งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิคมสหกรณ์อ่าวลึก รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิคมสหกรณ์อ่าวลึก รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิคมสหกรณ์อ่าวลึก รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2555

2 1. การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์
กิจกรรม/ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน (ก.ค.55) ผลงานสะสม ร้อยละ 1.1 ดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (กสน.3) 2,000 ไร่ - 450 22.50 1.2 ดำเนินการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน (กสน.5) 4,000 ไร่ 701 1,833 45.82 1.3 สำรวจวงรอบ-รายแปลงพื้นที่จัดรูปที่ดินที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปแผนที่ 1,200 ไร่

3 2. นิคมการเกษตรพืชอาหารและพลังงานทดแทน - บูรณาการกระทรวง
กิจกรรม/ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน (ก.ค.55) ผลงานสะสม ร้อยละ 2.1 - จัดทำแผนบูรณาการ และ - คัดเลือกสมาชิกที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ 1 แผน 85 ราย - 1 85 100 2.2 คัดเลือกแกนนำสมาชิกที่มีคุณสมบัติและความพร้อมจัดทำแปลงเรียนรู้และแปลงทดสอบพันธุ์ 5 ราย/5 แปลง 5/5 2.3 ฝึกอบรมให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 2.4 พิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิต 80 2.5 แนะนำ ติดตามผลการดำเนินงาน 5 2 3 60


ดาวน์โหลด ppt นิคมสหกรณ์อ่าวลึก รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google