งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอผลการศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอผลการศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอผลการศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
แทรกรูป ที่คิดว่าสื่อความหมายได้ดีที่สุด สำหรับการไปศึกษาและมีส่วนร่วมในครั้งนี้ ชื่อ – สกุล รหัสประจำตัว สาขาวิชา หมู่เรียน เพื่อประกอบการเรียนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รายวิชา GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา กุมภาพันธ์ 2555

2 ชื่อสถานศึกษา แทรกรูป ป้ายหน้าโรงเรียน
ชื่อสถานศึกษา กลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร แทรกรูป ป้ายหน้าโรงเรียน

3 ผู้บริหาร โครงสร้างการบริหาร
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง คุณลักษณะ แทรกรูป ผู้บริหาร โครงสร้างการบริหาร

4 การสัมภาษณ์ครูพี่เลี้ยง
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง คุณลักษณะ แทรกรูป การสัมภาษณ์ครูพี่เลี้ยง

5 การสัมภาษณ์ครูผู้สอน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง คุณลักษณะ แทรกรูป การสัมภาษณ์ครูผู้สอน

6 การสัมภาษณ์ครูที่ปรึกษา
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง คุณลักษณะ แทรกรูป การสัมภาษณ์ครูที่ปรึกษา

7 สภาพชุมชนและความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด สภาพชุมชน แทรกรูป แผนผังชุมชน

8 กิจกรรมในชุมชน แทรกรูป กิจกรรมในชุมชน

9 ด้านที่ 1 การเป็นผู้ช่วยครูในด้านธุรการในชั้นเรียน
ด้านที่ 1 การเป็นผู้ช่วยครูในด้านธุรการในชั้นเรียน (บัญชีเรียกชื่อ บัตรสุขภาพ รายงานประจำตัวนักเรียน ระเบียนสะสม งานข้อมูลสถิติ ฯลฯ) แทรกรูปการทำกิจกรรม

10 ด้านที่ 2 การเป็นผู้ช่วยครูในด้านการเรียนการสอนหรือสนับสนุนการเรียนการสอน (ช่วยเตรียมการสอน ช่วยเตรียมสื่อการเรียน ช่วยตรวจแบบฝึกหัด และงานของนักเรียน ช่วยจัดป้ายนิเทศและมุมประสบการณ์ ช่วยสอนซ่อมเสริม ช่วยจัดชั้นเรียน ฯลฯ) แทรกรูปการทำกิจกรรม

11 ด้านที่ 3 งานกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมแนะแนว
ด้านที่ 3 งานกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมแนะแนว (งานแนะแนว งานกีฬา งานตรวจสุขภาพนักเรียน งานควบคุมการเข้าแถว ฯลฯ) แทรกรูปการทำกิจกรรม

12 ด้านที่ 4. งานพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน
ด้านที่ 4 งานพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน (ดูแลความสะอาดทั่วไป ตกแต่งบริเวณสถานศึกษา ร่วมพัฒนาสถานศึกษา และชุมชนตามความเหมาะสม ฯลฯ) แทรกรูปการทำกิจกรรม

13 ด้านที่ 5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา
ด้านที่ 5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา (ช่วยปฏิบัติงานห้องสมุด งานทะเบียน เวรกลางวัน งานกิจกรรมนักเรียน งานอาหารกลางวัน ฯลฯ) แทรกรูปการทำกิจกรรม

14 ความในใจ ความประทับใจ
ภาพแห่งความประทับใจ

15 8 กุมภาพันธ์ 2555 ส่งเอกสารและ present
ข้อกำหนด/ข้อตกลง ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ทุกรูปที่ใส่มาในรายงานนี้ต้องเขียนบรรยาย ควรปรับขนาดไฟล์รูปภาพให้เล็กพอดี ไฟล์ไม่ควรใหญ่เกินไป การแปลงขนาดไฟล์รูปภาพ เทคนิคสำคัญ!!! ส่งงานนี้เข้า 8 กุมภาพันธ์ 2555 ส่งเอกสารและ present


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอผลการศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google