งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินงบประมาณจังหวัดสตูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินงบประมาณจังหวัดสตูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงินงบประมาณจังหวัดสตูล
สรุปผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 Free Powerpoint Templates

2 การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมาส การเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมสะสม
มติ ครม. วันที่ 21 กันยายน 2553 ไตรมาสที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) การเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส 1 10.00 20.00 2 3 61.00 68.00 4 72.00 93.00 35.00 44.00

3 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ รายจ่ายประจำ 1,627.92 1,195.65 73.45 รายจ่ายลงทุน 1,110.49 675.84 ภาพรวม 2,738.41 1,871.50 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 25 มี.ค 60.86 68.34

4 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัด (130.47 ล้านบาท)
( ล้านบาท) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 130.47 12.25 9.39 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 25 มี.ค

5 เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบไทยเข้มแข็ง(TKK) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
(มติ ครม. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ของวงเงินตามแผนที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

6 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 25 มี.ค. 2554
ผลการเบิกจ่ายเงินงบไทยเข้มแข็งจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ รายจ่ายประจำ 714.46 454.68 63.64 รายจ่ายลงทุน 1,234.56 1,041.80 84.39 ภาพรวม 1,949.02 1,496.48 76.78 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 25 มี.ค

7 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค /ว 98 ลว. 16 มี.ค สาระสำคัญ ให้ส่วนราชการ ที่ประสงค์จะขอทำความตกลงขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้เป็นการล่วงหน้า ตรวจสอบข้อมูล/รายละเอียดเงินงบประมาณปีต่างๆที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน และ/หรือขยายเวลาเบิกจ่ายจนถึงสิ้นเดือน มี.ค ในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ หากกรมบัญชีกลางตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูล/รายละเอียด ไม่ถูกต้องและสมบูรณ์ เงินงบประมาณดังกล่าวจะพับไป

8 สำนักงานคลังจังหวัดสตูล
กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดสตูล โทร :


ดาวน์โหลด ppt เงินงบประมาณจังหวัดสตูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google