งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ข้อมูล ณ มิถุนายน 2555 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

2 ฝ่ายบริหารทั่วไป ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์
Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

3 การจัดรายการวิทยุ การจัดรายการวิทยุ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 64.58
ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

4 การเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 96.80 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

5 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

6 การประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์
ผลการดำเนินงาน (แห่ง) ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน (ครั้ง) ร้อยละ ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

7 การตรวจการสหกรณ์ ผลการดำเนินงาน (แห่ง) ร้อยละ 100
ผลการดำเนินงาน (ครั้ง) ร้อยละ ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

8 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ผลการดำเนินงานสะสม (แห่ง) ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงานสะสม (ครั้ง) ร้อยละ ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

9 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกร
ผลการดำเนินงานสะสม (แห่ง) ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงานสะสม (ครั้ง) ร้อยละ ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

10 คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร (ระดับอำเภอ)
การประชุมครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2555 การประชุมครั้งที่ 2 เดือนเมษายน 2555 ผลการดำเนินงานสะสม (ครั้ง) ร้อยละ 66.67 ผลการดำเนินงานสะสม (ราย) ร้อยละ 100 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

11 คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร (ระดับจังหวัด)
การประชุมครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2555 การประชุมครั้งที่ 2 เดือนเมษายน 2555 ผลการดำเนินงานสะสม (ครั้ง) ร้อยละ 66.67 ผลการดำเนินงานสะสม (ราย) ร้อยละ 100 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

12 การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร
ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

13 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้ภายใน 150 วัน หลังวันสิ้นปีทางบัญชี
สหกรณ์ ผลการดำเนินงาน (แห่ง) ร้อยละ 57.14 กลุ่มเกษตรกร ผลการดำเนินงาน (แห่ง) ร้อยละ 6.25 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

14 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

15 การปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน หลังวันสิ้นปีทางบัญชี
สหกรณ์ ผลการดำเนินงาน (แห่ง) ร้อยละ 85.71 กลุ่มเกษตรกร ผลการดำเนินงาน (แห่ง) ร้อยละ 100 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

16 การแนะนำ ส่งเสริม การจัดทำบัญชี
สหกรณ์ 8 แห่ง (เฉพาะที่ไม่มีเจ้าหน้าที่บัญชี) ผลการดำเนินงาน (แห่ง) ร้อยละ ผลการดำเนินงานสะสม (ครั้ง) ร้อยละ 66.67 กลุ่มเกษตรกร 48 แห่ง ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

17 มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2554
ผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนตามมาตรการฯ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

18 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

19 การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ผลการดำเนินงาน (ราย) ร้อยละ 24.01 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google