งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
ประวัติโรงเรียน วัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

2 ที่ตั้งของโรงเรียน โรงเรียนวัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) ตั้งอยู่เลขที่ 84/1 หมู่ที่ 11 ตำบล โพรงมะเดื่อ อำเภอ เมือง จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร

3 ผู้ก่อตั้งโรงเรียน ผู้ก่อตั้งโรงเรียนวัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์)คือหลวงพ่อโต๊ะอดีตเจ้าอาวาสวัดอินทราราม (หุบรัก) ร่วมกับผู้ใหญ่แต้ม ใจมั่น และประชาชน ได้ปรึกษาหารือกันและมีมติให้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น จำนวน 1 หลัง สามารถเปิดทำการสอนได้เมื่อ 24 มิถุนายน 2482

4 อาจารย์ ศรีไพร เกตุแก้ว เจ้าอาวาสวัดหุบรัก
อาจารย์ ศรีไพร เกตุแก้ว เจ้าอาวาสวัดหุบรัก ต่อมาอาจารย์ ศรีไพร เกตุแก้ว เจ้าอาวาสวัดหุบรัก เห็นว่าพื้นที่ของโรงเรียนคับแคบมาก จึงหาเงินมาซื้อที่ดินฝั่งตรงกันข้ามกับวัดและขอที่ดินบริจาคข้างเคียงจากผู้มีจิตศรัทธา คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 15 ไร่ 2 งาน

5 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวรุณชาติ วงษ์ทับทิม

6 รองผู้อำนวยการกฤษณะ ผัดกระโทก
หัวหน้างานบุคลากร รองผู้อำนวยการกฤษณะ ผัดกระโทก

7 หัวหน้างานวิชาการ ครูอนุทิน ผูกพานิช

8 ครูชวลิต ศรีโพธิ์ช้าง
หัวหน้างานงบประมาณ ครูชวลิต ศรีโพธิ์ช้าง

9 หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ครูถวัลย์ กิ่งสวัสดิ์

10 อาคารเรียน

11 อาคารเรียนหลังที่ 1

12 อาคารเรียนหลังที่ 1 • ชั้นบนจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และ ห้องปฏิบัติการทางภาษา • ชั้นล่างเป็นห้องผู้อำนวยการ ห้องธุรการ และห้องวิชาการ

13 อาคารเรียนหลังที่ 2

14 อาคารเรียนหลังที่ 2 ชั้นบนจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ชั้นล่างจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล 1-2

15 อาคารเรียนหลังที่ 3

16 • ชั้นล่างเป็นห้องสมุดและห้องสมุดอิเล็กทรอนิค
อาคารเรียนหลังที่ 3 ชั้นบนจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 • ชั้นล่างเป็นห้องสมุดและห้องสมุดอิเล็กทรอนิค

17 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2553
• มีนักเรียนชายจำนวน คน มีนักเรียนหญิงจำนวน คน มีจำนวนนักเรียนรวม คน

18

19 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ระดับก่อนประถมศึกษา
ด้านผู้เรียน ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพพอใช้ ระดับคุณภาพปรับปรุง 6 มาตรฐาน 1 มาตรฐาน

20 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ระดับประถมศึกษา
ด้านผู้เรียน ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพพอใช้ ระดับคุณภาพปรับปรุง 5 มาตรฐาน 2 มาตรฐาน

21 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ครั้งที่ 1
ด้านผู้บริหารและครู ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพพอใช้ ระดับคุณภาพปรับปรุง 4 มาตรฐาน 3 มาตรฐาน

22 ผลการประเมินภายนอกสถานศึกษา รอบที่ 2 ระดับก่อนประถมศึกษา
ด้านผู้เรียน ระดับคุณภาพดีมาก ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพพอใช้ ระดับคุภาพปรับปรุง 2 มาตรฐาน 5 มาตรฐาน

23 ผลการประเมินภายนอกสถานศึกษา รอบที่ 2 ระดับประถมศึกษา
ด้านผู้เรียน ระดับคุณภาพดีมาก ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพพอใช้ ระดับคุภาพปรับปรุง 1 มาตรฐาน 6 มาตรฐาน

24 ผลการประเมินภายนอกสถานศึกษา รอบที่ 2
ด้านผู้บริหารและครู ระดับคุณภาพดีมาก ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพพอใช้ ระดับคุภาพปรับปรุง 3 มาตรฐาน 4 มาตรฐาน

25 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

26 การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล

27 โรงเรียนได้รับการจัดสรร 3 รายการ
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน 281,230 บาท ( ปรับลด 1,820 บาท) 2. งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ จำนวน 2,069,606 บาท ( ปรับลด 35,000บาท) 3. งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน 2,681,800 บาท ( ปรับลด 19,200บาท)

28 แผนผังโรงเรียน

29 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt วัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google