งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 3 56.0068.00 4 75.0094.00 33.0043.00

3 งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่าย ประจำ 1,493.85 1,140.1 4 76.32 รายจ่ายลงทุน 891.66680.5376.32 ภาพรวม 2,385.51 1,820.6 7 76.32 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 26 มี. ค. 2553 ( หน่วย : ล้าน บาท )

4 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัด (33.75 ล้านบาท ) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัด (33.75 ล้านบาท ) ( หน่วย : ล้าน บาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ 33.751.52 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 26 มี. ค. 2553 4.50

5

6 ( หน่วย : ล้าน บาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่าย ประจำ 147.39 16.70 11.33 รายจ่ายลงทุน 671.90518.6377.19 ภาพรวม 819.29535.3365.34 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 26 มี. ค. 2553

7 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ( หนี้นอกระบบ )

8 รายงานจำนวนผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ จังหวัดสตูล ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2553 ธนาคาร มูลหนี้ไม่เกิน 50,000 บาท รายเงิน กรุงไทย 1616,227,750.00 ธกส. 41216,738,400.00 ออมสิน 37614,692,994.00 SMEs963,893,000.00 อิสลาม 461,343,000.00 รวม 1,09042,895,144.00

9 รายงานจำนวนผู้ลงทะเบียนหนี้นอก ระบบ จังหวัดสตูล ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2553 ธนาคาร มูลหนี้ 50,000 – 200,000 บาท รายเงิน กรุงไทย 30839,400,213.00 ธกส. 1,500206,106,703.00 ออมสิน 906117,148,893.00 SMEs27335,013,371.00 อิสลาม 12917,627,648.00 รวม 3,116415,296,828.00

10 รายงานจำนวนผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ จังหวัดสตูล ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2553 ธนาคาร มูลหนี้เกิน 200,000 บาท รายเงิน กรุงไทย 3653,112.00 ธกส. 279,035,000.00 ออมสิน 329,191,988.00 SMEs41,310,000.00 อิสลาม 3730,000.00 รวม 6920,920,100.00

11 รายงานผลการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบมูล หนี้ไม่เกิน 50,000 บาท จังหวัดสตูล ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2553 ธนาคาร มูลหนี้ไม่เกิน 50,000 บาท สำเร็จเงินไม่สำเร็จยุติเรื่อง รายเงิน ( ราย )( บาท )( ราย ) กรุงไทย 1616,227,750.0 0 150,000-85 ธกส. 41216,738,400. 00 592,151,5 00 -3 ออมสิน 37614,692,994. 00 821,764,0 00 7111 SMEs963,893,000.0 0 10325,000-1 อิสลาม 461,343,000.0 0 ---- รวม 1,09042,895,144. 00 1524,290,0 00 71100

12 ปัญหา / อุปสรรค จากการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการเจรจาหนี้ ระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ ณ อำเภอท่าแพ จ. สตูล เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553 1. ลูกหนี้ที่ส่วนกลางคัดแยกให้แต่ละธนาคาร ไม่ ตรงตามวัตถุประสงค์และภารกิจ ของธนาคาร 2. จำนวนข้อมูลลูกหนี้ที่คลังจังหวัดได้รับจาก ส่วนกลาง ในรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ข้อมูลไม่ ตรงกัน 3. อำเภอไม่สามารถนัดมาเจรจาไกล่เกลี่ยได้ เนื่องจาก ไม่สามารถติดต่อลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้ หรือติดต่อได้แต่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ไม่มาในวันที่ กำหนด

13


ดาวน์โหลด ppt ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google