแพ 5391057 สีชมพู 167254 เพิ่มน้ำพอง 596824 พระยืน 175245 529 คดี กระนวน 639897 เปือยน้อย 168197 ภูเวียง 243452 ภูผาม่าน 6569 มัญจาคีรี 197247 ซำสูง 129160 ชนบท 218271 โคกโพธิ์ ไชย 149183 หนองสอง ห้อง 230335 บ้านแฮด 208327 หนองเรือ 254402 โนนศิลา 194258 อุบลรัตน์ 161177 หนองนาคำ 140166 เขาสวนกวาง 337517 เวียงเก่า 4565

13


ดาวน์โหลด ppt ต. ค.54- ก. ย.55 เปรียบเทียบ ต. ค.55- ก. ย.56 ต. ค.54 – ก. ย.55 เปรียบเทียบ ต. ค.55- ก. ย.56 ต. ค.54 – ก. ย.55 เกิด 54 จับ 43 (79.63%) ต. ค.55 – ก. ย.56.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google