งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ฎีกา 1 –64 31 มกราคม 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ฎีกา 1 –64 31 มกราคม 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ฎีกา 1 –64 31 มกราคม 2555
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ฎีกา 1 – มกราคม รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ งบบุคลากร 813,200.00 574,400.00 238,800.00 70.63 งบดำเนินงาน 1,427,870.00 777,974.03 649,895.97 54.48 งบอุดหนุน 2,405,000.00 1,027,187.50 1,377,812.50 42.71 งบรายจ่ายอื่น - งบลงทุน รวมทั้งสิ้น 4,646,070.00 2,379,561.53 2,266,508.47 51.22

2 รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ งบบุคลากร งบดำเนินงาน
แผนปฏิบัติงานส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร (F1047) รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ งบบุคลากร 813,200.00 574,400.00 238,800.00 70.63 งบดำเนินงาน 1,152,770.00 773,254.03 379,515.97 67.08 งบอุดหนุน - งบลงทุน รวมทั้งสิ้น 1,965,970.00 1,347,654.03 618,315.97 68.55

3 งบดำเนินงาน 4,200.00 720.00 3,480.00 17.14 รวมทั้งสิ้น
แผนปฏิบัติงานส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก : การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (F1048) รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ งบดำเนินงาน 4,200.00 720.00 3,480.00 17.14 รวมทั้งสิ้น

4 แผนปฏิบัติงานเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ผลผลิต : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ กิจกรรมหลัก : การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (F1049) รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ งบดำเนินงาน 22,700.00 4,000.00 18,700.00 17.62 โครงการฯ (เชียงใหม่ 235,000.00 - 0.00 รวมทั้งสิ้น 257,700.00 253,700.00 1.55

5 รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
แผนปฏิบัติงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์และถั่วเหลือพันธุ์ดี (F1052) รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ งบดำเนินงาน 13,200.00 - 0.00 เมล็ดพันธุ์ข้าว (อ) 2, 1,027,187.50 1,302,812.50 44.09 เมล็ดถั่วเหลือง (อ) 75,000.00 รวมทั้งสิ้น 2,418,200.00 1,391,012.50 42.48

6 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (1)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (1) กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ส่งเสริมสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรทั่วไป(ง) 845,372.00 585,893.47 259,478.53 69.31 พนักงานราชการ (บ) 813,200.00 574,400.00 238,800.00 70.63 โครงการฝึกอบรมฯ(ง) 235,000.00 - 0.00 คณะกรรมการกลางกลุ่ม(ง) 1,000.00 รวมทั้งสิ้น 1,894,572.00 1,160,293.47 734,278.53 61.24

7 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรสู่มาตรฐานและดีเด่น 6,000.00 - 0.00 พัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ 4,200.00 720.00 3,480.00 17.14 คณะกรรมการ กลางกลุ่มเกษตรกร 4,000.00 100.00 รวมทั้งสิ้น 14,200.00 4,720.00 9,480.00 33.24

8 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ส่งเสริมการผลิตและ (ง) กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว (อ) และถั่วเหลืองพันธุ์ดี 13,200.00 2,405,000.00 - 1,027,187.50 1,377,812.50 0.00 42.71 รวมทั้งสิ้น 2,418,200.00 1,391,012.50 42.48

9 งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
นิคมสหกรณ์ทับเสลา กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ส่งเสริมสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรทั่วไป 172,348.00 140,693.35 31,654.65 81.63 รวมทั้งสิ้น

10 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 31,250.00
กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ส่งเสริมสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรทั่วไป 31,250.00 4,900.00 26,350.00 15.68 คณะกรรมการ กลางกลุ่มเกษตร 2,100.00 - 0.00 รวมทั้งสิ้น 33,350.00 28,450.00 14.69

11 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 63,550.00
กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ส่งเสริมสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรทั่วไป 63,550.00 33,347.21 30,202.79 52.47 คณะกรรมการ กลางกลุ่มเกษตร 10,800.00 - 0.00 รวมทั้งสิ้น 74,350.00 41,002.79 44.85

12 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 34,250.00
กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ส่งเสริมสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรทั่วไป 34,250.00 8,420.00 25,830.00 24.58 คณะกรรมการ กลางกลุ่มเกษตร 4,800.00 - 0.00 รวมทั้งสิ้น 39,050.00 30,630.00 21.56


ดาวน์โหลด ppt ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ฎีกา 1 –64 31 มกราคม 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google