งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข่าวสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2556 ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 เดือนเมษายน 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข่าวสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2556 ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 เดือนเมษายน 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข่าวสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2556 ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 เดือนเมษายน 2556
กลุ่มระบบบริหารการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดน่าน หนังสือเวียน หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค /ว 88 ลว 6 มี.ค. 55 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มี.ค. ผ่าน GFMIS Web Online หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค / ว 78 ลว 22 ก.พ. 56 การบันทึกข้อมูลเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค /ว 75 ลว 21 ก.พ. 56 แนวทางการควบคุมวงเงินการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ตามระเบียบ กค ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค /ว 35 ลว 26 มี.ค. 56 การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค /ว 36 ลว 27 มี.ค. 56 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค /ว 22 ลว 8 มี.ค. 56 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ** ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดหนังสือเวียนได้ทางเว็บไซต์ สารจาก บก. สวัสดีค่ะทุกท่าน เข้าสู่เดือนเมษายน เดือนที่ร้อนที่สุดแห่งปีแล้วนะคะ เผลอแป๊บเดียวก็เข้าสู่เดือนที่ 4 ของปีแล้ว ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ต่างเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของมติ ครม. และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในไตรมาสสุดท้ายผลการเบิกจ่ายจะเป็นไปตามเป้าหมายเช่นกันนะคะ สงกรานต์นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุข สนุกกับเทศกาลสงกรานต์ ขับขี่ปลอดภัยนะคะ ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานคลังจังหวัดน่าน

2 สรุปสาระสำคัญของระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 1. “ภัยพิบัติ” ให้มีประเภทของภัยเท่าที่จำเป็น โดยยกเลิกภัย “ฟ้าผ่า” และภัย “จากการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ของทางราชการ” 2. “ผู้ประสบภัยพิบัติ” ไม่รวมถึงส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐมีงบประมาณอยู่แล้ว 3. แก้ไขถ้อยคำ “การประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน” เป็น “การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน” เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการประกาศและเพื่อลดผลกระทบทางด้านจิตวิทยา เช่น ความตื่นตระหนก และผลกระทบด้านอื่น ๆ เช่น เศรษฐกิจการท่องเที่ยว 4. ให้สามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการได้ เมื่อเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเวลาอันใกล้และจำเป็นต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน เพื่อยับยั้งหรือป้องกันภัยพิบัติ 5. กรณีคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติให้ใช้เพื่อยับยั้งหรือป้องกันภัยพิบัติได้ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยไม่ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ 6. กรณีเกิดภัยพิบัติแล้วให้ใช้เพื่อช่วยเหลือได้ 20 ล้านบาท (ปรับลดจาก 50 ล้านบาท) โดยต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือก่อน หากวงเงินไม่เพียงพอขอขยายวงเงินมายังกระทรวงการคลังได้โดยตรง ติดตามสาระสำคัญที่เหลือได้ในฉบับต่อไป ... เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย นางสงกรานต์ปี 2556  ชื่อนางมโหทรเทวี โดยปีนี้วันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 14 เมษายน เวลา 1 นาฬิกา 58 นาที 48 วินาที ตรงกับเวลา 2 นาฬิกา 16 นาที 48 วินาที (เวลามาตรฐานประเทศไทยปัจจุบัน) จันทรคติตรงกับ วันเสาร์ขึ้น 3 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีมะเส็ง นางสงกรานต์ปี 2556 ทรงพาหุรัด ทัดดอกสามหาว (ผักตบชวา) อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จไสยาสน์หลับเนตร (นอนหลับตา) มาเหนือหลังมยุรา (นกยูง) เป็นพาหนะ วันเถลิงศก ตรงกับ วันอังคารที่ 16 เมษายน เวลา 5 นาฬิกา 56 นาที 24 วินาที ตรงกับเวลา 6 นาฬิกา 14 นาที 24 วินาที (เวลามาตรฐานประเทศไทยปัจจุบัน) จันทรคติตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีมะเส็ง


ดาวน์โหลด ppt ข่าวสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2556 ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 เดือนเมษายน 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google