งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนและผล การปฏิบัติงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนและผล การปฏิบัติงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนและผล การปฏิบัติงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2553
ส่วนจัดนิคมสหกรณ์ แผนและผล การปฏิบัติงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2553

2 โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
กิจกรรม แผน (ราย) ผล % 1. การประชุมชี้แจงสมาชิกนิคมสหกรณ์ จำนวน 53 นิคมสหกรณ์ 5,750 8,955 155.74 2. การรับสมัคร/คัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติ 5,873 102.14 3. การฝึกอบรมภาคทฤษฏี / ภาคปฏิบัติ (เกษตรกรสมาชิกและแกนนำ) 4,890 85.04

3 โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
กิจกรรม แผน (ราย) ผล % 4. การจัดทำแฟ้มรายบุคคลสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 5,750 2,711 47.15 5. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เข้าร่วมโครงการ 2,016 35.06 6. จัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการไว้ในคอมพิวเตอร์

4 โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
กิจกรรม แผน (ราย) ผล % 7. การติดตามประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามข้อ 3 และ 5 เป้าหมาย 5,750 532 9.35 8. สมาชิกนำความรู้ไปปฏิบัติในพื้นที่ 981 17.06 9. หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้น 4,031 94.34

5 โครงการนิคมการเกษตรและพืชพลังงานทดแทน
กิจกรรม แผน ผล % อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม 13 จังหวัด 15 นิคม 100 จัดทำโครงการสัมมนา/อบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนิคมการเกษตร 100 ราย แนะนำให้นิคมสหกรณ์จัดทำ Action Plan การปฏิบัติงาน

6 โครงการนิคมการเกษตรและพืชพลังงานทดแทน
กิจกรรม แผน ผล % ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน 13 จังหวัด 15 นิคม 100 จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมพืชอาหารและพลังงานทดแทน 1 ครั้ง - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามกิจกรรม 150 เล่ม

7 กิจกรรม แผน (ไร่) ผล % โครงการปาล์มน้ำมันฯ จังหวัดนราธิวาส 3,500 -
จังหวัดยะลา 2,000 จังหวัดปัตตานี 4,500

8 โครงการกระจายกรรมสิทธิ์ ณ 25 มีนาคม 2553
กิจกรรม แผน ราย/ไร่ ผล % กสน.3 986/6,643 468/6,985 47.46/105.14 กสน.5 3526/13,763 927/17,715 26.29/128.71 สำรวจรายแปลง 649/2,285 363/3,304 55.39/144.59

9 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt แผนและผล การปฏิบัติงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google