งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2 ระบบInternet&Intranet
สสจ ขก Internet CAT ON NET 40/15 Mbps, 10/5 Mbps LAESELINE(GITS) 5 Mbps TOT ADSL 6/512 Mbps Intranet ความเร็วในแต่ละแห่ง 2 Mbps (MPLS) รพท/รพช Intranet (MPLS)ความเร็วในแต่ละแห่ง 1 Mbps รพศ 3 Mbps รพสต ใช้ระบบ internet ผ่าน CAT Fiberoptic ADSL และ Aircard **** เน้นการใช้งานในระบบ Intranet ในการรับส่งข้อมูล 43 แฟ้ม 21 แฟ้ม ของโรงพยาบาล

3 ระยะ พื้นที่เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ
พัฒนาเครือข่าย Internet เชื่อมโยงผ่าน Fiber Obtic ภายในปีงบประมาณ 2556 CAT ONNET 12/2 M ระยะ พื้นที่เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ Phase 1 อ.เมือง, อ.มัญจาคีรี อ.โคกโพธิ์ชัย, อ.ชุมแพ, อ.บ้านฝาง, อ.แวงใหญ่ , อ.ซำสูง อ.พระยืน 1 ส.ค.-31 ต.ค. 55 Phase 2 อ.น้ำพอง อ.หนองเรือ อ.บ้านไผ่ อ.เปือยน้อย อ.พล อ.หนองสองห้อง อ.ชนบท อ.บ้านแฮด อ.โนนศิลา Phase 3 อ.กระนวน อ.อุบลรัตน์ อ.ภูผาม่าน อ.เขาสวนกวาง อ.ภูเวียง อ.สีชมพู อ.หนองนาคา อ.เวียงเก่า พย 55- ตค 56 มีค 56- ตค 57 หมายเหตุ Update 31 ส.ค. 55 รอ confirm CAT อีกครั้ง บ้านฝาง เมือง ซำสูง อยู่ในระหว่างจ้างเหมาเดินสาย fiber obtic อ.เมือง บ้านฝาง เหลือการนำอุปกรณ์ติดตั้ง แห่ง

4 รายการติดตั้งวงจร CAT On NET (12/2 Mb) รพ.สต. จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มการติดตั้งวงจร จำนวน รพ.สต.(แห่ง) จำนวนที่แล้วเสร็จ(วงจร) คงเหลือ ไม่อยู่ในระบบ เฟส 1 62 49 13 - เฟส 2 130 2 128 54 เฟส 3 44 รวม 254 51 203 98 หมายเหตุ - ยังไม่ยื่นคำขอใช้บริการ - ยังไม่คีย์เข้าระบบ - ฐานข้อมูล รพ.สต. ทับซ้อน Update 27/03/2013

5 ปัญหาอุปสรรคด้านระบบเครือข่ายและความปลอดภัย
มีความล่าช้าในการติดตั้ง เนื่องจากอุปกรณ์รับสัญญาน (Router) ของ ISPไม่เพียงพอภายหลังดำเนินการเดินสายภายนอก 2. CAT CDMA เดิมที่มีอยู่ใน รพ.สต. ไม่สามารถรองรับ 3G ของ “my” ในระบบ HSPA ทำให้หน่วยบริการ รพ.สต. ที่ยังใช้ระบบ CAT CDMA เดิม ต้องมีภาระ ด้านค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น และความเร็วและคุณภาพ 3G แปรผันตามค่า PACKAGE (Fair Usage) 3. ค่าต่ออายุ MA firewall ต่อปีค่อนข้างสูง 4. การจัดส่งข้อมูลผ่านระบบ Intranet มีค่อนข้างน้อย ไม่ตระหนัก 5. ปัญหาการใช้งาน CMS เช่น Joomla ขาดการ Update Version ทำให้มีช่อง โหว่ 6. เว็บไชต์ ยังไม่ได้มาตรฐานภาครัฐ ด้านเนื้อหา การเชื่อมโยง คุณลักษณะที่ ควรมี และ ความปลอดภัย เนื่องจากถูกฝากไว้หลากหลาย HOSTING

6 Social media

7

8

9

10

11 ที่มา http://www. statista
ที่มา

12 Social media threats Information Warfare สงครามข่าวสาร
Impersonation สร้างAccountหลอกลวง Violation of Privacy การละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล Information Leakage ข้อมูลองค์กรรั่วไหล

13 ทิศทางด้านเครือข่ายและความปลอดภัย
สสจ.ขอนแก่น ปี 2557 Network Utilization ความคุ้มค่า เน้นการส่งข้อมูลรพ.ผ่าน Intranet MPLS Remote access ควรทำ VPN สสจ.ขก.จะจัดประชุม เทคนิคทำ VPN ด้วย Fortigate และ Software อื่น วันที่ 3 ธ.ค.56 เป้าหมาย Admin รพ และ ผู้สนใจ รวม 30 คน สถานที่จะแจ้งอีกครั้ง การขยายเครือข่าย CAT จะพยายามให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด POLICY กำหนดแนวนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสาธารณสุข เป็นลายลักษณ์อักษร การใช้งาน Social media ควรเป็นลายลักษณ์อักษร และปรับตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน

14 ทิศทางด้านเครือข่ายและความปลอดภัย
สสจ.ขอนแก่น ปี 2557 User Awareness สสจ ร่วมกับ CAT จัดหลักสูตร สสจ ก้าวไกลไปกับ CAT 25/11/56 ที รร โฆษะ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ หน่วยงานควรปรับให้ได้มาตรฐานเพื่อป้องกันการรั่วไหลข้อมูล

15


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google