งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จ ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จ ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จ ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

2 คำอธิบาย การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
หน่วยงาน ประเมินจากอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2 ประเภทคือ 1) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 2) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ (ไม่รวมในส่วนที่ได้รับโอนเงินหลัง 1 กรกฎาคม 2557) โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหาร การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

3 คำอธิบาย (ต่อ) การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม/รายจ่ายลงทุน ของหน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณที่หน่วยงาน ได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนใน รายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ ทุกหน่วยงานต้องจัดทำคำรับรองตัวชี้วัดนี้

4 เกณฑ์การให้คะแนน กรณีที่ 1 หน่วยงานที่ไม่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ตัวชี้วัด (i)/ ประเด็นการประเมินผล น้ำหนัก(Wi) ร้อยละ ที่ได้ เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ คะแนน (SMi) คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Wi x SMi) 20 40 60 80 100 1. ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม - ไตรมาสที่ 2 0.50 44 45 46 47 48 SM1 (W1xSM1) - ไตรมาสที่ 3 0.25 68 69 70 71 72 SM2 (W2xSM2) - ไตรมาสที่ 4 93 94 95 96 97 SM3 (W3xSM3) รวม 1.0 (WixSMi)

5 เกณฑ์การให้คะแนน กรณีที่ 2 หน่วยงานที่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ตัวชี้วัด (i)/ ประเด็นการประเมินผล น้ำหนัก (Wi) ร้อยละ ที่ได้ เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ คะแนนที่ได้ (SMi) คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Wi x SMi) 20 40 60 80 100 1. ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม - ไตรมาสที่ 2 0.30 44 45 46 47 48 SM1 (W1xSM1) - ไตรมาสที่ 3 0.15 68 69 70 71 72 SM2 (W2xSM2) - ไตรมาสที่ 4 93 94 95 96 97 SM3 (W3xSM3) 2. ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน 0.40 73 76 79 82 SM4 (W4xSM4) รวม 1.0 (WixSMi)

6 เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 22 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 46 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 70 ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 95 เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 82 ณ สิ้นไตรมาส ที่ 4

7 หลักฐานอ้างอิง ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) รายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได้ (งบประมาณเหลือจ่าย) และไม่ได้นำเงินดังกล่าว ไปใช้ในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ

8 Thank You


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จ ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google