งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินงบประมาณจังหวัดสตูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินงบประมาณจังหวัดสตูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงินงบประมาณจังหวัดสตูล
รายงานผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

2 การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมาส การเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมสะสม
เป้าหมายการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (มติ ครม.เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552) ไตรมาสที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) การเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส 1 12.00 20.00 2 33.00 43.00 3 56.00 68.00 4 75.00 94.00

3 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ รายจ่ายประจำ 65.27 รายจ่ายลงทุน 31.799 8.613 27.08 ภาพรวม ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 20 พ.ย 63.08

4 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ไตรมาสที่ 1 เป้าหมาย (%) เบิกจ่าย (%) รายจ่ายลงทุน 12.00 27.08 ภาพรวม 20.00 63.08 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 20 พ.ย

5 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง 1. คณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบระดับจังหวัด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะทำงาน และ คลังจังหวัด เป็น คณะทำงานและเลขานุการ

6 คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
2. คณะทำงานเจรจาหนี้สินนอกระบบ ระดับอำเภอ โดยมี นายอำเภอ เป็นประธานคณะทำงาน และผู้แทนธนาคารที่ได้รับมอบหมายเป็น คณะทำงานและเลขานุการ

7 1. คณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบระดับจังหวัด (ร่าง)
1. ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธาน 2. ปลัดจังหวัด รองประธาน 3. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด คณะทำงาน 4. อัยการจังหวัด คณะทำงาน 5. สรรพากรพื้นที่ คณะทำงาน 6. ธนารักษ์พื้นที่ คณะทำงาน 7. สรรพสามิตพื้นที่ คณะทำงาน 8. ท้องถิ่นจังหวัด คณะทำงาน 9. พัฒนาการจังหวัด คณะทำงาน 10. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด คณะทำงาน

8 1. คณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบระดับจังหวัด (ร่าง)
11. นายอำเภอ ทุกอำเภอ คณะทำงาน 12. สหกรณ์จังหวัด คณะทำงาน 13. ประธานชมรมธนาคารจังหวัด คณะทำงาน 14. ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ คณะทำงาน 15. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย คณะทำงาน 16. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง คณะทำงาน และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 17. ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย คณะทำงาน 18. คลังจังหวัด คณะทำงานและ เลขานุการ 19. ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร คณะทำงานและ และสหกรณ์การเกษตร ผู้ช่วยเลขานุการ 20. ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ

9 2. คณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบระดับอำเภอ (ร่าง)
2. คณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบระดับอำเภอ (ร่าง) 1. นายอำเภอหรือผู้แทน 2. สรรพากรอำเภอ 3. พัฒนาการอำเภอ 4. กำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน 5. ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของลูกหนี้ 6. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอหรือผู้แทน 7. ผู้แทนธนาคาร หมายเหตุ ทั้งนี้ จำนวนบุคคลในคณะผู้เจรจาหนี้จะมีมากหรือน้อยกว่านี้เพื่อให้มีจำนวนคณะมากขึ้น เพียงพอต่อปริมาณงานในพื้นที่ก็ได้ เว้นแต่ผู้แทนธนาคารต้องมีทุกคณะ

10 เงื่อนไขการเข้าโครงการปรับโครงสร้างหนี้
1. เป็นหนี้ที่เกิดก่อนวันที่ 19 พ.ย 2. กำหนดวงเงินไม่เกิน 2 แสนบาท 3. ยืมไม่เกิน 1 แสนบาทใช้บุคคลค้ำประกัน 1 คน 4. ยืม 1 – 2 แสนบาทใช้บุคคลค้ำประกัน 2 คนโดยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารหลักฐานการกู้ยืมมาแสดง

11 5. กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ 12 % ในช่วง 3 ปีแรก หลังจากนั้น ธนาคารจะกลับไปคิดดอกเบี้ยของธนาคารเอง อาจต่ำกว่า 12 % ต่อปี ธ.ก.ส. จะอยู่ที่ – ตามวงเงิน

12 สำนักงานคลังจังหวัดสตูล
กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดสตูล โทร :


ดาวน์โหลด ppt เงินงบประมาณจังหวัดสตูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google