งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 33.0043.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 33.0043.00."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 33.0043.00 3 56.0068.00 4 75.0094.00

3 ( หน่วย : ล้าน บาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่ายประจำ 2,185.181,978.5090.54 รายจ่ายลงทุน 1,047.66891.5985.10 ภาพรวม 3,232.842,870.09 88.78 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 23 ก. ค. 2553

4 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัด (33.75 ล้านบาท ) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัด (33.75 ล้านบาท ) ( หน่วย : ล้าน บาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ 33.7516.74 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 23 ก. ค. 2553 49.60

5

6 ( หน่วย : ล้าน บาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่าย ประจำ 412.04 117.72 28.57 รายจ่ายลงทุน 868.90643.2674.03 ภาพรวม 1,280.94760.9859.41 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 23 ก. ค. 2553

7 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ( หนี้นอกระบบ )

8 รายงานผลการดำเนินงานของ จังหวัดสตูล จำนวนลูกหนี้ ( คน ) คิดเป็นร้อย ละ มูลหนี้ จำนวนลูกหนี้ ทั้งหมด 4,094100.00465.29 เจรจาสำเร็จ 2,48360.65282.33 เจรจาไม่สำเร็จ 49912.19 49.60 ยุติเรื่อง 76018.56 79.95 คงเหลือ 3528.60 53.41 ( หน่วย : ล้านบาท ) ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก. ค. 2553

9


ดาวน์โหลด ppt ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 33.0043.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google