งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ (Site Visit II) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 วันที่ 23 ธันวาคม 2551 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ (Site Visit II) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 วันที่ 23 ธันวาคม 2551 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ (Site Visit II) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 วันที่ 23 ธันวาคม 2551 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์

2 ภาพรวมตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรอบการประเมิน ครม. และแผนยุทธศาสตร์ ส่วนราชการ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร มิติที่ 1 ตามยุทธศาสตร์ 3 ด้านประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติราชการ. มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ น้ำหนัก ร้อยละ 10 มีจำนวน 4 ตัวชี้วัด กรอบการประเมิน การปฏิบัติราชการ ของ มหาวิทยาลัย มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนา สถาบัน น้ำหนัก ร้อยละ 23 มีจำนวน 11 ตัวชี้วัด มิติที่ 1 มิติด้าน ประสิทธิผล น้ำหนัก ร้อยละ 55 มีจำนวน 37 ตัวชี้วัด มิติที่ 3 มิติด้าน ประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติ ราชการ น้ำหนัก ร้อยละ 12 มีจำนวน 4 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 56 ตัวชี้วัด

3 ภาพรวมผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ตัวชี้วัดทั้งหมด 56 ตัว และตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ ระดับ 3 โดยผลการดำเนินงานในภาพรวม มี ดังนี้ บรรลุเป้าหมาย จำนวน 47 ตัว บรรลุเป้าหมาย จำนวน 47 ตัว ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 2 ตัว ได้แก่ ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 2 ตัว ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายลงทุน ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายลงทุน ตัวชี้วัดที่ 17.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มี ตำแหน่งทางวิชาการ ตัวชี้วัดที่ 17.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มี ตำแหน่งทางวิชาการ

4 ภาพรวมผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ( ต่อ ) ผลการดำเนินการยังเป็น N/A จำนวน 7 ตัว ได้แก่ ผลการดำเนินการยังเป็น N/A จำนวน 7 ตัว ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 และ 2 ซึ่งต้องรอผลการประเมินที่ ต้องแบ่งปันค่าคะแนนจากกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตัวชี้วัดที่ 1 และ 2 ซึ่งต้องรอผลการประเมินที่ ต้องแบ่งปันค่าคะแนนจากกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 และ 4.1.2 ซึ่งยังอยู่ในระหว่าง การเก็บข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิตเพิ่มเติม ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 และ 4.1.2 ซึ่งยังอยู่ในระหว่าง การเก็บข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิตเพิ่มเติม ตัวชี้วัดที่ 6.2 ซึ่งต้องรอผลการประเมินความพึง พอใจของผู้รับบริการจากองค์กรอิสระ ตัวชี้วัดที่ 6.2 ซึ่งต้องรอผลการประเมินความพึง พอใจของผู้รับบริการจากองค์กรอิสระ ตัวชี้วัดที่ 12 ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ รวบรวมค่าใช้จ่าย ตัวชี้วัดที่ 12 ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ รวบรวมค่าใช้จ่าย ตัวชี้วัดที่ 18 ซึ่งต้องรอผลการประเมินจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตัวชี้วัดที่ 18 ซึ่งต้องรอผลการประเมินจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

5 สรุปผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2551 รอบ 12 เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 3.8036* * - ผลการดำเนินงานสำหรับตัวชี้วัดที่ 4.1.1, 4.1.2, 12 ยังเป็น N/A ( ค่าคะแนนเท่ากับ 1) เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการเก็บรวบรวม ข้อมูลเพิ่มเติม - ต้องรอผลการประเมินที่ต้องแบ่งปันค่าคะแนนจากหน่วยงานอื่น ในตัวชี้วัดที่ 1 และ 2 - ต้องรอผลการประเมินจากองค์กรอิสระในตัวชี้วัดที่ 6.2 - ต้องรอผลการประเมินจาก สกอ. ในตัวชี้วัดที่ 18

6 ผลการวิเคราะห์ การประเมิน ตนเอง  มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล ( ร้อยละ 55) 37 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 33 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 89 ( รอ N/A 4 ตัวชี้วัด )  มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ ( ร้อยละ 12) 4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75 ( รอ N/A 1 ตัวชี้วัด )  มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ ( ร้อยละ 10) 4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ( ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของอัตรา การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ) คิดเป็นร้อยละ 50 ( รอ N/A 1 ตัวชี้วัด )  มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาสถาบัน ( ร้อยละ 23) 11 ตัวชี้วัด บรรลุ เป้าหมาย 9 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 82 ( รอ N/A 1 ตัวชี้วัด )

7 ปัจจัยสนับสนุน มีการวางระบบ กลไกชัดเจน มีการติดตาม การดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารให้ ความสำคัญ


ดาวน์โหลด ppt การติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ (Site Visit II) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 วันที่ 23 ธันวาคม 2551 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google