งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กว่าจะมาเป็น … เครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กว่าจะมาเป็น … เครือข่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กว่าจะมาเป็น … เครือข่าย
เครือข่ายกาแฟเป็นกลไกหนึ่ง (ที่สำคัญ) ในการรวบรวมกาแฟ ความเข้มแข็งของเครือข่ายกาแฟ กำหนดราคารับซื้อเมล็ดกาแฟจากสมาชิกเกษตรกร (ใช้ในการอ้างอิงราคาระหว่างเครือข่าย)** ปริมาณการรวบรวมและเก็บ Stockเพิ่มขึ้น **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกระทรวงพาณิชย์ ได้นำราคารับซื้อเมล็ดกาแฟของสหกรณ์/กลุ่มฯ ไปเป็นราคาประกาศอ้างอิงในแต่ละวัน

2 ความเข้มแข็งของเครือข่าย เราคือพวกเดียวกัน ความเป็นพี่น้อง
มีระบบการจัดการเครือข่ายธุรกิจกาแฟร่วมกัน เช่น มีการแบ่งหน้าที่กรรมการเครือข่าย มีเวทีประชุมหารือต่อเนื่อง และนำผลการประชุมกลับไปร่วมกันวางแผนทำธุรกิจเครือข่ายกาแฟ

3 กำหนด หน้าที่และกิจกรรม เครือข่าย แผนการรวบรวม ผลผลิตกาแฟ
กำหนดราคารับซื้อ ของสถาบันเกษตรกร การเชื่อมโยง การเก็บ Stock กาแฟ สร้างเครือข่ายย่อย ในกลุ่มผู้ปลูกกาแฟ ใน 2 จังหวัด การตัดสินใจ จำหน่ายร่วมกัน กำหนด หน้าที่และกิจกรรม เครือข่าย ตั้งคณะทำงาน/ ประชุมคณะทำงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการผลิต จัดหาแหล่งเงินทุน วางแผนแบบ บูรณาการ แผนการ แปรรูปกาแฟ ร่วมกันจัดหา ปัจจัยการผลิต รูปแบบเครือข่าย

4 ระบบการจัดการเครือข่ายการรวบรวมผลผลิตกาแฟ ในสถาบันเกษตรกร
มอบหมายผู้แทนหลักในการกำหนดราคา และคุณภาพเรียกว่า “แม่ข่าย” “แม่ข่าย” มีหน้าที่ต่อรองและเคาะราคา ระบบการจัดการเครือข่ายกาแฟ ประชุมหารือระหว่างเครือข่ายรวบรวมผลผลิต กาแฟในจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง ประสาน/เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครือข่าย รวบรวมผลผลิตกาแฟอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในจังหวัดเป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำ

5 บทสรุป : วิวัฒนาการของเครือข่ายกาแฟ
14 สหกรณ์/กลุ่ม 3 จังหวัด ถ่ายทอดความรู้/แนวทางขับเคลื่อนโครงการ ตกลงรวมกันเป็นเครือข่าย แต่งตั้งเป็นคณะทำงานและร่วมกันกำหนดกิจกรรมเครือข่าย เครือข่ายร่วมกันจัดทำแผนรวบรวมผลผลิตกาแฟในแต่ละฤดูการผลิต แลกเปลี่ยนประสบการณ์การรวบรวมผลผลิตทบทวนและร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 2556 14 สหกรณ์/กลุ่ม 3 จังหวัด 2555 11 สหกรณ์/กลุ่ม 2 จังหวัด ขยายกลุ่ม สก./กลุ่ม ชุมพร-ระนอง-เชียงใหม่ 2554 ขยายกลุ่ม สก./กลุ่ม ชุมพร-ระนอง 3 สหกรณ์ 2 จังหวัด 2553

6 ด้วยความขอบคุณ กลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจด้านพืชและผลิตภัณฑ์
สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์


ดาวน์โหลด ppt กว่าจะมาเป็น … เครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google